Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros īsteno aktivizācijas pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, motivējot, preventīvi atbalstot un veicinot ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos piemērotā, pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā, vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku.

Kas var piedalīties?

Pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju, vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.

Aktivizācijas pasākumi ir motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas ilgst nepārsniedzot septiņus mēnešus vai mazāk, ja ilgstošais bezdarbnieks ar invaliditāti iekārtojas piemērotā darbā un ir beidzies viņam noteiktais pārbaudes laiks pēc darbā iekārtošanās.

Motivācijas programma darba meklēšanai (grupu nodarbības) ilgst, nepārsniedzot trīs mēnešus, kas ietver sevī motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, 80 akadēmisko stundu apmērā.

Sociālā mentora pakalpojumi (individuālās konsultācijas) tiek nodrošināti, nepārsniedzot septiņus mēnešus, 40 darba stundas nedēļā, ieskaitot laiku, kurā ilgstošais bezdarbnieks ar invaliditāti piedalās motivācijas programmā, kā arī ilgstošajam bezdarbniekam ar invaliditāti noteikto pārbaudes laiku pēc iekārtošanās darbā, tādējādi sniedzot psiholoģisko un praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos.

Pasākuma ietvaros ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina:

 1. nodarbības profesionālu nodarbību speciālistu vadībā individuāli un grupās;
 2. psiholoģisko atbalstu (individuāli un grupās), starpprofesionālās tikšanās, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 3. surdotulka pakalpojumu;
 4. nodarbību speciālista asistentu.

Pasākumu nodrošina:

 • SIA “FIBRA”;
 • SIA “Mācību centrs plus”;
 • ­­­­­­­­­­Biedrība “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO””.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles koordinējošo ekspertu.
 3. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Dodoties uz NVA obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē