Novada mājas lapa:    

www.salasnovads.lv

 

 

Informācija par novadu

Salas novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, ko veido Salas un Sēlpils pagasti. Abi novada pagasti ir ļoti atšķirīgi, Sēlpils pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu un skaistām ainavām, savukārt, Salas pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība un sociālā infrastruktūra. Salas novads atrodas Daugavas –sena un nozīmīga ūdensceļa tiešā tuvumā. Tas ievērojami veicināja teritorijas attīstību. Salas novads robežojas ar pieciem novadiem –Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes un Jaunjelgavas novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētu.

 

Iedzīvotāju skaits: 3403 cilvēki.
Iedzīvotāji darbspējas vecumā: 2172 cilvēki. (2018, CSP)

 

  

 

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Salas novada reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2018. gada 1. pusgadā NVA Jēkabpils filiālē tika reģistrētas 20 brīvas vakances. No tām: 1 – vienkāršas profesija; 4 – kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieks; 2 – pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 2 - vecākie speciālisti; 2 – speciālisti; 5 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 2 – kalpotāji; 2 – iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri.

 

Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir: augkopība, (t.sk. graudkopība un dārzeņkopība), mežizstrāde, kokapstrāde un apstrādes rūpniecība.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Salas novadā (2018. gada 1.ceturksnis):

  • 757 EUR ( Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu<50);
  • 717 EUR (Sabiedriskajā sektorā);
  • 660 EUR (Vispārējās valdības sektorā);
  • 806 EUR (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Salas novada ekonomisko profilu veido četrās vienībās: apstrādājošā 20%; lauksaimniecība, meži 25%; pakalpojumi 45% un citas nozares 10%. Salas novadā iecienītākā zemnieku saimniecību darbība nozare ir graudkopība, jo no 14 lielākajām zemnieku saimniecībām 10 nodarbojas ar graudkopību savukārt tikai 3 nodarbojas ar piena kopību un divas ar graudkopību un pienu kopību.
Salas novadā divām zemnieku saimniecībām un vienai saimnieciskās darbības veicējai ir piešķirts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts. Z/s „Bitāni” nodarbojas ar aitkopību, z/s „Kaļķi” ar augkopību un saimnieciskās darbības veicēja Maija Paegle nodarbojas ar zāļu tēju vākšanu.
Mežu masīvu klātbūtne ir viens no pamataspektiem veiksmīgas kokapstrādes rūpniecības attīstībai novadā (piem., kokapstrādes uzņēmumi, kas nodarbojas ar logu durvju, dažādu mēbeļu sastāvdaļu izgatavošanu, koka skaidu granulu ražošanu, kā arī ir uzsākta guļbūvju radīšana).

 

Lielākie uzņēmumi Salas novadā:
„DONA” SIA, „SĒLIJAS MEŽS” SIA, „Sēļi” SIA, „JĒKABPILS DOLOMĪTS” SIA, „FALKO-2” SIA, „MĀJU KOKS” SIA, „Jēkabpils Kamene” SIA, „FORHO” SIA, „Goldkorn” SIA, „DEVALS” SIA.

 

Sadzīves apstākļi
Salas novadā darbojās Salas vidusskola, Biržu pamatskola, Biržu internātpamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”. Lai uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā novadā darbojas Salas kultūras nams, Sēlpils kultūras nams, Biržu tautas nams, Raiņa klubs muzejs. Salas un Sēlpils kultūras namos, kā arī Biržu Tautas namā kopumā darbojās 23 pašdarbības kolektīvi. Iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 4 bibliotēkas, kuras aprīkotas ar modernu datortehniku, bezmaksas internetu un regulāri paplašina pieejamo grāmatu klāstu.

 

Sociālā un veselības aprūpe
Novadā darbojas Salas novada Sociālais dienests, ir ambulatora ārstniecības iestāde, kā arī sniedz īslaicīgo sociālo aprūpi.

 

Novada mājas lapā http://www.salasnovads.lv iedzīvotāji un viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.