Preiļu filiāle

Riebiņu novads

 

Novada mājas lapa:    

www.riebini.lv

Riebiņu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos. Tā kopējā teritorija aizņem 630 km2. Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies, apvienojoties sešām lauku pašvaldībām: Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts un Stabulnieku pagasts. Riebiņu novads ir tipisks lauku novads, bez teritorijā ietilpstošas pilsētas vai pilsētciemata.

Administratīvais centrs ir Riebiņi, kas ir 7 km attālumā no Preiļiem.

Riebiņu novads robežojas ar Preiļu novadu, Aglonas novadu, Daugavpils novada Višķu pagastu, Krāslavas novada Kastuļinas pagastu, Rēzeknes novadu, Viļānu novadu, Varakļānu novadu un Krustpils novada Atašienes pagastu.

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Riebiņu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

 

2018. gada 1. ceturksnī NVA Preiļu filiālē tika reģistrētas 173 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: vienkāršajās profesijās - 60; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 20; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 27; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 15; speciālisti – 23; vecākie speciālisti – 9 ; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 9; vadītāji – 6 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē NVA tīmekļa vietnē


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Riebiņu novadā reģistrēti 72 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 76. Šobrīd kopumā Riebiņu novadā reģistrēts 371 uzņēmums, no tiem 74,93% ir zemnieku saimniecības, bet vēl 17,79% - sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
Ņemot vērā zemnieku saimniecību augsto īpatsvaru novada uzņēmumu vidū, likumsakarīgi, ka populārāko nozaru augšgalā ierindojusies jauktā lauksaimniecība. Tāpat starp TOP 5 populārākajām uzņēmējdarbības jomām Riebiņu novadā atrodama arī graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana.


Populārākās uzņēmējdarbības nozares Riebiņu novadā:

 • Jauktā lauksaimniecība;
 • Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku;
 • Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
 • Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.

Riebiņu novada uzņēmumos ieguldīto ārvalstu tiešo investīciju apmērs patlaban veido 4,52 tūkst.EUR. No tiem 2,85 tūkst.EUR ieguldījuši investori no Baltkrievijas, 1,39 tūkst.EUR – no Ukrainas, bet atlikušo daļu – investori no Vācijas.
Ievērojami audzis uzņēmumu vidējais apgrozījums
Lursoft apkopotā informācija rāda, ka 2017.gadā Riebiņu novadā reģistrēto uzņēmumu vidējais apgrozījums, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājies par 53,16%. Proti, ja 2016.gadā novada uzņēmumi apgrozījuši 26,71 tūkst.EUR, tad pērn tie bijuši jau 40,91 tūkst.EUR uz vienu uzņēmumu.
Lursoft aprēķinājis, ka novada uzņēmumi 2017.gadā apgrozījuši 6,32 milj.EUR jeb par 2,27% vairāk nekā gadu iepriekš.


Riebiņu novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2017.gadā:

 1. SIA ALBERTS GS
 2. SIA Kankuļi Timber:
 3. Riebiņu pagasta ZS VIKTORIJA
 4. SIA AGLONAS SERVISS
 5. SIA GRIBOLVA

 

Riebiņu novada lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2017.gadā:

 1. SIA ALBERTS GS
 2. Riebiņu pagasta ZS VIKTORIJA
 3. SIA Kankuļi Timber
 4. Stabulnieku pagasta ZS SUDRABIŅI
 5. Silajāņu pagasta ZS KRIEVU BALBORŽI

 

Vidējais nodarbināto skaits palicis nemainīgs

Lursoft pētījuma dati atklāj, ka Riebiņu novadā reģistrētajos uzņēmumos 2017.gadā bijuši nodarbināti 206 darbinieki, kas ir par 34 mazāk nekā 2016.gadā.
Savukārt, analizējot vidējo darbinieku skaitu Riebiņu novada uzņēmumos, redzams, ka pēdējos gados tas saglabājies nemainīgs, proti, vidēji vienā uzņēmumā tiek nodarbināti 2 darbinieki. No visiem novada uzņēmumiem, kuri pagājušajā gadā guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, darbinieku skaits gada laikā audzis 24,49% uzņēmumu, bet 61,22% tas saglabājies nemainīgs.


Riebiņu novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2017.gadā:

 1. SIA AGLONAS SERVISS: 25 darbinieki;
 2. SIA ALBERTS GS: 24 darbinieki;
 3. SIA Kankuļi Timber: 18 darbinieki;
 4. SIA M13: 14 darbinieki;
 5. SIA 3 VĪTOLU STAĻĻI: 9 darbinieki.

Informācija no Lursoft datu bāzes


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Riebiņu novadā (2017. gadā):

 • EUR 681(Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 669 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 615 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 707 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi

Riebiņu novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām.
Riebiņu novada dome izglītības sfēru noteikusi kā vienu no prioritātēm. Ir izvirzīts nosacījums nodrošināt kvalitatīvu un visiem bērniem pieejamu izglītību.


Riebiņu novada teritorijā pašreiz darbojas 6 izglītības iestādes. Vispārizglītojošās skolas - Riebiņu vidusskola, Dravnieku pamatskola, Galēnu pamatskola, Rušonas pamatskola, Sīļukalna pamatskola. Pirmskolas vecuma bērniem tiek nodrošinātas apmācības visās Riebiņu novada teritoriālajās vienībās, ir izveidotas atsevišķas grupiņas pie skolām. Riebiņu pagastā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis".


Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Riebiņu novada Sociālais dienests. Novadā darbojas - Sociālās aprūpes centrs „Rušona”, kas ir Riebiņu novada domes izveidota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde.


Novadā darbojas veco ļaužu sociālā māja "Rudenāji".


Novada mājas lapā www.riebini.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmam. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.