APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

PROJEKTS „KOMPLEKSI ATBALSTA PASĀKUMI” (Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001)

 
 
 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

 

1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

1.4. prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana”

1.4.1. pasākums „Sociālā iekļaušana”

1.4.1.1. aktivitāte „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana”

1.4.1.1.1. apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA

Visa Latvija

MĒRĶIS

Projekta aktivitāšu mērķis – ar kompleksu (vairāku mērķa grupu aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū un ar pētījuma palīdzību izzināt situāciju un pilnveidot šo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu un viņu mājsaimniecību atbalsta pasākumu procesus un metodes.

 

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta aktivitāte

Aktivitātes mērķa grupa

Speciālistu (psihologa, psihoterapeita) individuālas un grupu konsultācijas

 1. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbnieki;
 2. Projekta aktivitāšu mērķa grupu bezdarbnieki;
 3. bezdarbnieki, kas atbilst:
    - noteiktajiem nelabvēlīgākā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem, t.i. persona:
 • kurai iepriekšējos 6 mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba; vai
 • kas nav ieguvusi vidējo izglītību vai profesionālu kvalifikāciju (ISCED 3); vai
 • kas ir vecāka par 50 gadiem; vai
 • kurai kā vientuļam pieaugušajam ir viens vai vairāki apgādājamie; vai
 • kas strādā nozarē vai profesijā dalībvalstī, kurā dzimumu līdzsvara trūkums vismaz par 25% pārsniedz vidējo dzimumu līdzsvara trūkumu visās saimniecības nozarēs minētajā dalībvalstī, un kas pieder minētajai nepietiekami pārstāvētajai dzimuma grupai; vai
 • kura pieder etniskai minoritātei kādā no dalībvalstīm un kurai ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
    - noteiktajiem īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem, t.i. persona, kurai 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba.

 

Karjeras plānošanas konsultācijas

 

Asistenta, ergoterapeita un surdotulka pakalpojums

Bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri iesaistās kādā no zemāk norādītajām Projekta aktivitātēm:
 • karjeras plānošanas konsultācijās;
 • speciālistu individuālas un grupu konsultācijās;
 • aktivitātē "Darba vieta jaunietim".
 Pabalsts par asistenta izmantošanu Personas ar I grupas redzes invaliditāti, pie nosacījuma, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu kādā no NVA aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros:
•    kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
•    neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

 Darba vieta jaunietim  No 2014.gada 1.janvāra nenotiek jauniešu iesaiste aktivitātē šī projekta ietvaros.
NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
•    ir Aģentūrā reģistrējies vismaz četrus mēnešus;
•    ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
•    ir noteikta invaliditāte.

 Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām NVA reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 18 gadiem:
•    kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 3 mēnešus vai kas bezdarbnieka statusā ir mazāk par 3 mēnešiem, bet iepriekš vismaz sešus mēnešus nav bijuši nodarbināti (strādājuši);
•    ir narkologa atzinums par alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība.  

 Darbnīcas jauniešiem

No 2014.gada 1.janvāra nenotiek jauniešu iesaiste aktivitātē šī projekta ietvaros.
NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki, vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
•    nav ieguvuši profesionālo izglītību;
•    nav bijuši iepriekš nodarbināt 

ĪSTENOŠANAS PERIODS

03.04.2009. – 30.06.2015.

FINANSĒJUMS

Projekta finansējums:

 • Projekta kopējās izmaksas EUR 20 406 836.68 (LVL 14 342 006.45)
 • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 20 295 172.09 (LVL 14 263 528.13)
 • Projekta attiecināmais ESF finansējums EUR 18 695 912.54 (LVL 13 139 562.12)
 • Projekta attiecināmais Valsts budžeta finansējums EUR 1 599 259.55 (LVL 1 123 966.01)

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 • Speciālistu (psihologa, psihoterapeita) individuālās un grupu konsultācijas;
 • Asistenta, ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi;
 • Karjeras plānošanas konsultācijas;
 • Darba vieta jaunietim;
 • Pabalsts par asistenta izmantošanu;
 • Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām;
 • Darbnīcas jauniešiem;
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

 

 

 • Speciālistu (psihologa, psihoterapeita) individuālās un grupu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū, kā arī karjeras plānošanas konsultācijas tiks sniegtas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbniekiem un bezdarbniekiem, kas atbilst nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja un īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem.
 • No 2011.gada janvāra tiek īstenota aktivitāte „Pabalsts par asistenta izmantošanu (desmit stundas nedēļā) nodrošināšana personām ar I grupas redzes invaliditāti”, veicinot šīs mērķa grupas virzību uz neatkarīgu dzīvi, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības risku.
 • Sākot no 2011.gada aprīļa projekta ietvaros tiek īstenota jauna aktivitāte „Darba vieta jaunietim” un iesaistīti bezdarbnieki – jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Aktivitātes mērķis – jauniešu – bezdarbnieku integrēšana darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu – bezdarbnieku nodarbinātību. Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši ergoterapeita atzinumam, tiks pielāgota darba vieta jaunietim – bezdarbniekam, kuram noteikta invaliditāte.
 • Projektā no 2012.gada novembra uzsākta jauna aktivitāte „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām”, kas ilgst 28 dienas un dod iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību, izmantojot Minesotas 12 soļu programmas medicīnisko tehnoloģiju.
 • No 2013.gada I ceturkšņa uzsākta aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” īstenošana. Tās ietvaros jaunieši bezdarbnieki, izglītības iestādē iepazīst trīs profesionālās izglītības programmas, kurās darbojas trīs nedēļas (kopumā 9 nedēļas jeb 45 darba dienas), lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.
 SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
 • Īstenotās individuālās speciālistu un grupu konsultācijas saņēmušo bezdarbnieku skaits – 22 641;
 • Bezdarbnieku skaits, kuri piedalījušies Karjeras plānošanas konsultācijās – 59 941;
 • Personu skaits, kuras saņēmušas Pabalstu par asistenta izmantošanu – 2 535;
 • Aktivitātē "Darba vieta jaunietim" iesaistīto jauniešu – bezdarbnieku skaits – 1 056;
 • Bezdarbnieku skaits, kuri iesaistījušies aktivitātē "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām" – 356;
 • Jauniešu bezdarbnieku skaits, kuri iesaistījušies aktivitātē "Darbnīcas jauniešiem" – 272;
 • Aktivitātē "Jauniešu darba prakse" atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits - 2417.

 SASNIEGTIE     REZULTĀTI
 • Aktivitātē "Jauniešu darba prakse" iesaistīto jauniešu–bezdarbnieku skaits - 2 417;
 • Individuālo speciālistu un grupu konsultācijās atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits - 22 641;
 • Karjeras plānošanas konsultācijas saņēmušo bezdarbnieku skaits - 59 941;
 • Personu skaits, kuras saņēmušas pabalstu par asistenta izmantošanu - 2535;
 • Aktivitātē "Darba vieta jaunietim" atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits - 1056;
 • Aktivitātē "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām" atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits – 356;
 • Aktivitātē "Darbnīcas jauniešiem" atbalstu saņēmušo bezdarbnieku skaits - 272;
 • Zinātniskais pētījums „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?

 Statistikas dati uz 10.01.2015

Kontaktpersona:

Solveiga Kabaka

 

Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja
Tālr.:
Aplūkot e-pastu

Pielikumā:

ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" grozījumi Nr. 37


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv