Novada mājas lapa:

www.skriveri.lv

 

 

Informācija par novadu

 

Skrīveri atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī Daugavas labajā krastā 80 kilometru (stundas braucienā) no Rīgas Daugavpils virzienā. Novadu šķērso arī dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils un valsts autoceļš Skrīveri-Līgatne.


Skrīveru novads izveidots 2009.gadā un to veido Skrīveru pagasts. Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziņa, Līči un Ziedugravas.


Skrīveru novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir 10540,1 ha. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 2016.gada 1.janvāri novadā bija 775 zemes īpašumi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 35 zemes īpašums, kur galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 1018 bija individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes īpašumi, 36 daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 15 komercdarbības objektu apbūves zemesgabali, 32 ražošanas objektu apbūves zemesgabali un 26 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemesgabali.


Novada izglītības iestāžu struktūru veido pirmskolas izglītības iestādes “Saulēni” un “Sprīdītis”, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Skrīveru mākslas un mūzikas skola. Novadā atrodas Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka, Skrīveru bērnu bibliotēka. Skrīveru novada iedzīvotājiem sporta iespējas tiek piedāvātas Skrīveru vidusskolas stadionā un sporta zālē. Novadā populāri sporta veidi ir handbols un pavasara laivošana.


Skrīveru novadā darbojas sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” un dienas aprūpes centrs “Pavasari”.


Novads ir transportģeogrāfiski izdevīgi novietots attiecībā pret valsts galvaspilsētu un citiem nodarbinātības un pakalpojumu centriem. Austrumu -Rietumu virzienā pagastu šķērso tranzīta koridors A6 Rīga -Daugavpils- Krāslava – Baltkrievijas robeža un dzelzceļa līnija Rīga -Krustpils. Ziemeļu - dienvidu virzienā valsts 1.šķiras autoceļš P32 Skrīveri -Līgatne, kas autoceļu A6 savieno ar valsts galveno ceļu A2 Rīga -Sigulda- Igaunijas robeža.

 

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide


Skrīveru novads ir pazīstams kā lauksaimniecības zinātnes un augstas lauksaimniecības ražošanas kultūras centrs, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ziņā bagāts novads, Novadā ir izveidojusies pakalpojumu infrastruktūra, kas to padara pievilcīgu apkārtējo pašvaldību iedzīvotājiem.


Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares pēc darbības veida un pieaugoša apgrozījuma ir mazumtirdzniecība , pārtikas izstrādājumu ražošana, izmitināšana viesu mājās, ar mežsaimniecību saistītas nozares un lauksaimniecība (mājputni, cūkkopība).


Zinātnes institūta ciemā atrodas attīstīta uzņēmējdarbības infrastruktūra LLU aģentūra Zemkopības zinātniskais institūts kam ir svarīga loma novada attīstībā, jo tas nodarbojas ar daudzgadīgo zālaugu selekciju.


Skrīveru novadā reģistrēti 47 uzņēmumi, 56 komercsabiedrības, 15 individuālie komersanti, 29 zemnieku saimniecības, 13 biedrības un nodibinājumi. Viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem novadā ir SIA “Skrīveru sēklkopības sabiedrība”. Skrīveros darbojas SIA “Skrīveru saldumi”, ”Skrīveru pārtikas kombināts”, kur ražo piena konfekti “Gotiņa”. Latvijā labi zināms “Skrīveru saldējums “, kas par latvisku garšu ieviešanu saldējuma ražošanā ieguvis kultūras zīmi “Latviskais mantojums”


Plašāka informācija

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām, sociālo un veselības aprūpi.