ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (t.sk. ar grozījumiem), lai ierobežotu COVID-19 izplatību un mazinātu personu apdraudējumu, šobrīd un līdz turpmākajiem rīkojumiem, ir pārtraukti visi ESF projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" atbalsta pasākumi, kurus nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra, gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar līgumā norādītajām NVA kontaktpersonām.

Pasākuma mērķis:

Pasākuma mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Dalībai pasākumā var pieteikties komersanti un valsts vai pašvaldību institūcijas no visas Latvijas jeb darba devēji, kas nodarbina personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas valsts pensijas saņemšanas vecumā, personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (arī priekšlaicīgi).

Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt personas vecumā no 50 gadiem, ja tās atbilst vismaz vienam no kritērijiem:

 1. personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas;
 2. personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
 3. personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
 4. persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās algas.

Pasākumi pie darba devējiem:

Projekta ietvaros pie Darba devēja sākotnēji tiks veikts darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums (turpmāk – izvērtējums), piesaistot speciālistu komandu, kuras sastāvā ir darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists. Izvērtējuma rezultātā katram uzņēmumam vai iestādei tiks izstrādāts novecošanās pārvaldības plāns (turpmāk – plāns), kurā tiks iekļauts:

 1. Uzņēmuma/iestādes vispārējā novērtējuma rezultātu apkopojums, kas ietver uzņēmuma stratēģijas analīzi, personāla vadības un organizācijas analīzi, darba vides un drošības analīzi;
 2. Priekšlikumi uzņēmumā/iestādē īstenojamiem pasākumiem novecošanās pārvaldībai;
 3. Individuālie mērķa grupas darbinieku darba vides, darba apstākļu, vajadzību un darbspēju potenciāla novērtējumi jeb individuālie novērtējumi, kuros tiks noteikti katram nodarbinātajam nepieciešamie atbalsta pasākumi. Atbilstošos atbalsta pasākumus noteiks minētā speciālistu komanda, analizējot nodarbinātā atbilstību mērķgrupas kritērijiem un atbalsta nepieciešamībai, var tikt noteikti viens vai vairāki atbalsta pasākumi.

Darba devēja iesaistītie nodarbinātie projekta ietvaros saskaņā ar individuālo izvērtējumu varēs saņemt šādus pakalpojumus:

 1. Karjeras konsultācijas, kuras sniegs Aģentūras karjeras konsultanti;
 2. Informālā izglītība (prasmju nodošanas pasākumi un mentorings), tās ietvaros persona pilda darba vadītāja funkcijas, vai prasmju nodošanas pasākumos darba devējs personai nodrošina darba vadītāju. Dotāciju darba devējam darba vadītāja atlīdzībai piešķir proporcionāli prasmju nodošanas un mentoringa laikam (ne vairāk kā divas nedēļas), nepārsniedzot pusi no minimālās mēnešalgas apmēra, ja persona pilda darba vadītāja funkcijas, vai personai tiek nodrošināts darba vadītājs;
 3. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver arī individuālās un grupu nodarbības un ir vērsti uz personas prasmju pilnveidošanu vai veselības, fiziskā stāvokļa uzlabošanu, ietverot speciālistu (tai skaitā psihologu, psihoterapeitu, fizioterapeitu, uztura speciālistu, arodveselības un arodslimību ārstu) individuālas vai grupu konsultācijas un nodarbības. Atbalsta pasākumu nodrošinās projekta ietvaros piesaistīts pakalpojumu sniedzējs;
 4. Darba vietu pielāgošana, atbalsta pasākums, kuru saskaņā ar ergoterapeita norādījumiem veic darba devējs, par to saņemot dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst plānam, bet ne vairāk kā 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai, tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
 5. Veselības uzlabošanas pasākumi. Nodarbinātie pakalpojumu var saņemt pie pakalpojumu sniedzēja pēc savas izvēles, ievērojot nosacījumu, ka tas ir reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ārstniecības iestāžu reģistrā attiecīga pakalpojuma sniegšanai. Lai tiktu kompensētas veselības stāvokļa uzlabošanas pasākuma izmaksas, persona pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas iesniedz finansējuma saņēmējam maksājumus apliecinošus dokumentus, ievērojot, ka kompensācijas izmaksu apmērs nepārsniedz 250 eiro vienai personai.

Ja rodas kādas neskaidrības, sazinieties ar ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” darbiniekiem, kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

 1. solis
 2. solis
  • Aizpildīto pieteikumu iesniedziet:
   • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, e-pasts: nva@nva.gov.lv
   • ar pasta sūtījumu uz NVA adresi (K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīga LV-1010) ar norādi “Pieteikums pasākumam “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums”” (nosūtot pieteikumu pa pastu, darba devējs uzņemas atbildību par pieteikuma saņemšanu informācijā par pieteikšanos norādītajā termiņā un norādītajā vietā);
   • personīgi, apmeklējot NVA (K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīga LV-1010) un ievietojot Nodarbinātības valsts aģentūras kastītē 1. stāvā;
  • Lūdzam pievērst uzmanību izsludinātajam pieteikšanās termiņam!
 3. solis
 4. solis
  • NVA rakstveidā paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā slēdz līgumu par darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu nolikumā noteiktajā kārtībā.
 1. Izvērtējot Darba devēja pieteikumu projektā Darba devēju atlases komisija saskaņā ar “Darba devēju, kas pretendē uz dalību atbalsta pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” izvēles komisijas nolikuma” 21 .punktu, izvērtēs vai pretendents ir kvalificējams kā valsts atbalsta saņēmējs saskaņā ar apstiprināto “Metodika valsts atbalsta regulējuma piemērošanas noteikšanai atbalsta saņēmējiem pasākuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums””.
 2. Ja Darba devējs tiek atzīts par valsts atbalsta saņēmēju un nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā tiek noteikti atbalsta pasākumi: informālā izglītība (prasmju nodošanas pasākumi un mentorings) un/vai darba vietu pielāgošana, tad Darba devējam, pirms vienošanās noslēgšanas par šiem atbalsta pasākumiem, ir pienākums atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, iesniedzot NVA pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, norādīt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā https://deminimis.fm.gov.lv/login izveidotās veidlapas identifikācijas numuru vai pieteikumam pievienot sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku. (Ministru kabineta 2018. gada 21.novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi, vispārējās regulas ietvaros - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.", lauksaimniecības nozarē - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/9), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.", zvejniecības un akvakultūras nozarē - "Pasākuma ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (ES) Nr.717/2014 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 28.jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir vienošanās spēkā stāšanās datums."
 3. Ja Darba devēja nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā tiek noteikts atbalsta pasākums darbavietu pielāgošana, tad pretendentam pēc izvērtējuma veikšanas pie Darba devēja un plāna apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz Aģentūrā plānā noteiktā atbalsta pasākuma Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu nodarbināto darba vietu pielāgošanu. Pieprasījumam jāpievieno darba vietu pielāgojumu piegādātāju izvēles pamatojošus dokumentus (trīs piedāvājumu salīdzinājums vai Publisko iepirkumu likuma procedūra), kuri ir atbilstoši ergoterapeita atzinumam.
 4. Darba devēja pienākums, uzsākot dalību pasākumā, ir nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja speciālistu komandu ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem Izvērtējuma kvalitatīvai veikšanai, kā arī sniegt atbalstu izvērtējuma procesā un neradīt šķēršļus.
 5. Darba devēja pienākums, iesaistoties pasākumā, ir piedalīties atbalsta pasākumu īstenošanā un ieviešanā, kā arī nodrošināt nodarbināto iesaisti atbalsta pasākumos. Ja nodarbinātajam/iem saskaņā ar darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, individuālajā novērtējumā noteikti atbalsta pasākumi: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, karjeras konsultācijas un/vai veselības uzlabošanas pasākumi, tad ar nodarbināto un Darba devēju tiek noslēgta trīspusēja vienošanās par atbalsta pasākumu īstenošanu, kuru laikā tiek sagaidīts atbalsts no Darba devēja puses.

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un individuālo izvērtējumu apmēru, kā arī atbalsta pasākumu laikā saņemto finanšu atbalstu, ja Aģentūra ir konstatējusi Līguma pārkāpumus, ja Līgums noslēgts uz nepatiesas informācijas pamata, vai tiek konstatēts, ka Darba devējs liedz Nodarbinātajam vai Nodarbinātajiem dalību kādā vai visos no noteiktajiem atbalsta pasākumiem! 


METODIKA

Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums tiek veikts saskaņā ar metodiku

 1. Pieteikums dalībai pasākumā „Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums”;
 2. Apliecinājums par personas datu apstrādi projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros;
 3. “Darba devēju, kas pretendē uz dalību atbalsta pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” izvēles komisijas nolikums”
 4. ”Darba devēju atlases kritēriji”;
 5. Līgums par darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma nodrošināšanu;
 6. Vienošanās pie Līguma par prasmju nodošanas un mentoringa pasākumu īstenošanu:
 7. 7. Vienošanās pie līguma par atbalsta pasākuma “Darba vietas pielāgošanas pasākumi ” īstenošanu:
 8. Līgums par Nodarbinātā dalību atbalsta pasākumos;
 9. Finanšu atlīdzības pamatojums pasākuma gados vecākām nodarbinātām personām „Veselības uzlabošanas pasākumi” ietvaros;
 10. “Metodikas valsts atbalsta regulējuma piemērošanas noteikšanai atbalsta saņēmējiem pasākuma “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums.”;
 11. 2018. gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi”.

PARAUGI:

 1. Pieteikums dalībai pasākumā „Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums”