Ergoterapeita pakalpojums

Pakalpojums pieejams bezdarbniekiem ar invaliditāti pirms darba tiesisko attiecību vai apmācību uzsākšanas ar mērķi izvērtēt darba vai mācību vietas piemērotību. Ergoterapeits pēc darba vai apmācību vietas novērtēšanas iesniedz aģentūrā rakstisku atzinumu par darba/mācību vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai/apmācībām un darba/mācību vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši minētā bezdarbnieka funkcionālā traucējuma veidam un smaguma pakāpei.

Pakalpojums pieejams šādu pasākumu ietvaros:

Surdotulka pakalpojums

Pakalpojums pieejams bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām ar dzirdes traucējumiem izglītības programmu apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām visu NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ietvaros.

Atbalsta personas pakalpojums

Pakalpojums pieejams bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta persona palīdz integrēties darba vietā (līdzdalība pārrunās ar darba devēju, atbalsta sniegšana darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, komunikācijas un saskarsmes veidošana ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem, psiholoģiska un motivējoša atbalsta sniegšana), ievērot darba kārtības noteikumus un darba pienākumus .

Pakalpojums pieejams šādu pasākumu ietvaros: