Valmieras filiāle

Burtnieku novads

Novada tīmekļa vietne:    www.burtniekunovads.lv

Informācija par novadu

Burtnieku novads atrodas Ziemeļvidzemē, un tas ir septītais lielākais novads platības ziņā Vidzemes reģionā. Novada robežās ir valsts galvenais autoceļš A3 (E264) Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka), kas tiek izmantots kā tranzīta ceļš pasažieru un kravas pārvadājumiem starp Latviju un Igauniju.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Burtnieku pagasts,
 • Ēveles pagasts,
 • Matīšu pagasts,
 • Rencēnu pagasts,
 • Valmieras pagasts,
 • Vecates pagasts

Administratīvais centrs ir Burtnieki.

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas 

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem, 2019. gada sākumā Burtnieku novadā ir reģistrētas 367 zemnieku saimniecības, 321 sabiedrība ar ierobežoto atbildību, 119 biedrības, 49 individuālie uzņēmumi, 35 individuālie komersanti u.c.

tabula

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novadā attīstītākās nozares ir lauksaimniecība, mežistrāde un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība. Lielākā daļa lauku saimniecību darbojas tā sauktajā jauktajā lauksaimniecībā (augkopība + lopkopība). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 41% no kopējās novada teritorijas, kas ir gandrīz 4% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības Vidzemes reģionā.

Kopumā uzņēmējdarbības vide Burtnieku novadā vērtējama kā attīstīta, darbojas spēcīgi lielie un mazie uzņēmumi, kuri veicina Burtnieku novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī veicina ekonomiskās vides un teritorijas attīstību. Burtnieku novada esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem pieejami ne tikai pašvaldības atbalsta instrumenti, bet pateicoties atrašanās Vidzemes reģiona centrālajā daļā un Valmieras pilsētas tuvumam, ir pieejami valsts institūciju un uzņēmumu pakalpojumi, atbalsts.

Nozīmīga loma Burtnieku novada attīstībā, atpazīstamības un pievilcīgas telpas veidošanā ir tūrisma nozarei. Nozares attīstību sekmē ģeogrāfiskais novietojums un pieejamība, dažādu tūrisma veidu piedāvājums, kultūras un vēsturiskās tradīcijas, kā arī dabas resursi (Burtnieks, Gauja, Salaca). Teritorijas nozīmīgākais dabas resurss ir Burtnieka ezers, kas, kā lielākais ezers Ziemeļvidzemē, nodrošina novada atpazīstamību un ir vietas zīmolvedības pamatā.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Burtnieku novadā:

 • Lauksaimniecība;
 • Mežsaimniecība un mežizstrāde;
 • Zivsaimniecība;
 • Kūdras ieguve;
 • Būvniecība;
 • Kokapstrāde.

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Burtnieku novadā darbojas astoņas izglītības iestādes. Pakāpeniski tiek modernizēts un attīstīts izglītības iestāžu darbs. Tiek veikta infrastruktūras uzlabošana, renovētas ēkas un veikti citi vides uzlabošanas pasākumi. Par tradīciju kļuvis „Burtnieku novada skolu laureāts”, kad pašvaldība ik gadu apkopo un sveic novada labākos skolēnus, novērtējot viņu sasniegumus ar balvām. Nodrošināts bezmaksas transports uz izglītības iestādēm, pieejama bezmaksas ēdināšana u.c. atbalsts ģimenēm.

Pamatizglītību novadā iegūst:

 • Valmieras pagasta PII “Burtiņš”,
 • Matīšu pagasta PII “Namiņš”,
 • Burtnieku pagasta PII “Sienāzītis”;
 • Ēveles un Rencēnu pagastā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pamatskolā.

Veselības aprūpe

Novada veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Burtnieku pagasta doktorāts, Ēveles pagasta doktorāts, Matīšu pagasta doktorāts, Rencēnu pagasta doktorāts, Valmieras pagasta doktorāts un Vecates pagasta feldšerpunkts.

Novada aktualitātes

 Novada tīmekļa vietnē www.burtniekunovads.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.