Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Personāla nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība personāla vadībā vai sociālo zinātņu jomā;
 • darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā divi gadi;
 • darba pieredze personāla vadītāja amatā lielā iestādē (virs 200 nodarbinātie) ne mazāka kā 2 gadi;
 • pieredze personālvadības procesu izstrādāšanā un ieviešanā;
 • pieredze tiesību normu piemērošanā un izstrādē personālvadības procesu ietvaros;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • personāla vadības procesu, plānošanas, organizēšanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • komunikācijas prasmes.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiālē (0,5 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus, īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.


Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 303.50 EUR, 2.kategorija: 335.00 EUR, 3.kategorija: 400.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu- Jelgavas filiāles karjeras konsultants/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam/-ei:
 • bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā, ja ir iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un/vai bakalaura grāds psiholoģijā vai pedagoģijā, vai sociālajā darbā, vai profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē ar kvalifikāciju karjeras konsultants;
 • darba pieredze karjeras konsultēšanā ne mazāk kā divi gadi, ja ir iegūta bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze psiholoģiskā atbalsta sniegšanā vai pieaugušo karjeras konsultēšanā;
 • vēlama darba pieredze nodarbinātības jomā;
 • saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava mata kompetences ietvaros;
 • konsultēšanas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes;
 • vēlamas vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un prasme strādāt ar biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • konsultēt klientus karjeras izvēles jomā, nodrošinot informatīvu, metodisku un psiholoģisku atbalstu darba meklēšanas procesā un profesionālajā pilnveidē;
 • nodrošināt klientu konsultācijas;
 • piedalīties personāla atlasē pēc darba devēja pieprasījuma;
 • analizēt klientu apmierinātības rezultātus;
 • sagatavot prezentācijas karjeras jautājumos atbilstošajām klientu mērķa grupām.

 

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1.kategorija: 607.00 EUR, 2.kategorija: 670.00 EUR, 3.kategorija: 800.00 EUR (bruto alga).

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz darbinieka prombūtnes laiku un 1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vēlama vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
 • analītiskā domāšana, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
 • organizatora spējas, iniciatīva un komunikācijas prasmes;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt projekta īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem; plānot, organizet un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu; pārbaudīt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprināto rezultatīvo rādītāju un finansējuma apjomam.                  

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 koordinatora/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (vēlama augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesību zinātnē);
 • vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amata vismaz viens gads (vēlams valsts pārvaldē).
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu);
 • pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī) un biroja tehniku.

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt projekta dokumentu pieejamību un apriti, projekta administratīvi saimniecisko pakalpojumu un materiāltehniskās bāzes uzkaites procesus un efektīvu projekta darba organizāciju; kontrolēt projektā noteikto atbalsta pasākumu izpildi atbilstoši termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām; sagatavot ar projekta aktivitēšu ieviešanu saistītos dokumentus, veikt dokumentu sagatavošanai  nepieciešamās informācijas apkopošanu, analīzi, noformēšanu un sākotnējo pārbaudi; kontrolēt projekta saimnieciska rakstura līgumu izpildi, piedalīties saimnieciska rakstura iepirkuma procedūru dokumentu izstrādē un organizēšanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu- Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam/-ei:

 • augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds);
 • vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos vismaz viens gads;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā:
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • labas prezentācijas, saskarsmes, komunikācijas un analītiskās prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, izvērtēt faktus, spēja paredzēt un novērst riskus, saprast to rašanās cēloņus, kā arī spēja identificēt problēmas un piedāvāt risinājumus.
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku (lietotāja līmenī).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus projekta iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Aģentūru tiesā;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos. 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv