Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

  Mērķis: nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

  Mērķa grupa: bezdarbnieki un darba meklētāji.

  Pamatnosacījumi:

  • Neformālās izglītības programmas, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas vai Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu programmas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.

  Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu apstiprināta apmācības īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas apmācības īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam. Lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai.

  Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:

  Informācija par Izsludinājumiem

  Aktuālie izglītības iestāžu izglītības piedāvājumi:

  Izglītības iestādes īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību:

  Izglītības iestāde apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu izvēlētās izglītības programmas apguvei:

  Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka apmācību viena mēneša laikā no apmācību kupona otrās daļas aizpildīšanas dienas. Apmācību īsteno individuāli vai mācību grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie. Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācību grupā - ne vairāk kā 30 izglītojamie.

  Izglītības iestāde pirms apmācības uzsākšanas, iesniedz Aģentūrā iepriekš elektroniski saskaņotu apliecinājumu:

   Apliecinājumam pievieno izglītības programmas mācību stundu (nodarbību) sarakstu visam mācību periodam:

  Izglītības iestāde nodrošina visās Apmācības īstenošanas vietās ar Apmācības īstenošanu saistīto dokumentu esamību:

  Izglītības iestāde līdz katra mēneša 3. datumam, un par pēdējo apmācību mēnesi 3 darba dienu laikā pēc apmācību pabeigšanas Aģentūras filiālē iesniedz nodarbību apmeklējumu uzskaites sarakstu.

   

  Apmācību finansē no valsts speciālā budžeta, Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

  • Bezdarbnieku skaits, kuri 2020.gada 12 mēnešos iesaistīti neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 31.12.2020.) 
  • Bezdarbnieku skaits, kuri 2020.gada 9 mēnešos iesaistīti neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc nfeformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 31.12.2020.)
  • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies neformālo, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības programmu apguvei, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (pielikums) (uz 30.09.2020.)

  Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” valsts valodas un svešvalodu un datorzinību apmācībās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās 2023.gadā:

  • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206