Jūrmalas filiāle

Jaunpils novads

 

Novada mājas lapā:    

www.jaunpils.lv

 

Jaunpils novads izveidojies apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem 2009.gada 1.jūlijā.

Novada platība – 209 km2. Novada teritoriālās vienības: Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts. Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novadu, Tukuma novadu, Kandavas novadu un Brocēnu novadu.. Atrodas 80 km attālumā no Rīgas, 30 km attālumā no Tukuma un 20 km attālumā no Dobeles. Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas augstienē. Tā teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas upītes. Tās ir 32 km garā Bikstupe, Bikstupes kreisā krasta pieteka ir 17 km garais Rūšu strauts (jaunpilnieku sauktā Nīla). Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas lielākā pieteka Abava, savukārt Viesatu pagasta teritoriju šķērso dziļā Viesatas upes ieleja, kas ir Abavas upes kreisā krasta pieteka. Tās vidējais platums - 5 m, dziļums līdz 1,5 m, vietām līdz 12 m augsti stāvkrasti. Pagastā ir vairāki mazi ezeriņi: Apsauju (Lielapsauju) – 20,8 ha, Brandavu – 12,3 ha, Mellīzeris – 6,5 ha, Dambjakroga ezers 5,8 ha, Bautēlis – 2,2 ha. Jaunpils centrā atrodas izveidots dzirnavu dīķis -11,3 ha, .Viesatās - dzirnavezers, platība - 3 ha, kā arī vēl vesela virkne dīķu, kuri tikuši izveidoti 19.gs. Struteles muižā. No tiem lielākie – Glūdainis (31,2 ha), Brencs, Skolas, Mežzinis, Lācis u.c.) Novadā meža platības aizņem vairāk kā 40% no kopējās teritorijas. Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Tukums – Auce, tuvākā automaģistrāle Rīga – Liepāja atrodas 8 km attālumā.

Iedzīvotāju skaits: 2385 uz 31.07.2018. (pašvaldības informācija)
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1543 uz 31.07.2018. (pašvaldības informācija)

 

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis uz 01.06.2018:

  Datu avots: NVA

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Jaunpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/.

2018. gada pirmajā pusgadā NVA Tukuma filiālē tika reģistrētas 127 brīvas darba vietas. No tām vairums – 43 – vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 23; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 17; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 12; speciālisti – 11l vecākie speciālisti – 12 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Jaunpils novada teritorijā ir izteikta lauksaimnieciskā ražošana. Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi novadā ir a/s LIS “Jaunpils”, Kurzemes CMAS, SIA „Joži”, SIA „Īves grupa”, SIA „Zentenes lauksaimnieks”, kā arī daudzās zemnieku saimniecības. Galvenās specializācijas nozares ir graudaugu (kvieši, mieži, rapsis) audzēšana un piena –gaļas lopkopība. Daļa zemnieku saimniecību darbojas netradicionālās lauksaimniecības jomā – bioloģiskā lauksaimniecība, lauku tūrisms, zivkopība, biškopība.


Jaunpils novada rūpniecības uzņēmumi darbojas visdažādākajās nozarēs - SIA “Ēnavas” apsaimnieko Ēnavas purvu, izstrādājot kūdras briketes, produkcijas lielāko daļu eksportējot uz Eiropas valstīm, Ar senām un labām tradīcijām pagastā darbojas „Jaunpils pienotava”. "Jaunpils pienotavas" pamatdarbības veids ir piena produkcijas ražošana un realizācija, patlaban kompānija koncentrējusies uz eksporta tirgiem. Svarīgākā eksporta valsts ir Krievija. Jau vairāk kā 10 gadus Jaunpilī veiksmīgi darbojas uzņēmums SIA „Līvas grupa”, savas darbības laikā arvien papildinot piedāvātās produkcijas klāstu, kas šobrīd ietver - PVH logus un durvis, koka logus un durvis, koka/alumīnija fasādes un ziemas dārzi, jumta logus, garāžu vārtus, koka kāpnes, kā arī kopš 2007.gada pildrežģu mājas.

 

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Jaunpils novadā (2017.gadā):

  • EUR 715 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 785 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 840 (Pašvaldības struktūrās) (CSB informācija)

 

Sadzīves apstākļi

Jaunpils novadā ir Jaunpils vidusskola. Pie skolas ar 2009.gadu darbību uzsācis bērnu dienas centrs „Zemenīte”. Skola ir Veselību veicinošo skolu projekta dalībskola. No pašiem pirmsākumiem skola iesaistījusies projektā „Virtuālā enciklopēdija”. Skolēniem ir iespēja piedalīties starptautiskos projektos (COMENIUS, sadarbības projektos ar Hamburgas 8.arodskolu, sadraudzības projektos ar Suolahti skolu Somijā un Mahtras ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, sadraudzības projektos ar Kelmes vidusskolu Lietuvā.)

 

Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību un apgūt programmas „Komerczinības vidusskolēniem”, „Panākumu un veiksmes skola”. Skolēni var saņemt konsultācijas karjeras izglītībā. Skola piedāvā plašu un daudzpusīgu interešu izglītības programmu- koris, aerobika, pirmās palīdzības pulciņš, tautas dejas u.c.

 

Jaunpils novadā pašvaldību funkciju izpildi nodrošina pašvaldības darbinieki, pārvaldes struktūrvienības vai iestādes, kā arī ir izveidoti pašvaldības uzņēmumi. Visas pašvaldības struktūrvienības ir tieši pakļautas novada domes priekšsēdētājam.

Novada kultūras dzīvi koordinē pašvaldības aģentūra „Jaunpils”, kuras sastāvā ietilpst Jaunpils un Viesatu kultūras nami, Jaunpils un Viesatu bibliotēkas, kā arī Jaunpils muzejs. Novadā ir plašs kultūras pasākumu kopums. Šeit darbojas 2 tautas deju kolektīvi, jauktais koris, vairāki bērnu ansambļi, pensionāru ansamblis, līnijdeju grupa un audēju pulciņš. Daudz un dažādas kultūras aktivitātes notiek arī skolā.

Novadā ir Sporta nams, kurā intensīvi noris dažādas sporta aktivitātes. Visa gada garumā notiek dažādas spartakiādes un sacensības. Populārākais sporta veids – basketbols.


Pašvaldības kapitālsabiedrības ir PSIA „Jaunpils komunālā saimniecība”, kura nodrošina novada iedzīvotājiem ūdens apgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu un SIA „Jaunpils pils”, kuras darbības pamatā ir sekojošu pakalpojumu sniegšana:

  • Ēdināšana (krogs - kafejnīca viduslaiku interjerā un gaisotnē, specpiedāvājums - viduslaiku maltītes, banketu apkalpošana).
  • Viesnīcas pakalpojumi.
  • Telpu noma (banketiem, semināriem, dažāda līmeņa pasākumiem, izmantojot viduslaiku pili un teritoriju).
  • Ekskursijas (gan vienkāršas gida pavadībā, gan „performances” - teatralizētas izrādes viduslaiku gaisotnē ar klientu aktīvu līdzdalību).

Ceļš, kā īstenot sabiedrības daļas interešu vai vajadzības apmierināšanu, ir –nevalstisko organizāciju darbība. Jaunpils novadā šobrīd aktīvi darbojas biedrības: „Levestes spicie”, „Jaunpils RAC „Rats”, „Dzīpars”, „Kamenes”, Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma RK Jaunpils pirmorganizācija, Mednieku klubs „Jaunpils”, Tukuma invalīdu biedrības Jaunpils nodaļa, „Vīgriezes un pensionāru apvienība „Jaunpils”” u.c.

Jaunpils novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju gan iedzīvotāji un gan novada viesi, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.