Jaunumi
Teksts, fons: zīmulis un papīrs uz galda
NVA un ESF logo ansamblis

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākuma “Apmācība pie darba devēja” norises nosacījumos ir veikti grozījumi – mainīts dalībnieku iesaistes ilgums, dotācijas apmērs bezdarbnieka ikmēneša darba algai un dotācija apmācību vadītāja darba apmaksai. Pasākums “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība) tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, lai sagatavotu darba devējam vajadzīgos speciālistus, izvēloties un uzņēmuma vidē apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Praktiskā apmācība tiek organizēta profesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktiskās apmācības ilgums tagad tiek noteikts, ņemot vērā apgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmeni.Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas bezdarbnieki apgūst 2 mēnešus, otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas - 3 mēnešus, bet trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas – 4 mēnešus.

Par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām bezdarbniekam tiek maksāta darba alga. Ikmēneša dotācijas apmērs bezdarbnieka darba algai tagad arī ir  pielāgots apgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim:

  • Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis - 300 eiro;
  • Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis – 350 eiro;
  • Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis – 350 eiro.

Bezdarbniekam ir iespēja saņemt arī reģionālas mobilitātes atbalstu - līdz 150 eiro mēnesī, ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas. Ikmēneša dotācija apmācību vadītāja darba apmaksai ir 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

Darba devējs, īstenojot praktisko apmācību, saņem arī, vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro), kā arī tiek apmaksātas normatīvajos aktos paredzētās bezdarbnieku veselības pārbaudes (līdz 30 eiro). Biedrība vai nodibinājums, kuru darbības mērķis ir atbalsts personām ar invaliditāti, var saņemt arī dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja bezdarbnieki tiek apmācīti tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs u.c.*

Savukārt darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam pieteikumā iepriekš norādītā darba alga, kas kopā ar algas dotāciju nebūtu mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, jānodrošina kvalificēts darba vadītājs, kas bezdarbniekam palīdz iegūt un nostiprināt profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī jāorganizē nepieciešamā teorētiskā un praktiskā apmācība.

Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apgūšanu un apgūto zināšanu novērtējums.

Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam ar apmācīto bezdarbnieku vismaz trīs mēnešus ir jāturpina darba tiesiskās attiecības.

Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātie, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes.

Lai saņemtu NVA  atbalstu praktiskai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai ir jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupa).

* atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” sarakstam.