Statuss:
Īstenošanā

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta Nr. 7.1.2.1./15/I/001 „ EURES tīkla darbība Latvijā” kopsavilkums 

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

1. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

7.1.2. Specifiskā atbalsta mērķis “Izveidot darba tirgus

apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru”

7.1.2.1. pasākums “EURES tīkla darbības nodrošināšana”

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija, bet Projekta iesnieguma 1.5. punktā minētās atbalstāmās projekta darbības Nr.1 (1.1., 1.2., 1.3.) un Nr.2 (2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.) var īstenot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

31.08.2015.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

101 mēnesis

25.03.2015.-31.12.2023.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību nodibināšanā (ES/EEZ), organizējot un īstenojot vismaz 800 informatīvos EURES pasākumus.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projektā tiks īstenoti sekojoši pasākumi: darba meklētājiem, darba devējiem un sadarbības partneriem – semināri, diskusijas, tikšanās, tematiskās lekcijas, informatīvās dienas, konsultācijas, darba un karjeras izstādes, vakanču gadatirgi, nodrošināts atbalsts, veicot personāla atlases u.c., lai sniegtu informāciju par pieejamajām brīvajām darba vietām Latvijā un Eiropā, dzīves un darba apstākļiem, administratīvajām procedūrām, par vakanču reģistrācijas procesu, darbinieku nosūtīšanu, darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, iespējām kopīgi sadarboties, identificēt aktuālās vajadzības gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī; EURES tīkla sanāksmes un konferences starptautiskajiem partneriem un NVA darbiniekiem par EURES komunikācijas stratēģiju un vienotiem pakalpojuma standartiem; EURES konsultantu dalība darba grupās, pieredzes apmaiņas semināru organizēšana, apmācību un informatīvu semināru organizēšana NVA darbiniekiem; informatīvo materiālu (bukleti, faktu lapas, u.c.) izstrāde un izgatavošana.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta mērķa grupa, ir darba tirgus dalībnieki – darba devēji, darba ņēmēji, darba meklētāji, bezdarbnieki un NVA darbinieki.

FINANSĒJUMS

Projekta kopējās izmaksas 837 191,00 EUR

  • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 837 191,00 EUR
  • Projekta attiecināmais ESF līdzfinansējums EUR 711 612,00 EUR
  • Projekta attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 125 579,00 EUR

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits – 800

Projekta kopējās izmaksas 837 191,00 EUR

  • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 837 191,00 EUR
  • Projekta attiecināmais ESF līdzfinansējums EUR 711 612,00EUR
  • Projekta attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 125 579,00 EUR

Kontaktpersona:

Līga Baufale

Līga Baufale

Projekta vadītāja - EURES koordinatore - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Liga.Baufale [at] nva.gov.lv