Jaunumi

Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES valde 2021. gada 24. jūnijā ir apstiprinājusi PES tīkla jauno stratēģiju, kuru ar PES sekretariāta un nodarbinātības eksperta Eimena Daverna (Eamonn Davern) atbalstu izstrādāja PES izveidota darba grupa. Austrijas nodarbinātības dienesta vadībā stratēģijas izstrādes darba grupā strādāja Latvijas, Bulgārijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas nodarbinātības dienestu pārstāvji.

Teksts:PES tīklā ietilpst ES dalībvalstu un partnervalstu nodarbinātības dienesti, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Attēlā: karte un cilvēki

PES tīklā ietilpst ES dalībvalstu un partnervalstu nodarbinātības dienesti, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji.


Stratēģijas priekšvārdā tiek uzsvērts, ka septiņu gadu laikā, kopš ir izveidots Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkls PES, tas ir sasniedzis lielus panākumus, veicinot Eiropas valstu nodarbinātības dienestu ciešāku sadarbību, sniedzot būtiskus ieguvumus gan nodarbinātības dienestiem, gan Eiropas valstu pilsoņiem, kuru labā dienesti darbojas,  uzlabojot situāciju darba tirgū savās valstīs un Eiropā kopumā.

PES tīkla vīzija ir stiprināt Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbību, lai katras valsts nodarbinātības dienests varētu sekmīgi īstenot savus  uzdevumus, kļūstot par nodarbinātības pakalpojumu sistēmas galvenajiem dalībniekiem. Mērķis – uzlabot situāciju darba tirgū, sniedzot atbalstu un pilnveidojot pakalpojumus darba meklētājiem, darba devējiem un citām ieinteresētām pusēm. To var panākt, palīdzot iedzīvotājiem veiksmīgi orientēties mainīgajā darba tirgū, nodrošinot darba devējiem iespējas atrast uzņēmumu vajadzībām atbilstošus kvalificētus darbiniekus, sadarbojoties ar citām iesaistītajām organizācijām un iestādēm.

Teksts, attēlā: cilvēki, dators, papirs

PES tīkls palīdz nodarbinātības dienestiem operatīvi pielāgot pakalpojumus atbilstoši pārmaiņām darba tirgū, kuru aizvien biežāk raksturo nepieciešamība darba ņēmējiem mācīties visa mūža garumā. 


PES tīkla misija – piedāvāt iespējas nodarbinātības dienestiem, izglītot un pilnveidot tā, lai sasniegtu galveno mērķi – nodarbinātības dienestu modernizāciju, optimālu tehnoloģiju un datu izmantošanu, attīstot personāla kompetences efektīvu pakalpojumu sniegšanai darba meklētājiem un darba devējiem.

Nodarbinātības dienestiem joprojām ir galvenā loma darba meklētāju un vakanču salāgošanā, kas ir pamats piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai mainīgajā darba tirgū. Tiek uzsvērta nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās (benchlearning) nozīme, veicinot nepārtrauktu pakalpojumu pilnveidi. Nodarbinātības dienestiem ir jāpielāgojas izmaiņām darba tirgū un pakalpojumiem jābūt uz klientu orientētiem. Īpaši nozīmīga ir dzimumu līdztiesības nodrošināšana, atbalsts cilvēku ar invaliditāti, migrantu, ilgstošo bezdarbnieku un neaktīvu personu (NEET) iekļaušanai darba tirgū.

Teksts

PES tīkla mērķis - palīdzēt nodarbinātības dienestiem īstenot Eiropas galvenos nodarbinātības mērķus, kas noteikti Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kā arī sniegt atbalstu Eiropas Zaļā kursa un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. 


PES tīkla stratēģijā kā prioritārās tiek noteiktas darbības, kuru mērķis - pārvarēt diskrimināciju darba tirgū. Nodarbinātības dienestiem jāveicina tādu pakalpojumu attīstība, kas nepieciešami, lai sniegtu uz nākotni vērstu atbalstu darba ņēmējiem darba tirgus pārejas situācijā. PES stratēģija nosaka arī nodarbinātības dienestu uzdevumus krīžu radīto seku mazināšanai un pārvarēšanai darba tirgū. Tiek norādīts, ka lielāka uzmanība jāpievērš karjeras konsultācijām un apmācībai, lai darba meklētāji būtu labāk sagatavoti darba maiņai, veicinot viņu profesionālo izaugsmi, konkurētspēju un novēršot bezdarbu.

Aktualizētajā stratēģijā ir uzsvērts, ka partnerattiecības ar citiem darba tirgus dalībniekiem arī turpmākajos gados būs PES tīkla uzmanības centrā. Tas nodrošinās nodarbinātības dienestu sistēmas attīstību un partnerību kopīgu mērķu sasniegšanā. Svarīga ir sadarbība ar Eiropas politikas veidotājiem nodarbinātības jomas likumdošanas un regulējuma pilnveidošanas jautājumos. PES tīkla valde plāno nākamajos gados sasniegt stratēģijā noteiktos mērķus un uzdevumus, aicina visu  dalībvalstu  nodarbinātības dienestus aktīvi iesaistīties to īstenošanā un uzsver  Eiropas valstu nodarbinātības dienestu ieguvumus, darbojoties PES tīkla sastāvā, regulāri apmainoties ar aktuālo informāciju un daloties pieredzē, savstarpēji mācoties un pilnveidojot zināšanas Eiropas nodarbinātības politikas jautājumos.

Teksts, attēli

PES tīkls atbalsta nodarbinātības dienestus, lai uzlabotu to pakalpojumu kvalitāti, veicinātu modernizāciju, īpašu uzmanību pievēršot uz datu analīzes balstītiem un personalizētiem pakalpojumiem.


PES tīkla stratēgija pieejama: https://op.europa.eu/webpub/empl/pes-network-strategy/en/

Uzziņa: ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES) izveidots 2014. gadā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lēmumu par ciešāku nodarbinātības dienestu sadarbību, lai Eiropas Nodarbinātības stratēģijas ietvaros veicinātu nodarbinātības dienestu pakalpojumu efektivitāti. Eiropas valstu nodarbinātības dienestu vadītāji kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem analizē situāciju Eiropas Savienības darba tirgū, izstrādā Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) uzdevumus un prioritātes, izvērtē paveikto, kā arī rīko dienestu savstarpējo mācīšanos.