Novada mājas lapā:    

www.varkava.lv

 

 

Vārkavas novads ir pašvaldība Latgales centrālajā daļā, kuru veido Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasti. Administratīvais centrs – Vecvārkava. Attālums no Vecvārkavas līdz tuvākajām pilsētām: Preiļiem – 20 km, Līvāniem – 34 km, Daugavpils - 46 km, Jēkabpils - 62 km, Rēzeknei - 78 km, Rīgai – 202 km.

 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Vārkavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

2018. gada 1. ceturksnī NVA Preiļu filiālē tika reģistrētas 173 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: vienkāršajās profesijās - 60; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 20; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 27; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 15; speciālisti – 23; vecākie speciālisti – 9 ; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 9; vadītāji – 6 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide


Vārkavas novadā reģistrēti 335 uzņēmumi.


Novada ekonomikas pamatā ir lauksaimniecība un mežsaimniecība, kokapstrāde, vairāk nekā 85% no novada uzņēmumiem veido zemnieku saimniecības. Novadā pastāv spēcīgas tradīcijas videi draudzīgas saimniekošanas jomā. Šobrīd novadā aptuveni puse saimniecību ir bioloģiskās, pāris gadus atpakaļ bioloģisko saimniecību skaits novadā pārsniedza pat 90%. Tā kā bioloģisko saimniecību skaita samazinājums ir īslaicīgs un to lielā mērā ietekmē pieejamās subsīdijas, novadā ir potenciāls videi draudzīgu, t.sk. bioloģisko, saimniekošanu attīstīt nākotnē, veidojot ekonomiku ar augsti pievienoto vērtību.


Lielākie uzņēmumi Vārkavas novadā: Z/s “Salenieki”; Z/S “Cido”; Z/s “Smilgas”; Z/s “Kārkliņi”; z/s “Kalmes”; z/s “Ievas” u.c.
Ar kokapstrādi nodarbojas z/s “Šņepstu Jaunāres” un Z/s “Dambīši”.
IK “KASO”, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, un SIA “KASO Plus”, kura darbības veids ir mazumtirdzniecība.
Informācija no Lursoft datu bāzes.


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Riebiņu novadā (2017. gadā):

  • EUR 431(Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 431 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 431 (Pašvaldības struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi

Vārkavas novadā ir divas vispārējās izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena ir pirmsskolas izglītības iestāde ar filiāli. Veselības aprūpi nodrošina 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā). Augstāka līmeņa ambulatori un stacionāri veselības aprūpes pakalpojumus ir iespēja saņemt Preiļu, Daugavpils vai Jēkabpils reģionālajās slimnīcās.

 

Novada mājas lapā www.varkava.lv var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.