APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Publicēts NVA 2018.gada darbības publiskais pārskats

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) tīmekļvietnes sadaļā "Par mums" publicēts 2018.gada publiskais gada pārskats. NVA direktore Evita Simsone pārskata ievadā raksta: "2018.gadā Eiropas Savienībā situācija nodarbinātības jomā bija ar pozitīvām tendencēm – bezdarbs samazinājās, pieauga jaunizveidoto darbu vietu skaits, nodarbināti bija vairāk nekā 239 miljoni iedzīvotāju. Arī Latvijā 2018.gadā reģistrētā bezdarba līmenis turpināja samazināties, septembrī un oktobrī pazeminoties līdz 6,1%, kas bija zemākais rādītājs kopš 2008.gada. Gada laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 3533 cilvēkiem: ja 2018.gada janvāra sākumā NVA uzskaitē bija 63121 bezdarbnieks, tad 2018.gada decembra beigās - 59588. Pērn darbā iekārtojās 63 633 NVA reģistrētie bezdarbnieki, no kuriem 22 516 jeb 35,4% iekārtojās darbā pēc kāda NVA organizētā pasākuma pabeigšanas.

2018.gadā darba devēji NVA bija reģistrējuši 88492 brīvās darba vietas, kas bija par 24% vairāk nekā 2017.gadā. Lielākais brīvo darba vietu pieaugums 2018.gadā bija novērojams vidējas kvalifikācijas profesijās, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, kā arī zemas kvalifikācijas profesijās. Visvairāk brīvo darba vietu skaits palielinājies būvniecībā, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarē.

Visa gada garumā notika aktīva sadarbība ar darba devējiem, lai palīdzētu viņiem atrast vajadzīgos darbiniekus. Uzņēmēji aizvien aktīvāk izmantoja NVA pakalpojumus un iesaistījās aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā, vakanču gadatirgos, NVA akcijās “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos” un “Karjeras dienas darba meklētājiem”. Ir palielinājies to darba devēju skaits, kuri izvēlējās tādu NVA pakalpojumu kā praktiskā bezdarbnieku apmācība uzņēmumā, līdz ar to darba devēji aizvien biežāk ar NVA atbalstu paši veica vajadzīgā darbinieka profesionālo sagatavošanu savu uzņēmumu vajadzībām. NVA darba devējiem nodrošināja arī iespēju saņemt bezmaksas palīdzību darbinieku atlases organizēšanā. Darba devējiem vajadzīgo darbinieku atlases NVA filiālēs tika organizētas 13571 brīvajai darba vietai.

Mācīšanās visa mūža garumā, profesionālo zināšanu, iemaņu un prasmju nemitīga pilnveide ir mūslaiku nepieciešamība, lai noturētos strauji mainīgajā darba tirgū. Izmantojot piedāvātās neformālās izglītības iespējas, bezdarbnieki un darba meklētāji visbiežāk apguva darba tirgū pieprasītās svešvalodas, valsts valodu, attīstīja datorprasmes, daudzi ieguva darba tirgū pieprasīto „C” kategorijas auto vadītāja vai traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju. Profesionālajā apmācībā visvairāk bezdarbnieku apguva tādas darba tirgū pieprasītās izglītības programmas kā Lietvedis, Projektu vadība, Lokmetinātājs (dažādas kvalifikācijas), Klientu apkalpošanas operators, Mazā biznesa organizēšana, Sociālā aprūpe, Elektrokāra vadīšana, pieprasīto programmu vidū bija Apdares darbu strādnieks, Loģistikas darbinieks, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Elektrotehniķis, Elektromontieris.

Lielu uzmanību mēs pievērsām bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības kvalitātei. Turpinājās mācību kvalitātes pastiprināta uzraudzība, regulāri notika visu apmācību pasākumu īstenotāju pakalpojumu kvalitātes pārbaudes un sadarbības izvērtēšana, tika analizēta ar apmācību norisi saistīto dokumentu sagatavošanas kvalitāte, to iesniegšanas termiņu, apmeklētības uzskaites un citu sadarbības nosacījumu ievērošana. Par NVA pakalpojumu kvalitāti aptaujājām arī mūsu klientus – bezdarbniekus un darba meklētājus. Lai precīzāk noteiktu darba tirgus vajadzības, darba devējiem nepieciešamās darbinieku zināšanas un prasmes un rastu risinājumus darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas iespējām, tika veiktas darba devēju aptaujas un izstrādātas īstermiņa darba tirgus prognozes.

Situāciju darba tirgū aizvien vairāk ietekmē darba procesa automatizācija, digitālo risinājumu ieviešana, mākslīgā intelekta ienākšana. Mainās sabiedrības prasības pret dzīves un darba vides kvalitāti, aizvien aktuālākas kļūst darba un privātās dzīves līdzsvara iespējas, jaunas darba organizācijas formas, to skaitā attālinātais darbs. Darba tirgus straujās digitalizācijas apstākļos ir svarīgi, sadarbojoties ar darba devējiem, darba ņēmējiem un sociālajiem partneriem, pēc iespējas precīzāk noteikt, kāds atbalsts ir nepieciešams, lai darba ņēmējiem operatīvi nodrošinātu mainīgajā darba tirgū pieprasīto jauno prasmju apgūšanu. Izvērtējot darba devēju prasības dažādām profesijām, reģistrējot vakances NVA, esam novērojuši, ka pieprasījums pēc digitālajām prasmēm aizvien straujāk ienāk arī vienkāršajās profesijās.

Neformālās izglītības ietvaros NVA piedāvā daudzas un dažādas digitālās izglītības programmas, gan datorzinības ar vai bez priekšzināšanām, gan Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice, gan specializētās programmas, tostarp AutoCAD, Corel Draw Graphics, Web risinājumu izstrāde, Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana, Datorprasmes grāmatvedībā un citas. 2018.gadā neformālās izglītības digitālo prasmju programmu apguvē bija iesaistīti 3858 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji.


Viens no instrumentiem, kā veicināt nodarbinātību reģionos, ir reģionālās mobilitātes atbalsts nodarbinātām personām - transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija pirmajos četros darba attiecību mēnešos. Kopš NVA piedāvā šo iespēju, to kopumā ir izmantojuši jau vairāk nekā 1,2 tūkstoši nodarbināto, kuri darbu bija atraduši attālāk no dzīves vietas.

 

Darbaspēka trūkuma situācijā nozīmīga darbaspēka rezerve ir arī nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku mērķa grupas. Lai gan reģistrēto bezdarbnieku skaits visās mērķa grupās ir samazinājies, tomēr bezdarbnieku kopskaitā nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku īpatsvars pieaug. Šīm mērķa grupām raksturīga lēnāka atgriešanās darba tirgū, tāpēc nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanai darba tirgū NVA aktīvi sadarbojas ne vien ar darba devējiem, bet arī ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, nevalstiskajām organizācijām. 2018.gada beigās lielākās reģistrēto bezdarbnieku mērķa grupas bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk – 40,5% un ilgstošie bezdarbnieki – 25,1%.

Ņemot vērā sabiedrības novecošanās tendenci, aizvien aktuālāks kļūst jautājums - kā kvalitatīvi pagarināt darba mūžu, nodrošināt darba tirgum nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību visa mūža garumā. 2018.gadā sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) turpinājās ESF projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" īstenošana, tika izstrādāta metodika pasākumam “Darba vides un cilvēkresursu izvērtējums” un izsludināta darba devēju pieteikšanās atbalsta saņemšanai. Reģionos tika rīkoti praktiskie semināri „Pieredzei vienmēr būs vērtība”, kuros piedalījās uzņēmumu, iestāžu, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību personāla vadības speciālisti. Šajos semināros tika meklēti un piedāvāti risinājumi tām situācijām darba tirgū, kas saistītas ar darbaspēka novecošanos, vecāka gadagājuma darbinieku veselības problēmām un mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu un iemaņu apguves nepieciešamību, kā arī darba vides uzlabošanas un darba pieredzes nodošanas iespējām.

Lai mazinātu ilgstošo bezdarbnieku sociālās atstumtības riskus, veicinātu viņu atgriešanos darba tirgū un iekļaušanos sabiedrībā, turpinājām Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanu, piedāvājot klientiem kompleksu atbalstu, tostarp psihologu, psihoterapeitu un citu speciālistu konsultācijas, ārstēšanos no atkarībām, profesionālās piemērotības noteikšanu, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus. Lai mūsu atbalsta pasākumi būtu pieejamāki, programmas dalībniekiem tika piedāvāti arī transporta pakalpojumi, ēdināšana un, ja nepieciešams, arī izmitināšana.

2018.gadā pastāvīgā darbā iekārtojās 12 090 ilgstošie bezdarbnieki, tai skaitā 7 807 jeb 64,6% ilgstošo bezdarbnieku bija iekārtojušies darbā pēc kāda NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas. Pērn darbā iekārtojās arī 16 352 bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem, 5 713 jeb 34,9% bija iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas.

Īpašu uzmanību mēs pievēršam bezdarbnieku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū. 2018.gadā darbā iekārtojušies 3 839 bezdarbnieki ar invaliditāti, 1 840 jeb 47,9% ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas. Lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu nodrošināti viņu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi, vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības pasākumos un mācībās ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām.

Jau otro gadu pēc kārtas rīkojām darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju satikšanās akciju “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”, tās laikā 296 darba meklētājiem ar invaliditāti durvis savos uzņēmumos bija atvēruši 64 darba devēji, piedāvājot 128 vakances un iespēju darba vidē izmēģināt savas prasmes vairāk nekā 64 profesijās. Mūsu pieredze liecina, ka cilvēki ar dažādiem invaliditātes veidiem sekmīgi strādā visdažādākās profesionālās darbības jomās - ja darbs ir piemērots, darbinieks ar invaliditāti spēj veikt tos pašus profesionālos pienākumus, ko veic citi darbinieki, kuriem nav veselības traucējumu.

NVA uzmanības lokā bija arī to cilvēku iekļaušana darba tirgū, kuri atbrīvojas no ieslodzījuma vietām. Centrālcietumā, Brasas cietumā un Iļģuciema cietumā Rīgā, Daugavgrīvas cietumā Daugavpilī, Jēkabpils cietumā un Jelgavas cietumā NVA karjeras konsultanti sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi veica ieslodzījumā esošo personu konsultēšanu pirms viņu iesaistīšanas profesionālajā apmācībā un pirms atbrīvošanas. Kopumā 2018.gadā karjeras konsultācijas saņēma 588 ieslodzījumā esošās personas.

Lai darba meklētājiem palīdzētu orientēties sava reģiona darba tirgū un satikt savus darba devējus, informētu par brīvajām darba vietām un nozīmīgām nozarēm reģionā, sagatavotu darba intervijai un iepazīstinātu ar valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, 2018.gadā visu NVA filiāļu apkalpošanas teritorijās mēs pirmo reizi rīkojām jaunu akciju – “Karjeras dienas darba meklētājiem”. Akcijā piedalījās ap 3,5 tūkstošiem darba meklētāju, ap 190 darba devēju un biznesa atbalsta organizāciju pārstāvju.

2018.gada nogalē veiksmīgi noslēdzies NVA īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts “Jauniešu garantijas”, kura ietvaros NVA jauniešiem bezdarbniekiem piedāvāja palīdzību profesijas izvēlē un karjeras plānošanā, darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, darba pieredzes iegūšanu, strādājot pie darba devējiem, kā arī atbalstu uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Projekta īstenošanas laikā bezdarbs jauniešu vidū Latvijā būtiski samazinājies. Piecu gadu laikā, kopš tika īstenots projekts, pastāvīgā darbā bija iekārtojušies kopumā 99226 NVA reģistrētie bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem.

Lai veicinātu ārvalstīs strādājošo Latvijas valstspiederīgo atgriešanos Latvijas darba tirgū un informētu viņus par situāciju nodarbinātības jomā un valsts atbalstu remigrācijas jautājumos, sadarbībā ar latviešu diasporu ārvalstīs, Latvijas vēstniecībām, darba devējiem un citām iesaistītajām valsts institūcijām tika īstenoti vairāki pasākumi remigrācijas atbalstam, tostarp NVA vadītāju un EURES konsultantu klātienes tikšanās ar diasporas pārstāvjiem Zviedrijā, Vācijā, Lielbritānijā un Īrijā, pasākums „No vārdiem pie darbiem - iespējas ar Zviedrijas pieredzi Latvijā” Stokholmā, informatīvā sesija latviešu kopienas pārstāvjiem Īrijā “Ar Īrijas pieredzi Latvijā”, pasākums "Ar Lielbritānijas pieredzi Latvijā un Latvijai – latviešu uzņēmēju un profesionāļu perspektīva remigrācijas iniciatīvu īstenošanai un sadarbības platformas attīstīšanai” Londonā un citi.

NVA tīmekļvietnē tika izveidota sadaļa ”Ja vēlies atgriezties Latvijā”, kurā publicēta informācija par NVA un EURES atbalstu, NVA EURES konsultantu darba laikiem un kontaktiem, NVA e-pakalpojumiem, NVA reģistrētajām vakancēm, NVA CV un vakanču portāla iespējām, atrodami vairāki bukleti un informatīvie materiāli, izlasāmas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem EURES konsultantiem, ievietotas saites uz citu noderīgu Latvijas institūciju un organizāciju tīmekļvietnēm.

Mēs turpinājām pilnveidot un attīstīt e-pakalpojumus. 2018.gada martā ieviests jauns pakalpojums - ”E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas bezdarbniekiem piedāvā iespēju ar NVA starpniecību elektroniski pieteikties bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Saskaņā ar VSAA datiem, 2018.gadā apmēram 58% no VSAA saņemtajiem iesniegumiem par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu bija saņemti ar NVA starpniecību. 2018.gadā izstrādāts un NVA tīmekļvietnē pieejams interaktīvais elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt”, kas bezdarbniekiem un darba meklētājiem sniedz iespēju apgūt finanšu pratību attālināti, bez nepieciešamības klātienē apmeklēt NVA.

Pasākuma "Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū" ietvaros NVA specializētā konsultanta individuālās konsultācijas patvēruma meklētājiem nodrošinātas arī PMIC “Mucenieki” par nodarbinātības jautājumiem Latvijā. 2018.gadā NVA pirmreizēji bija reģistrēti 39 bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvo statusu, visiem sniegtas specializētā konsultanta konsultācijas, veikta profilēšana, piedāvāta latviešu valodas apmācība un atbalsts piemērota darba atrašanā. Tika organizētas arī tikšanās ar darba devējiem, darba intervijas, nepieciešamības gadījumā tika nodrošināta darba līgumu tulkošana. 2018.gada laikā darbā tika iekārtoti kopumā 27 bēgļi un alternatīvā statusa ieguvēji. Lai veicinātu personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu sekmīgāku iekļaušanos darba tirgū, NVA 2018.gadā uzsāka atbalsta pasākuma „Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” īstenošanu.


Mēs līdzdarbojamies un pārstāvam Latviju gan Eiropas nodarbinātības dienestu tīklā EURES, gan Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīklā PES, kura valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece esmu kopš 2017.gada nogales. Šis amats sniedz iespēju ES līmenī aktīvāk informēt par Latvijai aktuālajiem nodarbinātības jautājumiem, plānot, izstrādāt risinājumus un saskaņot rīcību nodarbinātības vecināšanai, darbaspēka sagatavotības atbilstībai mūsdienu un nākotnes darba tirgus prasībām, diskutēt par nodarbinātības dienestu lomu strauji mainīgajā laikmetā.

Eiropā pozitīvi tiek vērtēta ciešā Baltijas valstu sadarbība nodarbinātības jomā, kas balstīta uz pieredzes un praktiskās informācijas apmaiņu, atbalstu ikdienas pakalpojumu nodrošināšanā klientiem. 2018. gadā būtiski mainījās Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības formāts. Pieredzes apmaiņas braucienos piedalījās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nodarbinātības dienestu vadītāji, eksperti, reģionālo struktūrvienību darbinieki. Viļņā norisinājās nodarbinātības dienestu vadītāju diskusija par globālām tendencēm un pieredzi mūžizglītības jomā, savukārt Bauskā tikās nodarbinātības dienestu reģionālo filiāļu vadītāji, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar bezdarbnieku, darba meklētāju un darbinieku vecumā virs 50 gadiem nodarbinātības veicināšanu. 2018. gada oktobrī Igaunijas pilsētā Vīlandē pulcējās Baltijas valstu nodarbinātības dienestu karjeras konsultanti, lai dalītos pieredzē karjeras konsultēšanā un tās metodēs.Sadarbībā ar Igaunijas nodarbinātības dienestu, Valkas novada domi un Valgas pilsētu turpinājām projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” īstenošanu pārrobežu sadarbības programmas INTERREG EST-LAT ietvaros.

2018.gads aizritēja Latvijas valsts simtgades zīmē. 24.maijā notika NVA organizēta Latvijas Republikas simtgadei veltīta starptautiskā konference “Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien un rīt”, kurā Latvijas un ārvalstu amatpersonas un eksperti sprieda par mūsdienu darba tirgus tendencēm un izaicinājumiem, nodarbinātības dienestu lomu, globalizācijas, demogrāfijas un digitālo tehnoloģiju ietekmi, kā arī Latvijas darba tirgus attīstību starptautiskajā kontekstā. Savukārt 13.novembrī valsts simtgades zīmē rīkojām brīvprātīgajam darbam Latvijā veltīto konferenci "Brīvprātība - mans sirdsdarbs".

Plašāku un detalizētāku informāciju par NVA veikumu 2018.gadā Jūs varat iegūt, lasot 2018.gada publisko gada pārskatu.

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv