Pašvaldība

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar iedzīvotāju vēlētas domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un iedzīvotāju intereses.

Par novadu

Dienvidkurzemes novads atrodas Latvijas dienvidu daļā ar administratīvo centru Grobiņā, kas ir senākā rakstos minētā pilsēta Latvijas teritorijā. 

Dienvidkurzemes novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, tās rezultātā apvienojoties astoņiem iepriekš esošiem novadiem: Grobiņas, Aizputes, Rucavas, Pāvilostas, Durbes, Nīcas, Priekules un Vaiņodes.

Dienvidkurzemes novadu veido 31 administratīvā vienība: piecas pilsētas (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Pāvilosta un Durbe, kas ir mazākā pilsēta Latvijā) un 26 pagasti (Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas, Lažas, Dunikas, Rucavas, Grobiņas, Medzes, Bārtas, Gaviezes, Sakas, Vērgales, Durbes, Dunalkas, Vecpils, Tadaiķu, Nīcas, Otaņķu, Priekules, Virgas, Bunkas, Kalētu, Gramzdas, Vaiņodes, Embūtes).

Dienvidkurzemes novads aizņem 3590,56 km2 lielu teritoriju, kuru apdzīvo ap 33 tūkstošiem iedzīvotāju.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Grobiņas pagasts

Pēc zemju izmantošanas veida lielākoties dominējošās ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 40,3%, bet 44,1% mežs. Grobiņas pagastā atrodas 30 smilts un smilts/grants atradnes, darbojas modernas smilts/grants pārstrādes rūpnīcas. Pieejami arī ārstniecisko dūņu krājumi. Grobiņas pagastā atrodas 12 kūdras atradnes.

Perspektīvās nozares Grobiņas pagastā:

 • metālapstrāde,
 • transports un loģistika,
 • lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde
 • kokapstrāde,
 • zaļās enerģijas ražošana, tūrisms

Lielākie uzņēmumi: SIA “Medzes Components”, SIA “RK Metāls”, SIA “Grobiņas KB, SIA “Grobiņas SPMK”, SIA ”Driāda PRIM”, SIA “Kings”, SIA “Scantest”, SIA “Liepājas RAS”, SIA “Agraspeed Scan-Baltic”, SIA “Trakserviss”.

Nīcas pagasts

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars novadā kopumā ir ap 20% no teritorijas. Zemei kopumā raksturīga akmeņainība, zema auglība, applūšanas riski polderos, kas veidoti, lai aizsargātu no plūdiem, bet vietām ir sliktā stāvoklī.

Nīcas pagasta ekonomiskai stabilitātei īpaši nozīmīga ir trīs uzņēmumu darbība, kas gandrīz simtprocentīgi ražo eksportam: SIA „Tonus Elast” – elastīgo medicīnas preču ražošana. SIA „ PIEJURA SERVISS” – zivju konservu ražošana . SIA „Lataks” – kamīnmalkas un taras dēlīšu ražošana. Taču kopējā nozaru struktūrā rūpnieciskā ražošana, zivsaimniecība un kokapstrāde pēc apgrozījuma kopā veido tikai 15%. Būtiskākā uzņēmējdarbības nozare novadā ir lauksaimniecība.

Lielākie uzņēmumi:  SIA „TONUS ELAST”, SIA„ PIEJURA SERVISS”,  „Otaņķu Dzirnavnieks”, SIA „O Rika”, SIA „Lataks”, SIA „Nīcas Rukši”

Vaiņodes pagasts

No Vaiņodes pagasta kopējās platības 50% aizņem meži, lauksamniecības zemes sastāda 36%. Pagastā dominējošās tautsaimniecības nozares – lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes rūpniecība, tūrisms.  

Lielākie uzņēmumi: SIA „Daiļrade Koks”, SIA „K STILS”, dabīgā avota ūdens “Lielbāta" ražotājs SIA "BĀTAS AVOTS"

Aizputes pagasts

Aizputes pagastā lielāko daļu teritorijas vienādās daļās aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un mežu masīvi - purvi aizņem 2.1% teritorijas un 12.3% ir pārējā teritorija. Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, būvniecība, pārvadājumi, metālapstrāde un tirdzniecība.

Lielākie uzņēmumi:  Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Nadziņi 1”, AS "Kurzemes atslēga”, SIA “ŪSI”, SIA Eglat, SIA ”Vērsītis”,  SIA”MAISTORM”;  SIA “NorCon”, SIA” AD Būve”

Durbes pagasts

Lielāko daļu pagasta teritorijas veido lauksaimniecības zemes - 79% visu zemju pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķgrupas. Durbes pagasta ekonomiskā attīstība balstās uz pieejamajiem dabas resursiem, attīstoties lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

 Galvenās lauksaimniecības specializācijas nozares ir graudkopība, piena lopkopība, piensaimniecība, dārzeņkopība, bioloģiskā lauksamniecība.

 Lielāki uzņēmumi: LPKS “Dzēse”, LPKS “Durbes grauds”, SIA "Hansaprojekts", z/s "Birztalas-1", z/s "Zemdegas", z/s "KrastmaļiI". z/s "Kūmas-3", SIA "Durbes KS", SIA „EZERMAĻI-3”, SIA „Balticagrar”, z/s „Ausekļi”, z/s „Pīlādži”, SIA „Pīlādzis Juniors”, SIA „EVI&JO”, SIA „Ābolīt's, SIA "ODETA AG".

Pāvilostas pagasts

Galvenā darbības nozares Pāvilostas pagastā ir zvejniecība un zivju pārstrāde, mežizstrāde un kokapstrāde, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība un tūrisms.

Pāvilostas novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, līdz ar to ir saglabājusies ekoloģiski tīra, rūpnieciski nepiesārņota vide. Pāvilostā tā arī ir zvejniecība un zivju apstrāde. Pagastā  darbojas ievērojams skaits mazie un vidējie uzņēmumi, kuros strādājošo skaits nepārsniedz 10 darbiniekus. Daudzi iedzīvotāji ir iesaistīti tūrisma biznesā, pārsvarā tās ir viesu mājas, bet tām ir sezonāls raksturs. Daļa iedzīvotāju nodarbināti pašvaldības iestādēs un apkalpojošā sfērā.

Lielākie uzņēmumi: Nodibinājums “Fonds “Cilvēks cilvēkam”, Kooperatīvā sabiedrība "Vērgale 1", z/s "Aploki", SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks", SIA "SINREN", SIA „N Stars”, ZS “Kalniņkalni”

Priekules pagasts

Priekules pagasta teritoriju pa zemes lietošanas veidiem lielāko daļu visas platības (58%) aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai seko meža zeme ar 29%. Pēc juridiskās adreses visvairāk uzņēmumu ir Priekules pilsētā. Pārsvarā tie ir SIA vai IU. Pretēji tendencei pilsētā, pagastā kopumā visvairāk uzņēmumu – 41% – darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, 20% pārstāv vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, auto, moto remontu, 11% ir apstrādes rūpniecība, un 28% pārstāv pārējās nozares.

Lielākie uzņēmumi: SIA “Priekules slimnīca”, SIA “Silgme”, SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, SIA “Priekules nami”, SIA “Āmuļi”,  ZS “Pauguri”, AS “LPB” Priekules maizes ceptuve, SIA”SC Grand”

Rucavas pagasts

Teritorijas struktūrā lielāko īpatsvaru aizņem meži (48,3%), lauksaimniecībā izmantojamās zemes (25%) un purvi (14%). Ekonomiskās aktivitātes pagastā pamatā ir saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību - 42,5% no nekustamajiem īpašumiem tiek izmantoti lauksaimniecības mērķiem, 47,5% - mežsaimniecības mērķiem. Pagastā tiek iegūti derīgie izrakteņi - kūdra, smilts un grants.

Lielākie uzņēmumi: kokapstrādes uzņēmums SIA „G.M.KOKS”, kūdras ieguves uzņēmums SIA „COMPAQPEAT , : SIA „Purva dzērvenīte”, SIA „Šiļi”, SIA „RUCAVA NOVA”, SIA „Compaqpeat”, SIA „Ziegler Rucava, IK „Rucavas Segliņi” SIA „Ogu Aģentūra”

Sadzīves apstākļi

Sociālā joma

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests nodrošina novada deklarētiem iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, balstoties uz klienta sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu.

 • Sociālais dienests var piešķirt maznodrošinātās mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 327 eiro vienai personai un 229 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.
 • Sociālais dienests personai var piešķirt trūcīgās mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 272 eiro vienai personai un 190 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecības personām piešķir šādus sociālus pabalstus:

 • pamata sociālās palīdzības pabalsti;
 • garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts;
 • mājokļa pabalsts;
 • papildu sociālās palīdzības pabalsti;
 • pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai;
 • brīvpusdienas izglītojamajiem;
 • vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts mācību piederumu iegādei;
 • pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;
 • pabalsts personas dokumentu atjaunošanai;
 • pabalsts krīzes situācijā.

Veselība

2021. gada decembrī tika izveidota jauna ārstniecības iestāde, kuras pārraudzībā darbojas Dienvidkurzemes novadā iekļauto pašvaldību ārstniecības iestādes - veselības centri, ambulances un feldšerpunkti.

Plašāku informāciju par Dienvidkurzemes novadu atradīsiet novada mājaslapā:

https://www.dkn.lv