Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) pēc darba devēja pieprasījuma sadarbībā ar izglītības iestādem sagatavo darba devējam nepieciešamos speciālistus apmācot jebkurā licencētā profesionālās izglītības programmā, neformālās izglītības programmā, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmā.

Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.

Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķiramas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Detalizēta informācija ir pieejama šeit https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pec-darba-deveja-pieprasijuma

Procesa apraksts

 1. Sadarbības procesa apraksts
  1. Darba devējs Aģentūras filiālē iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai;
  2. Nepieciešamības gadījumā Aģentūra organizē izsludinājumu un aicinā izglītības iestādes iesniegt pieteikumus konkrētās programmas īstenošanai;
  3. Aģentūras filiāle organizē bezdarbnieku atlasi kopā ar darba devēju;
  4. Aģentūra organizē apmācību un noslēdz līgumu ar darba devēju par apmācības īstenošanu. Bezdarbnieku mācību process ilgst no viena līdz astoņiem mēnešiem, atkārībā no pieteiktās mācību programmas;
  5. Darba devējs divu nedēļu laikā pēc apmācību pabeigšanas slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku. Nodarbina iegūtajā profesijā vismaz 3 mēnešus. Darba devējs maksā pieteikumā norādīto, bet ne mazāku kā minimālo darba algu;
  6. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējs atmaksā Aģentūrai finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācību izmaksu segšanai.

 2. Darba devēja ieguvumi
  1. Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus.
  2. Darba devējs sadarbībā ar Aģentūru patstāvīgi vai no Aģentūras piedāvājuma izvēlas izglītības iestādi, kas veiks apmācību.
  3. Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu.
  4. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā.
  5. Aģentūra sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas.
  6. Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus darbiniekus.

  Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties mūsu mājas lapā https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pec-darba-deveja-pieprasijuma

Saņemt pakalpojumu