Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Aicinām darba devējus ar NVA finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumi

Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina apmācīt darba devējiem vajadzīgos speciālistus un darbiniekus pasākumos “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” un “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kas tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda(ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

 

“Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”

 

“Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma” organizē un finansē NVA, tā ir iespēja darba devējam apmācīt savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācības īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai, savukārt ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

 

Iespēju ar NVA atbalstu apmācīt vajadzīgos speciālistus šī gada piecos mēnešos ir izmantojuši 14 darba devēji, pēc kuru pieprasījuma tika organizēta dažādu kategoriju transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju, lokmetinātāju, elektrotehniķu un citu speciālistu apmācība. NVA Liepājas filiālei ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar SIA “Taxi Kurir Latvia”. Jau kopš 2013.gada šis uzņēmums ir piesaistījis nepieciešamos darbiniekus, izmantojot NVA piedāvāto pakalpojumu “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. Uzņēmuma pārstāve Evita Ķezbere norāda: “Mūsu uzņēmuma prasība ir zviedru valodas zināšanas visiem darbiniekiem, jo strādājam tikai ar Zviedrijas tirgu. Pirmie darbinieki, kuriem jau bija valodas zināšanas, tika sameklēti NVA datu bāzē. Taču turpmāk, lai strādātu mūsu uzņēmumā, visi pieņemtie darbinieki sākotnēji bija saņēmuši NVA organizētu zviedru valodas apmācību. Liepājā bezdarbnieku interese un atsaucība par iespējām apgūt valodu un strādāt mūsu uzņēmumā ir liela. Katru reizi, kad NVA organizē apmācību, atrast kandidātus nav grūti. Tā kā darbam mūsu uzņēmumā nav nepieciešama augstākā valodas zināšanu pakāpe, tad šie kursi, apvienoti ar praksi mūsu uzņēmumā, ir optimāli, lai sagatavotu darbiniekus darba pienākumu veikšanai. Ļoti novērtējam NVA darbinieku lielo atsaucību, palīdzību kursu organizēšanā un visu praktisko jautājumu atrisināšanā.”

 

Lai organizētu bezdarbnieku apmācību, darba devējam NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda fiziskās vai juridiskās personas nosaukums, kontaktinformācija, izglītības programma vai iegūstamā kvalifikācija, apmācāmo bezdarbnieku skaits, prasības kandidātiem, darba alga, kas tiks maksāta pēc apmācību pabeigšanas, un cita nepieciešamā informācija.

 

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlētā kandidāta atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma darba devējs piedalās atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo  bezdarbnieku atlases NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība.

 

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas savā uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina ne mazāk kā sešus mēnešus. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

 

“Apmācība pie darba devēja” jeb praktiskā apmācība

 

Praktiskā apmācība piedāvā darba devējam iespēju, saņemot NVA finansiālu atbalstu, apmācīt nepieciešamos darbiniekus profesijām, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Kopš ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanas sākuma praktiskajā apmācībā pie 82 darba devējiem kopumā iesaistīti 432 bezdarbnieki, tajā skaitā šī gada piecos mēnešos - 133.

 

Arī NVA īstenotās praktiskās apmācības priekšrocības ir novērtējis uzņēmums “Taxi Kurir Latvia”, jau otro reizi šī pasākuma ietvaros sadarbojoties ar NVA Daugavpils filiāli. Uzņēmuma pārstāve E.Ķezbere stāsta: “Mēs apmācām bezdarbniekus telefonista profesijai un, ņemot vērā, ka sarunas ar klientiem notiek zviedru valodā, pievēršam īpašu uzmanību zviedru valodas apguvei. Praktiskajā apmācībā šobrīd mums ir iesaistīti 11 bezdarbnieki, kuri uzsāka apmācību šī gada 20.martā. Dienas laikā katrs bezdarbnieks gan studē zviedru valodas teoriju, gan pielieto iegūtās zināšanas praksē, klausoties klientu sarunas vai sarunājoties ar klientiem. Apmācība norit veiksmīgi. Daži no pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem var sarunāties ar klientiem ar pieredzējušo telefonistu palīdzību, daži jau ir gatavi pieņemt zvanus patstāvīgi. Mēs turpinām pilnveidot bezdarbnieku valodas prasmes, ka arī iemācām jaunas klientu apkalpošanas programmas. Uzskatam, ka šī programma ir lietderīga gan darba devējiem, gan bezdarbniekiem, jo vieniem tā dod iespēju sagatavot kvalificētus darbiniekus, savukārt otriem - iespēju strādāt un pelnīt.

 

Pieteikumu vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam jāiesniedz tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno veikt apmācību. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Apmācību pie darba devēja neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

 

NVA darba devējam nodrošina dotāciju bezdarbnieka ikmēneša darba algai: pirmo divu mēnešu laikā dotācijas apmērs ir 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

 

Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

 

Detalizētāka informācija par “Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma” un „Apmācību pie darba devēja”, kā arī darba devēja pieprasījums, līguma veidlapa un citi saistošie dokumenti pieejami NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā „Darba devējiem” un jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 

 


 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv