Jaunumi

2023.gada 1.ceturksnī 2 193 klienti, kuri bija reģistrēti bezdarbnieka statusā, iekārtojās darbā pēc kāda Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvā pasākuma pabeigšanas. 461 NVA klients, kas darbu bija atradis attālāk no savas dzīves vietas, 2023.gada 1.ceturksnī iesaistījās NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā nodarbinātām personām.

Shēma nr.1

Dalību NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2023. gada 1.ceturksnī uzsāka 3 072  NVA bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti: Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos - 2 487, Pasākumos noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība) - 393, Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 192 NVA bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti.

Shēma Nr.2

Pasākumi noteiktām personu grupām – tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt saviem uzņēmumiem vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus. Pasākumi noteiktām personu grupām tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (SDB) ietvaros. Šogad projekts noslēdzas, tāpēc pieteikties subsidēto darbavietu izveidei darba devēji varēja līdz 28. februārim, jo subsidētās darbavietas bija jāizveido līdz 2023. gada 31. martam.

Shēma Nr.3

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieka statusā NVA reģistrētajiem klientiem, lai viņi varētu iegūt vai uzturēt darba iemaņas, veicot sociāla labuma darbus. Algotie pagaidu darbi tiek organizēti sadarbībā ar pašvaldībām, biedrībām vai nodibinājumiem bez nolūka gūt peļņu. Pasākumā tiek iesaistīti tie bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu dalībnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 250 eiro apmērā.

Shēma Nr.4

Pasākumu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai mērķis - sniegt konsultatīvu un finanšu atbalstu, kas palīdz uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus. Šogad komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanas atbalsta pasākumos plānots iesaistīt kopumā līdz 400 NVA klientiem.

Shēma Nr.5

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” ir lieliska iespēja biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm savā darbībā iesaistīt vērtīgus un perspektīvus palīgus. NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem un  klienti ar invaliditāti (bez vecuma ierobežojuma) attīsta darbam nepieciešamās iemaņas, biedrībās un nodibinājumos veicot darbus sabiedrības labā, savukārt NVA reģistrētie klātienes studenti darbam nepieciešamās iemaņas attīsta, veicot akadēmisku, pētniecisku vai administratīvu darbu augstākās izglītības iestādēs. Arī šis pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (SDB) ietvaros, tāpēc darba vietas bija jāizveido līdz marta beigām. 2023. gada 1.ceturksnī dalību NVA atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” uzsāka 366  NVA bezdarbnieka statusā reģistrētie klienti.

Shēma Nr.6

2023.gada 1.ceturksnī ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (SDB) atbalsta pasākumos iesaistījās 351 NVA reģistrēts klients, 31 klients ar atkarības problēmām uzsāka dalību Minesotas 12 soļu ārstnieciskajā programmā, bet 7 saņēma atbalstu profesionālās kompetences novērtēšanai.

Shēma Nr.7

2023.gada 1.ceturksnī profesionālās kvalifikācijas programmu apguvi uzsāka 498 NVA reģistrētie klienti, datorprasmju, valsts valodas vai svešvalodu apguvi – 1 701,  bet traktortehnikas vadītāju un transportlīdzekļu vadītāju apmācību – 798 

Shēma Nr.8

2023.gada 1.ceturksnī profesionālajā apmācībā salīdzinoši lielākā skaitā NVA klienti mācības bija uzsākuši izglītības programmās: Mazā biznesa organizēšana, Aprūpētājs, Konditora palīgs, Lokmetinātājs: metināšana ar mehan.iek.akt. gāzes vidē (MAG), Projektu vadība.

Vispieprasītākās neformālās izglītības programmas 2023.gada 1.ceturksnī bija Angļu valoda ar priekšzināšanām,  Angļu valoda bez priekšzināšanām, Angļu valoda ar priekšzināšanām (zemākais vidējais līmenis), Angļu valoda ar priekšzināšanām (vidējais līmenis), Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2),  “TR2” kategorijas traktortehnikas vadītājs  u.c.

NVA CV un vakanču portāla E-apmācības sadaļā lietotājiem ir pieejami e-mācību moduļi “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas izstrādāti NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (ABI) ietvaros.

Gan bezdarbnieka statusā NVA reģistrētajiem klientiem, gan nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, NVA līdzfinansē mācības starptautisko atvērto tiešsaistes kursu platformās. Darba meklētājs vai nodarbinātais divu gadu laikā var iesaistīties vairāku mācību programmu apguvē, saņemot NVA finansiālo atbalstu līdz 500 eiro apmērā. Darba meklētāji un nodarbinātie ar NVA atbalstu tiešsaistē var apgūt vai uzlabot ne vien profesionālās prasmes datu zinātnē, informāciju tehnoloģijās un datorzinībās, bet arī tādās jomās kā uzņēmējdarbība, profesionālās ievirzes svešvalodas un pārvaldība. Tāpat var apgūt darba tirgū pieprasītās caurviju prasmes (soft skills) -  komunikācija un sadarbība darba vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašorganizēšanās un laika plānošana, radošums un inovācijas profesionālajā vidē.

Turpinās NVA sadarbība ar uzņēmumu Google darba meklētājiem un nodarbinātajiem piedāvājot digitālo prasmju bezmaksas apguvi starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. Šobrīd Google atbalstītās mācības notiek piecās izglītības programmās: IT atbalsts, Datu analīze, Lietotāju pieredzes dizains, Projektu vadība, Digitālais mārketings un e-komercija.

2023.gada 1.ceturksnī 1 457 NVA klientu darbam nepieciešamās prasmes izvēlējās apgūt tiešsaistes mācību veidā: 591 klients uzsāka ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (ABI) e-mācības, 236 – NVA līdzfinansētās mācības atvērto tiešsaistes kursu platformās, bet 630 – digitālo prasmju apguvi ar uzņēmuma Google atbalstu.

Shēma Nr.9

2023.gada 1.ceturksnī pieprasītākās tiešsaistes mācību programmas bija Sociālo mediju mārketings,  Lietotāju pieredzes dizains, Datu analīze, Projektu vadība, Angļu valodas gramatika, Lietišķās angļu valodas komunikācijas prasmes, Digitālais mārketings. Google atbalstīto mācību dalībnieki visbiežāk izvēlējās tādas izglītības programmas kā Datu analīze, Digitālais mārketings un e-komercija, Projektu vadība, Lietotāju pieredzes dizains.

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros NVA īsteno pasākumu “Apmācība pie darba devēja”, tā ir lieliska iespēja ar NVA finansiālu atbalstu sagatavot darba devējiem nepieciešamos darbiniekus, īstenojot bezdarbnieka statusā NVA reģistrēto klientu praktisko apmācību darba vidē otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās kompetences ieguvei. 2023.gada 1.ceturksnī dalību pasākumā “Apmācība pie darba devēja” uzsāka 55 NVA klienti.

Shēma Nr.10