Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotājiem piešķirtais finanšu atbalsts ir valsts atbalsts, ko Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir saskaņā ar šādām regulām sekojošu pasākumu īstenošanai:

 • Komisijas 2013.gada 18.decembra Regula (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam:
  • Pasākumi noteiktām personu grupām;
  • Apmācība pie darba devēja;
  • Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
  • Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku;
  • Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana;
  • Neformālās izglītības ieguve.
 • Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulai (ES) Nr.1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē un Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulai (ES) Nr.717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē:
  • Apmācība pie darba devēja,
  • Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai,
  • Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana,
  • Neformālās izglītības ieguve.
 • Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulu (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu:
  • Pasākumi noteiktām personu grupām;
  • Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku.

Valsts atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma īstenošanu spēkā stāšanās datums.

Saistošie dokumenti: