Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA darba devējam nodrošina:
• Dotāciju bezdarbnieka darba algai;
• Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai;
• Dotāciju VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas;
• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti;.
• Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku.

NVA bezdarbniekam nodrošina:
• Vienreizēju dotāciju obligātās veselības pārbaudēs izmaksām.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-pasakumi-noteiktam-pe… un https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-atbalsts-bezdarbnieka…

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Bezdarbnieks izsaka vēlmi dalībai Pasākumā klātienē NVA filiālē vai NVA CV un vakanču portālā.

    Darba devējs aizpilda pieteikumu un iesniedz to klātienē NVA filiālē vai nosūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidētās darba vietas izveide. Pieteikuma veidlapa un informācija par Pasākumu pieejama NVA mājas lapā.
    https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-atbalsts-bezdarbnieka…

  2. Pakalpojuma saņemšana
    NVA izvērtē darba devēja iesniegto pieteikumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai noraidīt subsidētās darba vietas izveidi. Ja darba devējam tiek atbalstīta subsidētās darba vietas izveide, darba devējs viena mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēdz līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.