Liepājas filiāle
Grobiņas novads

   

Novada mājas lapā:  

www.grobinasnovads.lv 

www.grobinasturisms.lv

 

Informācija par novadu: Grobiņas novads ir pašvaldība Kurzemē, kura apvieno Grobiņas pilsētu ar Bārtas, Gaviezes, Grobiņas un Medzes pagastiem. Novada administratīvais centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

tabula

 

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Grobiņas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide

Pēc zemju izmantošanas veida lielākoties dominējošās ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 40,3%, bet 44,1% mežs. Grobiņas novadā atrodas 30 smilts un smilts/grants atradnes, darbojas modernas smilts/grants pārstrādes rūpnīcas. Novada teritorijā atrodas vērā ņemama māla un sapropeļa atradnes. Pieejami arī ārstniecisko dūņu krājumi. Grobiņas novadā atrodas 12 kūdras atradnes, bet izstrāde notiek tikai vienā kūdras atradnē. Novadā atrodas 4 pazemes ūdens atradnes. Medzes pagastā ir trīs perspektīvās saldūdens kaļķu atradnes.
Novadā ekonomiski aktīvie uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem darbojas sekojošās sfērās: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, apstrādes rūpniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, būvniecība, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, transports un uzglabāšana, operācijas ar nekustamo īpašumu, māksla, izklaide un atpūta, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, veselība un sociālā aprūpe, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, informācijas un komunikācijas pakalpojumi.

 

Liepājas ostas un lidostas esamība, atrašanās kravu plūsmu krustpunktā, kā arī uzņēmējdarbības attīstībai piemērotas teritorijas, kas atrodas tiešā satiksmes ceļu tuvumā, rada stabilu pamatu biznesa attīstībai novadā. Novadā darbojas Latvijā lielākais vēja parks. Savukārt senās vikingu apmetnes pēdas novada teritorijā ir pamats tūrisma attīstībai.
Perspektīvās nozares Grobiņas novadā:

  • metālapstrāde,
  • transports un loģistika,
  • lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde
  • kokapstrāde,
  • zaļās enerģijas ražošana, tūrisms

 

Lielākie uzņēmumi novadā:
SIA “Medzes components” (gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas), SIA “RK Metāls” (gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas), SIA “Grobiņas KB” (mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklu), SIA “Grobiņas SPMK” ( specializētie būvdarbi ), SIA ”Driāda PRIM” ( koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles, salmu un pīto izstrādājumu ražošana ), SIA “Kings” (mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus), SIA “Scantest” ( inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze), SIA “Liepājas RAS” (atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde), SIA “Agraspeed Scan-Baltic” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības ), SIA “Trakserviss” (sauszemes transports un cauruļvadu transports ).
Lielākais nodarbināto skaits Grobiņas novadā ir uzņēmumos SIA “Medzes components” , SIA “RK Metāls”, SIA “Grobiņas KB”, SIA “Grobiņas SPMK”, SIA ”Driāda PRIM” , SIA “Kings” , SIA “Scantest”, SIA “Liepājas RAS”.
Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 992 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 860 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 765 (valsts sektorā);
  • EUR 965 (pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1140 (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Novadā izglītību nodrošina Grobiņas pagasta un Grobiņas sākumskolas, Kapsēdes, Gaviezes, Bārtas pamatskolas, Grobiņas ģimnāzija. Pirmsskolas izglītības iestādes atrodas Grobiņā un Medzes pagastā. Interešu izglītību nodrošina Grobiņas Mūzikas un mākslas skola, Skolēnu interešu centrs, Pieaugušo izglītības centrs, Liepājas rajona Sporta skola. Grobiņas sporta centrā tiek rastas plašas iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem.

 

Novada iedzīvotājiem ir pieejami Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta pakalpojumi. Sociālā dienesta uzdevumi ir - nodrošināt noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu – materiālu un/vai morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības tikai saviem spēkiem, bez sabiedrības atbalsta un kurai ir vēlēšanās mainīt savu pašreizējo situāciju, veicinot šo personu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.

Sociālais dienests sadarbojas ar dažādām iestādēm un organizācijām savas kompetences ietvaros, piemēram, bāriņtiesu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Valsts Probācijas dienestu, Valsts un pašvaldības policiju, veselības aprūpes iestādēm, ģimenes ārstiem, izglītības iestādēm, Latvijas Bērnu fondu, Sociālas integrācijas valsts aģentūru, nevalstiskajām organizācijām, Nodarbinātības Valsts aģentūru, Latvijas Sarkano krustu, Latvijas Humānās palīdzības centru, biedrību “Tabitas sirds”, daudzbērnu ģimeņu biedrību “Dzērvītes”, krīžu centriem. Risinot dažādas problēmas ģimenēs, esam veikuši padziļinātu darbu ar riska ģimenēm un snieguši atzinumus par vecāku spējām rūpēties par bērniem Grobiņas novada bāriņtiesai.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.