Statuss:
Noslēdzies

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 kopsavilkums


DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”

9.1.1.2. pasākums “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi”

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

19.11.2015.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

55 mēneši

2015.gada decembra līdz 2020.gada 30.jūnijam

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiks nodrošināti šādi atbalsta pasākumi:

  1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (tai skaitā karjeras, psihologu, psihoterapeitu konsultācijas), kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū;
  2. veselības pārbaudes (arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) konsultācija un atzinums, ārstu speciālistu apskate, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu) bezdarbniekiem, kuru atteikums no piemērota darba piedāvājuma vai dalības bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos nav pamatots ar ārsta atzinumu vai invaliditāti, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
  3. profesionālās piemērotības noteikšana ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim. Profesionālās piemērotības noteikšana tiks īstenota sadarbībā ar projekta iesniedzēja sadarbības partneri – Sociālās integrācijas valsts aģentūru;
  4. motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai un sociālā mentora pakalpojumus, palīdzot bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un nodrošinot psiholoģisko atbalstu;
  5. atbalsta pasākumi, kas ietver Minesotas 12 soļu programmu, emocionālā stresa terapiju (kodēšanu) un narkologa atzinuma saņemšanu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta ietvaros plānots iesaistīt bezdarbniekus:

  1. kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
  2. kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;
  3. kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība;
  4. kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

FINANSĒJUMS

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 159 162 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 15 159 162 EUR.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Projektā iesaistīti 18 345 ilgstošie bezdarbnieki. Pēc atbalsta pasākuma pabeigšanas nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistīti 875 pasākuma dalībnieki. Izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā – 4108 pasākuma dalībnieki.

PIELIKUMI

ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" sasniedzamie rādītāji pa reģioniem 01.01.2016.–30.06.2020.

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumi Nr. 468 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi