Ogres filiāle

Ķeguma novads

  

Novada tīmekļa vietne:    www.kegumanovads.lv

Ķeguma novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Daugavas abos krastos 40 līdz 50 km attālumā no Rīgas. Novadā ir labi attīstīts transporta būvju tīkls, to šķērso valsts centrālās daļas nozīmīgākās transporta maģistrāles. Novads atrodas ļoti izdevīgā vietā, ir bagāts ar daudzveidīgiem dabas resursiem un saimniecisko darbību. Tas sastāv no četrām atsevišķām atšķirīgām teritorijām gan vēsturiskā izveidē, gan ģeogrāfiski: Ķeguma pilsētas, Tomes pagasta, Rembates pagasta un Birzgales pagasta.

tabula

  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ķeguma novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/, pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.


2019. gadā NVA Ogres filiālē tika reģistrētas 1237 brīvas darba vietas. No tām vairums – 362 brīvās darba vietas vienkāršajās profesijās, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 225, kvalificēti amatnieki un strādnieki – 239, vecākie speciālisti – 141, speciālisti – 70, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 83.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Ķeguma novads ir bagāts ar dabas resursiem. Novadā tiek aktīvi iegūta smilts un smilts – grants, šeit atrodas arī dolomīta un māla atradnes. Meži klāj 59% novada teritorijas, liela daļa mežu ir saimnieciskajā zonā.
Novadā esošie uzņēmumi izmanto dabas resursu sniegtās iespējas – lielākais skaits uzņēmumu darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, talāk seko vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē un apstrādes rūpniecībā.

Lielākajās iestādēs - Ķeguma HES strādā vairāk kā 80 darbinieku, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā mācās 323 skolēnu, kur strādā vairāk kā 40 pedagogu, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR” Tomes zivju audzētavā - vairāk kā 40 darbinieki.

Pēc apgrozījuma lielākie novada uzņēmumi ir: Baltic-Calves SIA (dzīvu lopu vairumtirdzniecība), KILA SIA (zooveikali), Rubeņi SIA (gaļas pārstrāde), Jaunzeltiņi SIA (transports, loģistika, muita), VIA MEŽS (ceļu un maģistrāļu būvniecība), KUUM SIA (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), VT KUUM SIA Lats veikali SIA (mazumtirdzniecība), Service for Europe Development SIA (tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana), REMBATE SIA (koka izstrādājumu ražošana), Eirospars SIA (mazumtirdzniecība), Ķeguma stars SIA (notekūdeņu savākšana un attīrīšana).
Papildus informācija: Lursoft

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Ķeguma novadā (2019.gadā):

  • EUR 869 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 776 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 788 (Pašvaldības struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi
Par iedzīvotāju veselību rūpējas ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības speciālisti, sociālās aprūpes centrs “Senliepas” un aptiekas. Par labklājību gādā sociālā dienesta un bāriņtiesas speciālisti. Kultūras dzīvē iespējas radoši darboties tautas namos un bibliotēkās. Novadā ir divas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes – „Gaismiņa” Ķegumā un „Birztaliņa” Birzgalē, divas vispārizglītojošās skolas – Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Birzgales pamatskola, un profesionālās ievirzes skola - Birzgales mūzikas skola (ar mūzikas skolas klasi Ķegumā), kā arī Ogres mākslas skolas klases Ķegumā.

Novada mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.