Ogres filiāle

Ikšķiles novads

Novada tīmekļa vietne:    www.ikskile.lv

Informācija par novadu

Novads izveidots 2004. gadā, par novadu pārveidojot Ikšķiles pilsētu ar lauku teritoriju. Ikšķiles novada teritorija ir 130 km², tai skaitā 8,6 km² aizņem Ikšķiles pilsēta. Ikšķiles pilsēta atrodas Daugavas upes labajā krastā, 25 km no Rīgas, 7 km attālumā no Ogres. No transportģeogrāfiskā viedokļa Ikšķiles pilsēta atrodas starp galvaspilsētu Rīgu un novada centru Ogri. Pilsētu šķērso divas svarīgas transporta maģistrāles: Rīgas- Daugavpils šoseja, Rīgas- Maskavas dzelzceļa līnija. Ikšķiles novadā atrodas Tīnūžu pagasts, centrs ir Tīnūži, kas atrodas 6 km attālumā no Ikšķiles un 7 km attālumā no Ogres. Tīnūžu pagasts robežojas ar Ogres novadu, Ropažu novadu un Salaspils novadu, aptver Ikšķiles pilsētu un dienvidu daļā piekļaujas Daugavai. Daugava šķir Ikšķiles novadu no Ķekavas un Ķeguma novada.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ikšķiles novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ , pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Ogres filiālē tika reģistrētas 1237 brīvas darba vietas. No tām vairums – 362 brīvās darba vietas vienkāršajās profesijās, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 225, kvalificēti amatnieki un strādnieki – 239, vecākie speciālisti – 141, speciālisti – 70, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 83.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Transporta infrastruktūra rada iespējas attīstīt uzņēmējdarbību novada teritorijā un radīt jaunas darba vietas. Ievērojama loma novada attīstībā ir Rīgas tuvumam, kā arī satiksmes infrastruktūras pieejamībai, kas nodrošina iedzīvotāju mobilitāti un kravu plūsmu. Ikšķiles novads neapšaubāmi ir laba atrašanās vieta tiem uzņēmējiem, kas savas ražotnes, noliktavas un birojus vēlas izvietot ārpus galvaspilsētas tās tiešā tuvumā. Ikšķiles novada teritorijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 36,6% no visas platības, meži aizņem ap 44,7%. Pašvaldības teritorija ir salīdzinoši bagāta ar neatjaunojamiem minerāliem resursiem, jeb derīgajiem izrakteņiem. Lauku teritorijā – Tīnūžu pagastā – ir dolomīta atradnes, grants un smilts un kūdras atradnes.

Ikšķiles novadā darbojas vairākas zemnieku un piemājas saimniecības, kas galvenokārt nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Ņemot vērā pieejamos dabas resursus, novadā ir attīstīta kokapstrādes nozare, kurā strādājošie uzņēmēji specializējas mēbeļu, koksnes granulu ražošanā un galdniecībā. Novadā ir attīstīta iegūstošā rūpniecība – derīgo izrakteņu izstrāde. Novadā darbojas divi karjeri: Kranciema dolomīta karjers un Kaparāmura grants karjers. Novadā darbojas būvniecības nozares uzņēmumi, kas piedāvā būvniecības pakalpojumus un būvmateriālus. Ikšķiles novadā katru gadu tiek reģistrēti jauni uzņēmumi. 2019.gada nogalē novadā bija reģistrētas vairāk kā 1360 juridiskās personas. Noteicošs faktors ir aizvien pieaugošais iedzīvotāju skaits. Novadā darbojas uzņēmēju biedrība. Ikšķiles novada uzņēmēju biedrība ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.

Datu avots: Ikšķiles novada pašvaldība

Lielākie novada uzņēmumi:
Ovostar Europe SIA (piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība), IMPRO CEĻOJUMI SIA (tūrisma pakalpojumi), SFM Latvia SIA (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), HeinorS SIA (gaļas pārstrāde un konservēšana), Jēkaba aģentūra SIA (tūrisma pakalpojumi), Datika SIA (datoriekārtu darbības pārvaldīšana), Eko El SIA (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), DUS P5 (degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās), Alfarent SIA (būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings), LĪČEZERS AT SIA (Grants un smilts karjeru izstrāde), FITTERO SIA (Metāla durvju un logu ražošana) CONES CONSTRUCTION SIA (mežizstrāde), u.c. Papildus informācija: Lursoft


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Ikšķiles novadā (2019. gadā):

  • EUR 1064 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
  • EUR 1084 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 1048 (Pašvaldības struktūrās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Ikšķiles novads ir kļuvis par prestižu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas, kuru par savu dzīvesvietu izvēlas aizvien vairāk ģimeņu. Novadā dzīvo stipra kopiena, kas savu labklājību vairo, aktīvi nodarbojoties ar videi draudzīgu ražošanu un lauksaimniecību, attīstot aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas. Pašvaldība rūpējas par novada iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību dažādās dzīves situācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību, maksimāli noturot sociālo, ekonomisko un vides procesu līdzsvaru.

Ikšķiles novada tūrisma informācijas centru apmeklē ik gadu apmeklē ievērojams interesentu skaits, t.sk. ārvalstu tūristi. Ikšķiles novads kopā ar Ogres, Salaspils, Stopiņu, Ķekavas un Baldones novadiem apvienojas Daugavas lejteces tūrisma reģionā, lai kopīgi reklamētu novadu tūrisma piedāvājumu. Izdots jauns tūrisma materiāls valodā “Ko darīt Ikšķilē?”, buklets par ziemas un vasaras aktīvās atpūtas iespējām Zilajos kalnos; sadarbībā ar Daugavas lejteci ir izdota kopīga reģiona karte latviešu, krievu un angļu valodās. Kultūras mantojuma centrā “Tīnūžu muiža” notiek aktīva darbība pasākumu organizēšanā un izstāžu sagatavošanā, ir vērtīgs pienesums izglītības un kultūras jomā.
Ikšķiles novadā ir 9 izglītības iestādes: vispārizglītojošās skolas – Ikšķiles vidusskola, Tīnūžu sākumsskola, (ir pirmsskolas izglītības grupas), privātā sākumskola “Ķiparu nams”, pirmsskolas izglītības “Urdaviņa” un “Čiekuriņš”, Ikšķiles mūzikas un mākslas skola, Ikšķiles novada sporta skola, Ikšķiles brīvā skola, Ogres tehnikums.

Sociālos pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests. Aktīvi darbojas Ikšķiles Veselības veicināšanas centrs, tā telpās savu darbību veic Ikšķiles novada pensionāru biedrība “Saulgrieži” un Invalīdu biedrība. Novadā darbu veic dzimtsarakstu nodaļas un bāriņtiesas speciālisti.

Veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārstu prakses, ir vairākas aptiekas.
Datu avots: Ikšķiles novada pašvaldība

Novada mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājaslapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.