Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Saistībā ar COVID-19 izplatību, līdz 06.04.2021. par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA filiāli telefoniski vai e-pastā.

Mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās sekas darba tirgū un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros.
Pasākuma īstenošanai var pieteikties:komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana); pašnodarbinātas personas; lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.
Mērķgrupa: Bezdarbnieks, kurš nav iesaistīts aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, un kurš nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes Pasākumā vai arī iepriekš nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja Pasākuma vai aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros.
Nodarbināšanas ilgums Pasākumā:6 mēneši.
Finansiālais atbalsts darba devējam: dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
izmaksas individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumiem, lai mazinātu Covid-19 inficēšanās risku, ne vairāk par 50 euro vienam bezdarbniekam, ja dalība Pasākumā ir uzsākta līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no NVA un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:bezdarbnieku ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotācijas daļu bezdarbnieku darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru; VSAOI iemaksas par Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem.

Papildus informācija un dokumenti ir pieejami NVA tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/algu-subsidiju-atbalsta-pasakums-darba-deveji…

Procesa apraksts

 1. Reģistrē vakanci NVA
  Vakancei jābūt reģistrētai pirms pieteikuma iesniegšanas dienas (bet ne ātrāk kā pirms 2020.gada 12.marta) un aktuālai līdz NVA izvērtēšanas rezultātā tiek pieņemts lēmums apstiprināt darba devējam subsidētās darba vietas izveidi.

  Izvēlies atbilstošas mērķgrupas bezdarbnieku, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju.

 2. Iesniedz pieteikumu
  Aizpildītu pieteikumu nosūta pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darba vietu izveide.

 3. Pieteikuma izvērtēšana
  NVA filiāle veic darba devēju pieteikumu izvērtēšanu un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbu vietu izveidi.

 4. Atbilde
  NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.

Saņemt pakalpojumu