Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem

 


Bezdarbnieka statusa iegūšana

 

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu persona:

Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē. 

 

Lai tiktu izskatīts personas pieteikums par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, personai jāiesniedz rakstveida formā sagatavotu iesniegumu, kurā papildus lūgumam piešķirt bezdarbnieka statusu persona norāda šādas ziņas:
1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. tālrunis, adrese, elektroniskā pasta adrese vai cits saziņas veids;
4. apliecina atbilstību Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumiem.

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA - Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai


Bezdarbnieka statuss tiks piešķirts no iesnieguma saņemšanas dienas:

1. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē - pastkastītē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē pēc darba laika beigām, par iesnieguma saņemšanas dienu uzskatīs nākamo darba dienu.

2. Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai CV un vakanču portālā), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

 

Lai korekti izvērtētu Jūsu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai, aicinām iesniegumu iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, periodu un ienākuma gūšanas vietām var pārbaudīt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (eds.vid.lv) sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa.

 

Pēc iesnieguma saņemšanas NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA klātienē, lai iesaistītos piemērotos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos.

UZMANĪBU! Lai Jums izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, Jums papildus ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kurš atrodams tīmekļa vietnē - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts

 

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
 • ir mikrouzņēmuma īpašnieks Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījums (tajā skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas);
 • ir pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu), kurš negūst ienākumu (tajā skaitā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas).


Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem un ir uzrādījusi nepieciešamos dokumentus – NVA pieņem vienas darba dienas laikā.


  Pēc iesnieguma nosūtīšanas, varat pieteikties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

   

  uz augšu

   


   

  Pašnodarbinātā tiesības reģistrēties NVA:

   

  Pašnodarbinātai personai, izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, ir tiesības iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu, ja tā negūst ienākumus.

   

  Gadījumos, ja pašnodarbināta persona gūst ienākumus un persona vēlas saglabāt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, tad personai vienas darba dienas laikā ir jāinformē NVA.

   

   


   

  Valdes locekļa tiesības reģistrēties NVA:


  Lai personai varētu piešķirt bezdarbnieka statusu, tiek vērtēta personas atbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (turpmāk – Likums) 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem:

   

  • Likumā viens no kritērijiem ir nestrādā (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”).
  • Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru ir darba ņēmējs.
  • Saskaņā ar Komerclikuma 134.panta otro daļu kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) vai akciju sabiedrība (turpmāk - AS).

   

  No minētā secināms, ka SIA un AS valdes loceklis var iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu līdz brīdim, kad SIA/AS taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums būs lielāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5 (430,00 EUR x 5 = 2150,00 EUR apgrozījums mēnesī), un SIA/AS šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.


  Ziņas par taksācijas gada kārtējā mēneša apgrozījuma sasniegšanu iepriekš minētajām slieksnim, proti, 2150,00 EUR, pamatojoties uz kuru valdes loceklis iegūst darba ņēmēja statusu, SIA/AS valde pati iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, uz kā pamata, Valsts ieņēmumu dienests ievada informāciju par darba ņēmēja statusu datubāzē. Tādejādi Aģentūrai nav nepieciešamības kontrolēt SIA/AS apgrozījuma apmēru, bezdarbnieka statusa piešķiršanai/saglabāšanai nepieciešamā informācija tiks atspoguļota BURVIS VID darba vēsturē.


  Ja persona nav darba ņēmējs Likuma izpratnē un nav citu neatbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai saskaņā ar Likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, persona var iegūt bezdarbnieka statusu.

   

   


   

  Bezdarbnieka statusa zaudēšana un tā iegūšana no jauna

  Bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir:

  • darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā statusa iegūšanu divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas, ja par to paziņots Nodarbinātības valsts aģentūrai, kā arī izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
  • vecuma, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, sasniegšana vai valsts vecuma pensijas piešķiršana (tai skaitā priekšlaicīgi);
  • nonākšana ieslodzījuma vietā (izņemot atklāto cietumu) vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
  • uzņemšana pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
  • atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;
  • bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
  • nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
  • pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
  • 100 procentu darbspēju zaudējums;
  • atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu vai tiesas apstiprinātu izlīgumu ar darba devēju;
  • bezdarbnieka nāve;
  • atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA.


  Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA vienas darba dienas laikā
  pēc iepriekš minēto bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē bezdarbnieka statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījums.

  Personai, kurai bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir bijis:

  ir tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu.

  NVA pieņemto lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, atteikumu piešķirt bezdarbnieka statusu vai bezdarbnieka statusa zaudēšanu var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt, NVA direktoram iesniedzot attiecīgu iesniegumu. NVA direktora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

  Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai. Ja rakstveida lēmums ir nosūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

  uz augšu

   
  Bezdarbniekam ir tiesības:

  • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā profilēšanas rezultātus, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;
  • saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";
  • saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;
  • saņemt informāciju par brīvajām darbavietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;
  • saņemt karjeras konsultācijas;
  • kļūt par darba ņēmēju vai gūt ienākumus pašnodarbinātas personas statusā, divas reizes 12 mēnešu periodā, kopā nepārsniedzot 120 dienas, uzrādot darba līgumu vai ziņojot NVA par ienākumu gūšanu.
   uz augšu  Bezdarbniekam ir pienākums:

  • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus NVA individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;
  • individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
  • ierasties NVA triju darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;
  • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;
  • ziņot NVA:
   • vienas darba dienas laikā, ja persona vairs neatbilst šādiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem: nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”; ir mikrouzņēmuma īpašnieks Mikrouzņēmuma nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam ir apgrozījums; ir pašnodarbināta persona, kura gūst ienākumus; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.”,
   • vienas darba dienas laikā, ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
   • triju nedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma — par pārejošas darbnespējas laiku, ja tas ir bijis ilgāks par 10 dienām.


   Aktīva darba meklēšana Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē ir personas mērķtiecīgas darbības nolūkā atrast algotu darbu — piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, kā arī citas darbības, kuru mērķis ir atrast darbu.


   Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūrā tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

   • bezdarbniekam iestājusies pārejoša darbnespēja;
   • bezdarbnieks kopj slimu bērnu;
   • pamatojoties uz izsaukumu, bezdarbnieks ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;
   • iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja NVA apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;
   • ierašanās nav iespējama sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu;
   • ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.


   Bezdarbniekam jāierodas NVA pirmajā darba dienā pēc minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

   uz augšu
   Bezdarbnieka pabalsts

    

   Jautājumi par bezdarbnieka pabalstu ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārziņā. 

    

   Pabalstu varat saņemt, ja Jums:

   • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
   • ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

    


   Pēc reģistrēšanās NVA un bezdarbnieka statusa iegūšanas, ja bezdarbniekam ir tiesības pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, bezdarbnieks var iesniegt iesniegumu pabalsta pieprasīšanai Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē vai jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

   NVA filiāle bezdarbnieka iesniegumu pabalsta pieprasīšanai pieņem, ja bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai nav nepieciešami apdrošināšanas stāža apliecinoši dokumenti, t.i., gadījumā, kad:

   • bezdarbnieka pabalsts tiek pieprasīts pirmo reizi, bezdarbnieks ir strādājis tikai pēc 1996. gada 1.janvāra un strādājis tikai Latvijā;
   • bezdarbnieka pabalsts tiek pieprasīts atkārtoti, bezdarbnieks pēdējo bezdarbnieka pabalstu ir saņēmis pēc 2000. gada 1. janvāra un kopš pēdējā bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas ir strādājis tikai Latvijā;
   • pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bezdarbnieks ir kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un nav bijis nodarbināts.   Plašāku informāciju par bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas, saņemšanas un apturēšanas kārtību varat iegūt VSAA mājas lapas sadaļā Pabalsti --> Bezdarbnieka pabalsts vai rakstot uz

   Aplūkot e-pastu
   .

   uz augšu   Darba meklētāja statusa iegūšana

    

   Lai iegūtu darba meklētāja statusu persona:

    

   Lai tiktu izskatīts personas pieteikums darba meklētāja statusa piešķiršanai, personai jāiesniedz rakstveida formā sagatavotu iesniegumu, kurā papildus lūgumam piešķirt darba meklētāja statusu persona norāda šādas ziņas:
   1. vārds, uzvārds;
   2. personas kods;
   3. tālrunis, adrese, elektroniskā pasta adrese vai cits saziņas veids;
   4. apliecina atbilstību Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajiem darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumiem.

    

   IESNIEGUMA VEIDLAPA - Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai


   Darba meklētāja statuss tiks piešķirts ar iesnieguma saņemšanas dienu:

   1) Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts NVA filiālē klātienē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts NVA filiālē;

   2) Ja iesniegums par statusa piešķiršanu iesniegts elektroniski (izmantojot www.latvija.lv vai CV un vakanču portālā), par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts (arī ārpus NVA darba laika).

    

    

   uz augšu
    

   25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

   Aizkraukle
   Alūksne
   Balvi (Gulbene)
   Bauska
   Cēsis
   Daugavpils
   Dobele
   Jēkabpils
   Jelgava
   Jūrmala (Tukums)
   Krāslava
   Kuldīga
   Liepāja
   Limbaži
   Ludza
   Madona
   Ogre
   Preiļi
   Rēzekne
   Rīgas reģionālā
   Saldus
   Sigulda
   Talsi
   Valmiera (Smiltene, Valka)
   Ventspils
   ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

   JAUNUMU KALENDĀRS

   Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


   Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
   Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

   Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
   © Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
   Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv