Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas filiāles (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus, īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.


Atalgojuma apmērs:
mēnešalgu 1.kategorija: 655.00 EUR, 2.kategorija: 725.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu –Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt apmācībām un stipendijām izlietoto līdzekļus personām, kas neattaisnotu iemeslu dēļ ir atskaitītas no apmācībām un zaudējušas bezdarbnieka statusu vai citu Aģentūras izlietoto līdzekļu atgūšanas procesu (gatavot brīdinājuma vēstules, vienošanos ar personu par piedzenamo summu atmaksas termiņiem, iesniegt tiesā pieteikumus par saistību piespiedu izpildi, kontrolēt iedzenamo summu atmaksu utt.). Sniegt nepieciešamo juridisko atbalstu un konsultācijas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos Aģentūras struktūrvienībām.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Madonas filiālē - nodarbinātības organizators/-e (1 amata vieta, 0.5 slodzes uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus; organizēt sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu ar darba devējiem, reģistrējot un uzskaitot darba devēja pieteiktās brīvās darba vietas, veikt piemērotu pretendentu atlasi brīvās darba dietas aizpildīšanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Cēsu filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties personāla atlasē atbilstoši darba devēju pieprasījumam dalībai projekta pasākumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā, t.sk. sniegt priekšlikumus projekta vadītājam par sekmīgas projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, nodrošināt to juridisko pareizību, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk., izstrādāt iepirkumu dokumentāciju;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Karjeras konsultanta/-es amatu (3 amata vietas uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: sniegt individuālās un grupas karjeras konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras metodiskajiem ieteikumiem, iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Nodrošināt klientiem atbalstu profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas jautājumu risināšanā, konsultēt karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Piedalīties personāla atlasē atbilstoši darba devēju pieprasījumam dalībai projekta pasākumos. Piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas nodarbinātības organizatora amats (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt risinājumu;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos;
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klientu tiesības saņemt iestādes pakalpojumus. Veidot un attīstīt sadarbību ar darba devējiem, sniegt atbalstu darba devējiem brīvo darba vietu aizpildīšanā. Īstenot bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas eksperta amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • darba pieredze klientu apkalpošanas procesu organizēšanā;
 • pieredze dokumentu projektu izstrādē;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērst riskus;
 • izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem Aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanā;
 • zināšanas par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • komunikācijas prasmes;
 • angļu un krievu valodas zināšanas.

 

Galvenie amata pienākumi: koordinēt un metodiski vadīt Aģentūras klientu – bezdarbnieku un darba meklētāju aptaujas procesu, t.sk. izstrādāt aptaujas anketu, veikt rezultātu apkopošanu un analīzi; izvērtēt Aģentūrā saņemtās sūdzības un sniegt atbildes; nodrošināt klientu apkalpošanas procesu ievērošanas kontroli Filiālēs, tai skaitā veicot klātienes un neklātienes pārbaudes; piedalīties darba grupās, sanāksmēs, komisijās, semināros un citos pasākumos amata kompetences ietvaros Aģentūrā un citās institūcijās; konsultēt un sniegt metodisku palīdzību Aģentūras struktūrvienībām un darbiniekiem Nodaļas kompetences jomā, t.sk. izstrādāt darbinieku apmācības materiālus un prezentēt tos.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus, īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra nodarbinātības aģenta amats (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS




Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv