Novada tīmekļa vietne:

www.vecumnieki.lv

 

 

Informācija par novadu

Vecumnieku novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijas Republikā, Zemgales reģionā. Vecumnieku novadu veido seši pagasti: četri no bijušā Bauskas rajona - Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles un Skaistkalnes pagasts, un divi no bijušā Aizkraukles rajona - Kurmenes un Valles pagasts. Novada administratīvais centrs ir Vecumnieku ciems. Vecumnieku novads atrodas 50-70 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Vecumnieku novada kopējā platība ir 843,65 km2. 

 

Iedzīvotāju skaits: 7 893
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 4 943 (2018, CSP)

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statustikas pārvalde

 

Nodarbinātība un darba iespējas

 

Ar Vecumnieku novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

Vecumnieku novada ekonomiku raksturo uzņēmumu un darbaspēka vēsturiskā pieredze lauksaimniecības, mežsaimniecības, kūdras izstrādes un citās jomās.


Vidējā darba samaksa:


Vidējā bruto darba alga Vecumnieku novadā (2018.gada 1.ceturksnī):

  • EUR 763 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 703 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 711 (Vispārējās valdības sektorā);
  • EUR 898 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide 

 

Ražošanas attīstība, nodarbinātības un ienākumu paaugstināšana ir viens Vecumnieku novada teritorijas attīstības galvenajiem mērķiem.Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, Vecumnieku novadā pastāvīgi ir nodarbināts 1193 cilvēki.

 

Lielākoties tie ir lauksaimniecībā un lopkopībā nodarbinātie, kā arī zemnieku saimniecību īpašnieki. Pārējo nodarbināto skaits ir neliels.

 

Pie lielākajiem lauksaimnieku uzņēmumiem Vecumnieku novadā var pieskaitīt 47 saimniecības. Tās kopā apsaimnieko 5815 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ). 48% no šīm platībām atrodas Vecumnieku pagastā, 18% Bārbeles, 16% Kurmenes, 10% Valles un pa 7% Skaistkalnes un Stelpes pagastos.

 

Vecumnieku novadā ir 20 saimniecības, kas apsaimnieko LIZ platībā virs 100 ha. Šīs saimniecības kopā apsaimnieko 4476 ha LIZ.

  •  Stelpes pagastā ir divas šādas saimniecības - ZS Ozoli un ZS Berķi;
  •  Kurmenes pagastā divas – Spulgas un ZS Staši;
  •  Bārbeles pagastā piecas – ZS Vērdiņi, ZS Silavēji, ZS Roņi, ZS Spigas un Ķīseļi, sešas;
  •  Vecumnieku pagastā – ZS Liepas, ZS Egles, ZS Āboliņi, ZS Madaras, ZS Mazaustras, ZS Aizkalni un ZS Bogdani;
  •  Valles pagastā – ZS Zemgaļi, ZS Abiķi un Kristāli;
  •  Skaistkalnes pagastā – ZS Ķekari un ZS Zvaigznes.

 

Uzņēmējdarbības pamatu veido Vecumnieku novadā esošie dabas resursi, kuru efektīva un pareiza izmantošana ļauj tos uzturēt, saglabāt un vairot ienākumus. Mežu apsaimniekošana sadarbībā ar mežu īpašniekiem, it īpaši VAS „Latvijas Valsts meži”, un meža infrastruktūras izveide. Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana. Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde. Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi ir vērsti uz ekonomiskās atdeves palielināšanu: ražošanai un komercdarbībai piemēroto teritoriju attīstība – pievadceļu izbūve, ūdensapgādes, elektroapgādes, sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanas, sakaru komunikāciju kompleksa attīstība un vides piesārņojuma mazināšana; līdzdalība valsts atbalsta pasākumu īstenošanā uzņēmumiem Vecumnieku novadā – ES fondu finansējuma piesaiste.

 

Sadzīves apstākļi 

 

Vecumnieku novadā ir iespējas iegūt vispārējo (pirmsskolas, sākuma, pamata un vidējās) un profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas un sporta) izglītību. Novadā darbojas četras vidusskolas, viena pamatskola, viena pirmsskolas izglītības iestāde un divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Vecumnieku novadā pastāv ilggadīgas sporta tradīcijas, novadā ir 5 sporta bāzes un 19 sporta objekti, t.sk. Motokrosa trase „Pīlādži”, kura atbilst motosporta federācijas prasībām augsta līmeņa sacensību rīkošanai. Veselības aprūpes pakalpojumu plašākais nodrošinājums ir Vecumnieku veselības centrā. Visu pagastu centros un Misā ir pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi.

 

Novadā darbojas Izglītības un aktivitāšu centrs, kura mērķis ir maksimāla visu Vecumnieku pagasta iedzīvotāju mūžizglītības, aktivitāšu un iniciatīvu realizācija, veicinot Vecumnieku pagasta attīstību. Pieejamas 10 bibliotēkas un 3 muzeji. Mūžizglītības pasākumus veic sabiedriskais sektors. Vecumniekos ir vēsturiskas tautas skolu tradīcijas. Perspektīvā – iespējas izmantot pašvaldības ēkas kā mūžizglītības centrus.

 

Sociālais dienests ir Vecumnieku novada Domes izveidota iestāde, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Vecumnieku novada iedzīvotājiem. Tā ir sociāla institūcija, sociāla sistēma, sociālās politikas realizēšanas līdzeklis, lai uzlabotu cilvēku sociālo labklājību, nosakot sociālo pakalpojumu piemērotības un pieņemamības pakāpi un nodrošinot pakalpojumu pieejamību atbilstoši cilvēku vajadzībām.

 

Vecumnieku novada mājas lapā var  iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem, t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem, kultūras un sporta aktivitātēm. Pašvaldības informatīvajā izdevumā "Vecumnieku Novada Ziņas" tiek nodrošināta informācijas apmaiņa vietējā sabiedrībā, iedzīvotājiem regulāri darot zināmus Domes lēmumus un atspoguļojot svarīgākās norises Vecumnieku novada dzīvē.