Balvu
filiāle

 

Novada tīmekļa vietne:

www.vilaka.lv

 

Informācija par novadu

Viļakas novads izveidojās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gadā 1. jūlijā. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta un seši apkārtējie pagasti: Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagasts
Viļakas novads atrodas Latvijas austrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos - ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos - ar Alūksnes novadu. Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība. Viļakas novadu šķērso 1. šķiras autoceļš Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (robežkontroles punkts Vientuļi).

 

Viļakas novada centrs ir pilsēta Viļaka. „Viļaka ir viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām, viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā – Marienhauzenas pils ar apmetni no 1293. gada, viens no četriem stārastijas centriem Latgalē Polijas valdīšanas laikā, lielās Marienhauzenas muižas centrs ar 1829. gadā iegūtajām miesta tiesībām pēc Latgales pievienošanas Krievijai, lielākā Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā, pilsēta – Viļakas apriņķa, pēc tam Abrenes rajona centrs padomju varas laikā no 1945. līdz 1960. gadam, pēc tam un šodien – mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām,” raksta vēsturniece Leontīna Maksimova.

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:  

  attēls

 

 

 

 

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde  

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Viļakas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2019. gadā NVA Balvu filiālē tika reģistrētas brīvas darba vietas. No tām vairums -170 Vienkāršo profesiju strādnieki; 92- Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki ; 87 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 84 - Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 74 -Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki ; 49- Vecākie speciālisti; 33-Speciālisti; 27-Vadītāji; 16 Kalpotāji un 1 vakance Nacionālo bruņoto spēku profesijas. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.

Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība (graudkopība, gaļas un piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana). Lielākās saimniecības graudkopībā novadā ir: z/s Kotiņi, SIA Ķira, z/s Aldemi, z/s Zemnieks, z/s Kalnāji, z/s Melderīši un z/s Paegļi; lielākie gaļas lopu audzētāji - z/s Pakalni, z/s Birzes, z/s Mieriņi; lielākie piena ražotāji - z/s Ūdri, z/s Pakalni, z/s Upmalas, z/s Rubeņi, z/s Varoņi, z/s Laukakmeņi, z/s Lazdenieki un z/s Šusteri; aitkopība specializējušies: z/s Ielejas, z/s Liepas, z/s Žogova, z/s Upmalīši 1, z/s Viduči, z/s Baltroži; cūkkopībā: z/s Ūdri, z/s Medņevas strautiņi, z/s Ezermola, z/s Zvejnieki, augļkopībā: SIA Ķira, z/s Ievulejas un z/s Medņevas strautiņi.

Dažas saimniecības audzē netradicionālākās kultūras - tritikāli, griķus, šķiedras linus, eļļas linus, lauku pupas, zirņus, kukurūzu zaļbarībai un skābbarībai. Vairākas saimniecības nodarbojas ar biškopību.

Citas darbības nozares novadā ir mežsaimniecība, mazumtirdzniecība. Novada teritorijā ir iespējams saņemt medicīnas, veterināros, friziera, transporta, kravu pārvadājumu un ēdināšanas pakalpojumus.

2018. gadā Viļakas novadā ir reģistrēti 400 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, no kuriem 61.5% ir Fiziskas personas- saimnieciskās darbības veicējas, 17.5% Zemnieku un zvejnieku saimniecības, 12.5% - sastāda Komercsabiedrības un nelielu procentu sastāda Individuālie komersanti , Fondi, nodibinājumi un biedrības, un Pašvaldības budžeta iestādes.
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

 

Vidējā bruto darba alga Viļakas novadā (2019.gadā):

  • EUR 678 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 678 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 680 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Sadzīves apstākļi

 

Novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības, kultūras, sporta, sociālās, ceļu, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai.
Izglītība ir pieejama 2 pirmsskolas izglītības iestādēs (Viļakas PII, Medņevas PII „Pasaciņa”), 3 pamatskolās (Viduču, Viļakas, Žīguru), Rekavas vidusskolā, Viļakas Valsts ģimnāzijā. Interešu un profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Viļakas mūzikas un mākslas skola un Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.

Novadā ir aktīva kultūras dzīve 6 novada kultūras (tautas) namos, septiņās bibliotēkās un 4 novada muzejos.

Sociālos pakalpojumus Viļakas novadā īsteno Viļakas novada sociālais dienests. Sociālā aprūpe ir pieejama Viļakas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā.
Veselības aprūpi nodrošina SIA „Viļakas Veselības aprūpes centrs”, ģimenes ārstu prakses Viļakā, Šķilbēnos, un Rekavas feldšeru punktos.
Par komunālo saimniecību novadā atbild SIA „Viļakas namsaimnieks”. Viļakas novada pašvaldībai ir kapitāla daļas SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un SIA „Balvu autotransports”.

Novadā ir izveidota un darbojas vienota dzimtsarakstu nodaļa.

 

 

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo sfēru un veselības aprūpi, un citu aktuālu informāciju.