Ludzas filiāle

Kārsavas novads

 Novada tīmekļa vietne:    www.karsava.lv

Kārsavas novads ir pierobežas novads, kas atrodas Latgales austrumos. Tas robežojas ar Baltinavas novadu, Balvu novada Tilžas un Krišjāņu pagastiem, Rēzeknes novada Nautrēnu, Ilzeskalna un Bērzgales pagastiem un Ciblas novada Zvirgzdenes, Pušmucovas un Blontu pagastiem, kā arī ar Krievijas Federāciju. Kārsavas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Kārsavas pilsēta un 5 pagasti – Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pagasts. Novada administratīvais centrs ir Kārsavas pilsēta, kas atrodas 295 km attālumā no Rīgas, 133 km attālumā no Daugavpils, 38 km attālumā no Rēzeknes un 31 km attālumā no Ludzas.

tabula

  
  Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde 

Darba iespējas

Ar Kārsavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā,  izvēlnē „Vieta” ierakstot Kārsava. Pieejami dažādi vakanču atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Ludzas filiālē reģistrētas 455 brīvas darba vietas. No tām: 8 vadītāji, 19 vecākie speciālisti, 19 speciālisti, 75 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 35 kvalificēti lauksaimniecības un mežsaimniecības darbinieki, 92 kvalificēti strādnieki un amatnieki, 74 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, 120 vienkāršo profesiju strādnieki.

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Kārsavas novada ekonomiskajā attīstībā būtiska loma ir lauksaimniecībai, izmantojot novada priekšrocības, gan zemes reljefa, gan pieejamo izglītības un citu resursu ziņā, tranzīta loģistika, ņemot vērā tranzīta apkalpošanu pakalpojumu nepieciešamību Eiropas Savienības ārējās robežas tuvumā. Novada galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, mazumtirdzniecība, kā arī derīgo izrakteņu ieguve.

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Kārsavas novadā 2018. gadā:

  • EUR 659 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 677(Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 663 (Pašvaldības struktūrās);).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi

Kārsavas novadā ir divas pirmskolas izglītības iestādes: Kārsavas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde un Malnavas pagasta pirmskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”. Novada vispārējās izglītības iestādes: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Salnavas pamatskola. Profesionālās ievirzes izglītības programmas piedāvā Kārsavas Mūzikas un mākslas skola. Kārsavas novada Malnavas pagastā atrodas profesionālās izglītības iestāde – Malnavas koledža, kura sagatavo lauksaimniecības, transporta, finanšu un uzskaites nozaru profesionālās un 1.līmeņa augstākās izglītības speciālistus.

Veselības un sociālās aprūpes funkcijas veic Kārsavas slimnīca.

Sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, sociālo darbu Kārsavas novadā nodrošina sociālais dienests. Malnavas pagastā atrodas Kārsavas novada pašvaldības pansionāts „Mūsmājas”.

 

Papildu informācija

Kārsavas novada tīmekļa vietnē www.karsava.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.