Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Pasākumi noteiktām personu grupām

 

 

  Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākumi noteiktām personu grupām”

 

 

Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus! 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

1. Pasākuma mērķis:
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

 

2. Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

 

3. Informācija par bezdarbnieku mērķgrupām, to nodarbināšanas ilgumu Pasākumā un finansiālā atbalsta nodrošinājumu darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā:

 

Mērķgrupa 

Nodarbināšanas ilgums

Pasākumā* 

Finansiālais atbalsts darba devējam**

Saņemot atbalstu Komisijas regulas 1407/2013 ietvaros (de minimis atbalsts)

Saņemot atbalstu Komisijas regulas 651/2014 ietvaros

• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.

 

• Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk kā divi gadi.

 

• Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

12 mēneši

• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

 

• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

 

• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas***.

 

• Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

 

• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

 

 • Persona, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi. 12 mēneši • Dotācija bezdarbnieka darba algai 80% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka algas dotācijas daļas***.
 • Dotācija bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

• Dotācija darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

• Persona ar invaliditāti

12 mēneši

• Dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Ja bezdarbnieks ar invaliditāti Pasākumā tiek nodarbināts nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts dotācijas bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai apmērs;

 

• Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

 

• Dotācija VSAOI no bezdarbnieka ar invaliditāti algas dotācijas daļas***;

 

• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

 

• Dotācija bezdarbnieka ar invaliditāti darba algai 75% no bezdarbniekiem izmaksājamās ikmēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša darba algas dotācija par normālu darba laiku bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ne lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbina mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

 

• Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

 

• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

 

 

 * Bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā ir 12 mēneši, par kuriem NVA sedz finansiālu atbalstu. Darba līgums ar bezdarbnieku jāslēdz un jāturpina darba tiesiskās attiecības uz vismaz trīs mēnešiem ilgāku periodu, kā bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā, saglabājot Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto profesiju un saglabājot vismaz Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto darba algu mēnesī.

 

 ** Pasākuma īstenošanas laikā visas citas izmaksas, kuras paredz darba likumdošana (piemēram, piemaksas, prēmijas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu naudu u.c.), t.sk., tās, kas definētas, kā privātais līdzfinansējums, sedz darba devējs.

 

** NVA sedz VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs vai profesijā, kas ietverta sarakstā, ko apstiprinājusi MK noteikumu Nr.75. 22.punktā minētā komisija, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

 

Informācija par plānoto izveidojamo darba vietu skaitu aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākumi noteiktām personu grupām”.

 

 
KOMISIJAS REGULAS 651/2014 ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir valsts atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr. L 187/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka valsts atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. Valsts atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

 

KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.


 

 

Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no NVA un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:

 1. bezdarbnieku ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotācijas daļu bezdarbnieku darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;
 2. VSAOI iemaksas par Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem (izņemot, ja VSAOI sedz NVA).
Darba devēja privātais līdzfinansējums nevar tikt aizstāts ar cita ES instrumenta/fonda vai tā paša ES fonda citā programmā līdzekļiem, valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem.

 

Darba devējs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2013. gada 17. decembra regulā Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 65. panta 11. punktā noteiktajam. Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā. 

 

4. Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai?


1.solis
Reģistrē vakanci NVA, izvēlies atbilstošas mērķgrupas bezdarbnieku, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju.


2. solis
Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darba vietu izveide.


3. solis
NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbu vietu izveidi.

 

4.solis
NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.

 

 

5. Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

6. Papildu informāciju par Pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.

 

7. Saistošie dokumenti:

 Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” saistošie dokumenti
Nr. p.k. Dokumenta veidlapa Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības (ja nav parauga), palīgmateriāli
 Jāglabā pie darba devēja (atzīme X –jāglabā)
  Pieteikums
 1. Pieteikums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai

 
 1.1. Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai Komisijas regulas Nr.1407/2013 ietvaros (AIZPILDA, JA DARBA VIETU VĒLAS VEIDOT SAŅEMOT KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) FINANSĒJUMU)
Rokasgrāmata de minimis atbalsta piešķiršanai
Metodika atbalsta pretendenta atbilstības pārbaudei viena vienota uzņēmuma definīcijai
 
 1.1.1. Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts

Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts nav jāiesniedz kopā ar pieteikumu. Pieteikuma pielikums pretendentam jāizmanto pieteikuma sagatavošanas procesā izvērtējot atbilstību finansējuma avota izvēlei.

 

Ja pretendents neatbilst nosacījumiem, lai saņemtu atbalstu KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros, tas var pretendēt uz atbalstu Komisijas regulas Nr.651/2014 ietvaros.


 
 1.2. Darba vietu pieteikums valsts atbalsta saņemšanai
Komisijas regulas Nr.651/2014 ietvaros (AIZPILDA, JA DARBA VIETU VĒLAS VEIDOT SAŅEMOT KOMISIJAS REGULAS 651/2014 FINANSĒJUMU)

Lietotāja rokasgrāmata par MVU definīcijas piemērošanu

Metodisks materiāls mikro, mazā un vidējā uzņēmuma un grūtībās nonākuša uzņēmuma statusa noteikšanai
Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.776 „Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 
 
 1.3.Iesniegums par plānoto darba tiesisko attiecību nodibināšanu Iesniegums par plānoto darba tiesisko attiecību nodibināšanu ir jāiesniedz kopā ar pieteikumu, ja darba vietu vēlas veidot saņemot KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) finansējumu, gan, ja darba vietu vēlas veidot saņemot KOMISIJAS REGULAS 651/2014 finansējumu. 
  Līgumi un to pielikumi
  Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku:
 3. Līgums par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” (JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)
• Darba līgumam:
 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
• Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
Skatīt darba līguma paraugu. Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 

 X
 4. Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm (JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)
• Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 

 5. Līgums par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” (JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)
• Darba līgumam:
 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
• Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
Skatīt darba līguma paraugu. Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 

 

 X
 6.  Apliecinājums atbilstībai prasībām
• Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa
X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)


 7.


• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru
Skatīt paraugu (iesniedzot pirmo atskaiti)
Skatīt paraugu (iesniedzot pirmo atskaiti) 
 
 8. Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību
• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru
Skatīt paraugu (iesniedzot pirmo atskaiti)
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti)

 

 
 9. Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu
• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
Skatīt paraugu

 

 
10. Apliecinājums darba samaksas / dotācijas par darba vadīšanu saņemšanai par iepriekšējo pārskata periodu 
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – bezdarbnieka apliecinājums
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – bezdarbnieka apliecinājums
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – darba vadītāja apliecinājums
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – darba vadītāja apliecinājums 

 X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un bezdarbniekam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta) 

 Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:
 11. Līgums par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” (JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)
• Darba līgumam:
 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.

• Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
Skatīt darba līguma paraugu Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 


 X
 12. Apliecinājums neatbilstībai maksātnespējas pazīmēm (JA LĪGUMS SLĒGTS DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI)
• Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

 X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 

 13. Līgums par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” (JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)
 • Darba līgumam:
 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
• Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
Skatīt darba līguma paraugu. Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam.
  X
 14. Apliecinājums atbilstībai prasībām (JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)     X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)
 15. Atskaite par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu
• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
Skatīt paraugu (iesniedzot pirmo atskaiti);
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējā mēneša atskaiti)
 
 16. Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un darba vadītāju darba laiku un aprēķināto atlīdzību
• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
Skatīt paraugu (iesniedzot pirmo atskaiti);
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējā mēneša atskaiti)

 

 

 17. Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti bruto darba algas aprēķinu 
• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
 
 
 18. Apliecinājums darba samaksas / dotācijas par darba vadīšanu saņemšanai par iepriekšējo pārskata periodu
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – bezdarbnieka apliecinājums
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – bezdarbnieka apliecinājums
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – darba vadītāja apliecinājums
Skatīt paraugu (iesniedzot kārtējo atskaiti) – darba vadītāja apliecinājums

 X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un bezdarbniekam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta)

 Dokumenti darba vietas pielāgošanai
 19.

Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu 

 

• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru
Skatīt metodiskos norādījumus pieprasījuma (tāmes) aizpildīšanai 
 
 20.

Atskaite par vienreizējās dotācijas izlietojumu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanai  

• Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru 

 

 
  Dokuments par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu
 21.

Iesniegums par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu

 

• Abpusēji saskaņotu iesniegumu filiālē iesniedz darba devējs 
 < Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv