Pļaviņu novads

 

Novada mājas lapa:    

www.plavinas.lv

 

Informācija par novadu

 

Pļaviņu novada teritorija atrodas Latvijas Republikas centrālajā daļā, kur satiekas trīs kultūrvēsturiskie reģioni – Zemgale, Vidzeme un Latgale, Zemgales plānošanas reģionā, 120 km attālumā no Rīgas, 35 km – no Aizkraukles un 21 km – no Jēkabpils. Novads apvieno Aiviekstes, Klintaines, Vietalvas pagastus un Pļaviņu pilsētu, kur arī atrodas novada centrs. Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. – 5763.

 

Iedzīvotājiem pieejami vispārīgā izglītība – Pļaviņās darbojas pirmskolas izglītības iestāde ar filiālēm pagastos, Pļaviņu novada ģimnāzija un interešu izglītības iestādes – Pļaviņu mākslas un mūzikas skolas. Kultūras aktivitātes veicina Pļaviņu kultūras centrs ar filiāli Vietalvas klubs, bibliotēkas, Pļaviņu muzejs. Sākumskolas vecuma bērniem un jauniešiem attīstības un brīvā laika pavadīšanas iespējas pieejamas bērnu un jauniešu centros. Sociālajā jomā darbojas sociālās aprūpes centrs „Pļaviņas”. Pašvaldības pakalpojumus nodrošina Pļaviņu novada administratīvajā centrā, Klintaines, Aiviekstes un Vietalvas pagastu pārvaldēs. Sabiedrisko kārtību nodrošina pašvaldības policija.

 

Novadā darbojas tirdzniecības centri, veikali, trīs degvielas uzpildes stacijas. Darbojas 42 biedrības un organizācijas. Iespēja iesaistīties kultūras centra pulciņos un kolektīvos.

 

Novada teritoriju šķērso starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes transporta maģistrāles – valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) (Trans-Eiropas autoceļu tīklā E22), valsts reģionālie autoceļi P78 Pļaviņas – Ērgļi un P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene, stratēģiskas nozīmes dzelzceļa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga, reģionālas nozīmes dzelzceļa līnijas Rīga – Zilupe, Pļaviņas – Gulbene un Jaunkalsnava – Veseta. Satiksmes maģistrāles veido tranzīta koridorus, kuri nodrošina starptautiskos un vietējos kravu un pasažieru pārvadājumus. Pļaviņas ir stratēģiski svarīgs dzelzceļa mezgls, kurā transporta plūsmas sadalās vairākos virzienos.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide


Pļaviņu novada ģeogrāfiskais novietojums pie stratēģiskas nozīmes transporta maģistrālēm sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību un ir priekšnosacījums loģistikas attīstībai.

 

Pļaviņu novadā reģistrēti 342 uzņēmumi (pēc Lursoft datiem, 2015.g.). Novadā vairāk ir attīstījušās zemnieku saimniecības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālie uzņēmumi un individuālie komersanti. Lielākie ražotāji novadā ir SIA “Pļaviņu DM”, SIA”VIORA PLUSS”, SIA ”JUNIPERUS”, SIA “Luste SZ”, SIA “RIFS”, SPIDZĒNU HES. Tirdzniecība vairāk ir attīstīta novadu centrā, vairāk ir pārtikas tirdzniecība.

 

Novada dome atbalsta uzņēmējus. Ir izveidota uzņēmēju biedrība. Novada dome sastādot gada budžetu, piedāvā iespēju piedalīties projektos par novada attīstību.

 

Pļaviņu novads attīstās kā aktīvās atpūtas, sporta un tūrisma centrs, ko veicina dabas un kultūrvēsturisko resursu pieejamība – Vidzemes augstienes paugurainais reljefs, Daugava, Aiviekste, Odzes ezers u.c. ūdens un dabas telpas, esošās tūrisma un sporta infrastruktūras, kā arī tehniskās infrastruktūras attīstība.

Novadā jau vēsturiski ir attīstījusies lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde. Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, reģionā var attīstīties augkopība, dārzeņkopība, augļkopība, ogkopība un mājražojumi, tajā skaitā bioloģiskās saimniecības, jo Pļaviņu novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tīrā vidē un var apgādāt ar pārtikas produktiem un izejvielām gan Zemgales reģiona, gan Latvijas lielākās pilsētas.Latvijas mērogā novads var konkurēt ar vietējo resursu pārstrādi, bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas un būvmateriālu ražošanu.
 

Plašās mežu teritorijas nodrošina mežsaimniecības nozares un kokapstrādes uzņēmumu ar augstu pievienoto vērtību veidošanos. Bagātais dabas un kultūrvēsturiskais mantojums veicina tūrisma un rekreācijas attīstību novadā, it īpaši ziemas sezonā. Novadā attīstās kokapstrādes, rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības uzņēmumi. Novada ezeros sastopams arī sapropelis, kas nākotnē ir perspektīvs derīgais izraktenis.Eiropas mērogā kā potenciālās attīstības jomas, kuras attīstīsies, Pļaviņu novadā ir loģistika un būvmateriālu ražošana, kokapstrāde, tūrisms un atpūta.

 

Papildus informācija

 

Ar Pļaviņu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.


Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs.