Vizuālo elementu ansamblis

Pasākums „Algu subsīdiju atbalsta pasākums”

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Pasākuma mērķis:

Pasākuma „Algu subsīdiju atbalsta pasākums” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās sekas darba tirgū un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Mērķgrupa 

NVA Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, un kuri nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes Pasākumā vai arī iepriekš nav bijuši nodarbināta pie attiecīgā darba devēja Pasākuma vai aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros. Nodarbināšanas ilgums Pasākumā ir 6 mēneši, bet darba līgums ar bezdarbnieku tiek slēgts uz vismaz trīs mēnešiem ilgāku periodu, kā bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā, saglabājot Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto profesiju un saglabājot vismaz Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto darba algu mēnesī.

 

NVA bezdarbniekam kompensē izmaksas par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tās veiktas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, bet ne vairāk kā 50 euro apmērā. Izmaksu kompensāciju pieprasa Filiālē iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

Kā bezdarbniekam iesaistīties Pasākumā?

  • Iepazīsties ar Pasākuma īstenošanas nosacījumiem;
  • Filiālē, kurā esi reģistrējies, vērsies pie sava nodarbinātības aģenta ar vēlmi pieteikties dalībai Pasākumā, vai piesakies, izmantojot NVA e-pakalpojumu portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
  • Informē par Pasākumu atbildīgo darbinieku par profesiju, kurā vēlies strādāt Pasākuma īstenošanas laikā;
  • Par Pasākumu atbildīgais darbinieks izvērtēs Tavu atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā reģistrēs Tavu pieteikumu dalībai Pasākumā;
  • Par Pasākumu atbildīgais darbinieks informēs Tevi par iespēju iesaistīties Pasākumā Tevis norādītajā profesijā un Tev būs jādodas uz darba pārrunām ar darba devēju;
  • Tev ir tiesības vienoties ar darba devēju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu Pasākuma ietvaros filiālē iesniedzot abpusēji saskaņotu iesniegumu;
  • Pirms iesaistes Pasākumā Tev tiks izsniegta informācija par Pasākumu, kurā varēsi iepazīties ar bezdarbnieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem Pasākuma īstenošanas laikā.
  • Tev ir tiesības saņemt kompensāciju ne vairāk kā 50 euro apmērā par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja veselības pārbaude veikta pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Izmaksu kompensāciju pieprasa laikā kad piedalies Pasākumā, NVA iesniedzot atbilstošu iesniegumu.