EURES Informācija presei Jaunumi
NVA un Eiropas Savienības logo, teksts

Eiropas Savienības logo

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

Daudzi Latvijas valstspiederīgie, dzīvojot un strādājot ārvalstīs, apsver iespēju atgriezties Latvijā. Pārcelšanās iemesli ir dažādi: vēlme būt kopā ar ģimeni, alkas pēc Latvijas dabas, ierastās vides, valodas, kā arī vēlme pielietot ārvalstīs iegūtās prasmes un pieredzi, lai izmantotu iespēju uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā. Taču, kad ir pieņemts lēmums pārcelties, jāņem vērā vairāki būtiski faktori, lai atgriešanās noritētu pēc iespējas mierīgāk un bez liekām raizēm.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti, balstoties uz savu darba pieredzi, ir apkopojuši vairākus ieteikumus tiem mūsu valsts piederīgajiem, kuri dzīvo un strādā ārvalstīs, bet plāno atgriezties Latvijā.

Par aizbraukšanu no valsts informējiet atbildīgās iestādes!

Par došanos prom no valsts vajadzētu informēt visas tās ārvalsts iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus, veselības pakalpojumu sniedzēju, banku u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē. Īpaši svarīgi par došanos prom informēt ārvalsts nodokļu institūciju, sociālās apdrošināšanas iestādi un dzīvesvietas vai iedzīvotāju reģistru, jo EURES konsultantu pieredze rāda, ka, savlaicīgi neinformējot šīs institūcijas, var rasties problēmsituācijas un tikt piemērotas pat soda sankcijas.

Jānoskaidro, kāda Jūsu mītnes valstī ir noteikta kārtība, iespējams, Jums nav jāinformē katra institūcija atsevišķi, bet informācija par došanos prom no valsts jānorāda, piemēram, tikai iedzīvotāju reģistra datos.

Meklējiet darbu Latvijā, vēl esot ārvalstī!

Darba meklēšanu un iepazīšanos ar darba tirgus situāciju Latvijā ieteicams uzsākt, vēl esot ārvalstī. Tādējādi Jūs būsiet informēts par pieprasītākajām profesijām, atalgojuma līmeni, kā arī par tām iemaņām un prasībām, kādas ir nepieciešamas, uzsākot darba attiecības Latvijā. Tas veicinās piemērota darba atrašanu vēl pirms pārcelšanās un lielāku stabilitātes sajūtu.

Lai iepazītos ar darba piedāvājumiem Latvijā, izmantojiet Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālu (cvvp.nva.gov.lv), kas ir viena no plašākajām vakanču datu bāzēm Latvijā. Portālā darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darbības jomas, profesijas, darba atrašanās vietas, atalgojuma un citiem kritērijiem.

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu, eksportējiet to!

Ja ārvalstī esat zaudējis darbu vai izbeidzis darba attiecības, ir svarīgi atcerēties, ka bezdarbnieka pabalsts ir pieprasāms pēdējās nodarbinātības valstī, proti - valstī, kurā dzīvojat, strādājat un veicat sociālās iemaksas. Ja Jums ārvalstī tiek piešķirts bezdarbnieka pabalsts, un pirms atgriešanās vēl neesat atradis darbu Latvijā, tad ārvalsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu var eksportēt uz Latviju. Lai to veiktu, ārvalsts pabalstu izmaksas iestādē jāpieprasa bezdarbnieka pabalsta eksporta dokuments – U2. Ierodoties Latvijā, U2 dokuments ļaus turpināt saņemt ārvalsts bezdarbnieka pabalstu, kamēr meklēsiet darbu Latvijā. Bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā ārvalsts bezdarbnieka pabalstu var turpināt saņemt Latvijā no 3 līdz 6 mēnešiem.

Ārvalsts sociālās apdrošināšanas institūcijā iesakām izņemt arī U1 dokumentu, kas apliecinās ārvalstīs nostrādāto periodu un veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas. U1 noderēs gadījumā, ja, zaudējot darbu Latvijā, Jūsu nodarbinātības periods Latvijā nebūs pietiekošs (vismaz 12 mēneši 16 mēnešu periodā), lai varētu pretendēt uz Latvijas bezdarbnieka pabalstu. Šajā gadījumā abu valstu nodarbinātības periodi tiks summēti, un Jūs varēsiet saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu, ja summētais nodarbinātības periods būs vismaz 12 mēneši 16 mēnešu laikā.

Ja saņemat ģimenes pabalstus, noskaidrojiet, kā to izmaksu ietekmēs pārcelšanās uz dzīvi Latvijā!

Ja ārvalstī saņemat ģimenes pabalstus, tad pabalstu izmaksas institūcijā noskaidrojiet, kā pabalstu izmaksu ietekmēs Jūsu došanās prom no valsts. Iespējams, ka no ārvalsts ģimenes pabalstiem būs jāatsakās un jāpiesakās pabalstiem Latvijā, taču katrā ģimenes situācijā nosacījumi var būt atšķirīgi. Piemēram, ja Latvijā atgriežas tikai viens no vecākiem, tad vecākam, kurš turpina strādāt ārvalstī, saglabājas tiesības uz ģimenes pabalstiem no otras valsts. Ja vecāki, atgriežoties Latvijā, ir noformējuši bezdarbnieka pabalsta eksportu (saņēmuši U2 dokumentu), tad periodā, kamēr Latvijā tiek saņemts ārvalsts bezdarbnieka pabalsts, viņiem ir tiesības turpināt saņemt arī ārvalsts ģimenes pabalstus.

Noskaidrojiet visus nodokļu jautājumus!

Informējiet ārvalsts nodokļu institūciju par došanos prom no valsts un, ja nepieciešams, iesniedziet attiecīgās nodokļu formas. Šī informācija nodokļu institūcijai ir svarīga, lai noteiktu Jūsu turpmāko nodokļu rezidences statusu un veiktu gala nodokļu aprēķinu. Iespējams, ka Jums pienāksies nodokļu atmaksa par neizmantotajām nodokļu atlaidēm vai pārmaksāto ienākuma nodokli.

Nodokļu institūcijā noskaidrojiet, vai, dodoties prom no valsts, Jums vēl ir kādas saistības ar ārvalsti nodokļu jautājumos. Iespējams, ka Jums, pat atrodoties Latvijā, vēl ir pienākums iesniegt ārvalsts nodokļu institūcijā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo nodokļu gadu. Šīs prasības neievērošanas un deklarācijas neiesniegšanas gadījumā Jums var noteikt soda sankcijas.

Vēlams arī nodokļu institūcijā saņemt dokumentus par ārvalstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākuma nodokli. Šie dokumenti būs noderīgi gadījumā, ja Latvijā būs jāapliecina ārvalstī samaksātos nodokļus.

Ja ir papildu jautājumi, sazinieties ar EURES konsultantiem!

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.