Saldus filiāle

Brocēnu novads

Novada mājas lapa:

www.broceni.lv

 

 

Brocēnu novads ir pašvaldība Kurzemes austrumu daļā. Brocēnu novada administratīvais iedalījums sastāv no šādām teritoriālām vienībām – Brocēnu pilsētas un 4 pagastiem – Blīdenes, Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasta. Novada administratīvais centrs Brocēni atrodas 110 km attālumā no Rīgas, 9 km attālumā no Saldus, 52 km attālumā no Kuldīgas, 46 km attālumā no Dobeles un 107 km attālumā no Liepājas un Liepājas ostas. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga – Liepāja un dzelzceļa līnija Liepāja - Rīga.


Iedzīvotāju skaits:

  • Brocēnu novads 6254
  • Brocēni 3117


Iedzīvotāji darbaspējas vecumā:

  • Brocēnu novads 4 034
  • Brocēni 1948

(PMLP dati uz 01.01.2018.)

 

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:

(NVA dati uz 30.10.2018.)


Darba un dzīves iespējas novadā:
Teritorijas struktūrā pa zemes lietošanas veidiem lielāko īpatsvaru aizņem meži - 48,2%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 38%. Brocēnu novada ir tādas derīgo izrakteņu atradnes kā valsts nozīmes māla atradne, smilts atradne, smilts – grants atradne un kūdras atradnes. Valsts nozīmes māla atradnē „Brocēni II” iegūto mālu cementa ražošanai izmanto SIA „Cemex”. Smilts atradnē iegūto derīgo izrakteni izmanto būvniecībai un cementa ražošanai.

Ar Brocēnu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.

 

Brocēnu novada lielākie uzņēmēji un darba devēji
Brocēnu novada pašvaldība, SIA „CEMEX”, kas nodarbojas ar cementa ražošanu, SIA „Balexmetal”, nodarbojas ar metāla izstrādājumu ražošanu, SIA „Viduskurzemes AAO” – sadzīves atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes organizācija, SIA „Brocēnu ceļš” – transporta pakalpojumi, SIA „Brocēnu siltums” – komunālie pakalpojumi, SIA „Stādaudzētava Blīdene” – stādaudzētava, apzaļumošana, SIA „Brocēnu sporta centrs” – sporta un aktīvās atpūtas organizēšana, SIA „Satiķu Vārpa”, SIA „Rapšu lauks”, z/s „Rāvas”.

 

Novada izglītības iestāžu struktūru veido
Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Mūsmājas” (Brocēnu pilsētā), PII „Mūsmājas” Blīdenes filiāle „Vālodzītes” (Blīdenes ciemā), PII „Varavīksne” (Brocēnos), Blīdenes pamatskola (Blīdenē), Gaiķu pamatskola un Remtes pamatskola ar pirmsskolas grupiņām, Brocēnu vidusskola, Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Darbojas Brocēnu novada pašvaldības jauniešu centrs „Kopā”, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, organizējot uz jauniešiem orientētu pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai, jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Publiskā sporta infrastruktūra novadā pieejama Sporta centrā, Ledus hallē un novada izglītības iestāžu sporta zālēs.

 

Veselības aprūpes pakalpojumi
Novada iedzīvotāji saņem ģimenes ārstu prakses vietās – Brocēnos pieejamas 3 ģimenes ārstu prakses vietas, ģimenes ārsta prakses vietas filiāle Blīdenē, ģimenes ārsta prakses vieta un feldšerpunkts Satiķos, ģimenes ārsta prakses vieta Remtē. Sociālos pakalpojumus novadā sniedz pašvaldības Sociālais dienests. Remtes pagastā atrodas Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Atpūtas”, kurā piedāvā veco ļaužu un invalīdu ievietošanu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas veikšanai.

 

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā , sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.