Vizuālo elementu ansamblis

Pasākums „Algu subsīdiju atbalsta pasākums”


 Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus! 


Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Pasākuma mērķis:

Pasākuma „Algu subsīdiju atbalsta pasākums” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās sekas darba tirgū un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

  • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
  • Pašnodarbinātas personas;
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Informācija par bezdarbnieku mērķgrupām, to nodarbināšanas ilgumu Pasākumā un finansiālā atbalsta nodrošinājumu darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā: 

Mērķgrupa: Bezdarbnieks, kurš nav iesaistīts aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, un kurš nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes Pasākumā vai arī iepriekš nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja Pasākuma vai aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros

Nodarbināšanas ilgums Pasākumā:* 3 mēneši

Finansiālais atbalsts darba devējam** Komisijas regulas 1407/2013 ietvaros (de minimis atbalsts): ** 

  • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī;
  • Izmaksas individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumiem, lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma pandēmijas izraisīto inficēšanās risku, ne vairāk par 50 euro vienam bezdarbniekam, ja dalība Pasākumā ir uzsākta līdz 2020. gada 31. decembrim.

* Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā ir 3 mēneši, par kuriem NVA sedz finansiālu atbalstu. Darba līgums ar bezdarbnieku jāslēdz un jāturpina darba tiesiskās attiecības uz vismaz trīs mēnešiem ilgāku periodu, kā bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā, saglabājot Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto profesiju un saglabājot vismaz Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto darba algu mēnesī.
** Pasākuma īstenošanas laikā visas citas izmaksas, kuras paredz darba likumdošana (piemēram, piemaksas, prēmijas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu naudu u.c.), t.sk., tās, kas definētas, kā privātais līdzfinansējums, sedz darba devējs.

KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums. 

 Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no NVA un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:

  • bezdarbnieku ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotācijas daļu bezdarbnieku darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku.
  • VSAOI iemaksas par Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem.

Darba devēja privātais līdzfinansējums nevar tikt aizstāts ar cita ES instrumenta/fonda vai tā paša ES fonda citā programmā līdzekļiem, valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem.

Darba devējs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2013. gada 17. decembra regulā Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 65. panta 11. punktā noteiktajam. Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā.

Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai?

1.solis

Svarīgi!

Vakancei jābūt reģistrētai ne mazāk kā 10 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas dienas un aktuālai līdz NVA izvērtēšanas rezultātā tiek pieņemts lēmums apstiprināt darba devējam subsidētās darba vietas izveidi.

Izvēlies atbilstošas mērķgrupas bezdarbnieku, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju.

2.solis

  • Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darba vietu izveide.

3.solis

  • NVA filiāle veic darba devēju pieteikumu izvērtēšanu un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbu vietu izveidi.

4.solis

  • NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.
 Pasākums „Algu subsīdiju atbalsta pasākums”
Nr. p.k. Dokumenta veidlapa Sagatavošanas prasības, palīgmateriāli Jāglabā pie darba devēja
(atzīme X – jāglabā)
  Pieteikums
 1. Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma     
 1.1. Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai Komisijas regulas Nr.1407/2013 ietvaros Rokasgrāmata de minimis atbalsta piešķiršanai
Metodika atbalsta pretendenta atbilstības pārbaudei viena vienota uzņēmuma definīcijai
 
 Līgumi un to pielikumi
 2. Līgums par bezdarbnieku iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai” • Darba līgumam:
• jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
• jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
• Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 X
 3. Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm  • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma) 
 4. Atskaite par bezdarbnieku nodarbināšanu    
 5. Informācija par bezdarbnieku darba laiku un aprēķināto atlīdzību    
 6. Informācija par bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu    
 7. Apliecinājums darba samaksas saņemšanai par iepriekšējo pārskata periodu    X
(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un bezdarbniekam nav elektroniskā paraksta)
 8. Atskaite par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi    

 Dokuments par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu

 9. Iesniegums par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu • Abpusēji saskaņotu iesniegumu filiālē iesniedz darba devējs gadījumā, ja slēdz vienošanos pie līguma ar darba devēju par bezdarbnieka maiņu