Novada mājas lapa:  

www.viesite.lv

 

 

Informācija par novadu

Viesītes novads ir pašvaldība Sēlijas centrālajā daļā, kurā 2009. gadā apvienota bijušā Jēkabpils rajona Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju un Elkšņu, Rites un Saukas pagasti.


Iedzīvotāju skaits: 3619 cilvēki.
Iedzīvotāji darbspējas vecumā: 2193 cilvēki. (2018, CSP)

  

 

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Viesītes novada reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1.pusgadā NVA Jēkabpils filiālē tika reģistrētas 4 brīvās darba vietas.
No tām: kalpotāji – 3, pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji – 1.
Par novada prioritārajām nozarēm tiek uzskatītas: ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, kokapstrāde, bioloģiskā lauksaimniecība, piena lopkopība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana
Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir lopkopība, lauksaimniecība, kokapstrāde un tirdzniecība.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto alga Viesītes novadā ( 2018. gada 1.ceturksnī).

  • EUR 681 (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50)
  • EUR 682 (sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 697 (vispārējā vadības sektorā)
  • EUR 697 (pašvaldības struktūrā)

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Meži veido 56% no novada teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 30%, ūdens objektu zeme – 4%, purvi – 5%, zeme zem ēkām un pagalmiem - 0,5%, ceļi – 1,5%, pārējās zemes – 3%
Novads ir bagāts ar dabas resursiem – mežiem, ūdeņiem, dabas aizsargājamām un lauksaimniecības teritorijām.

 

Lielākie uzņēmumi novadā
SIA Āres J&T, SIA Viesītes komunālā pārvalde, SIA Kristīnes Viesītes aptieka, SIA Sīpoli, SIA Foot, SIA Hydrox, KS Ritenis. Lielākās zemnieku saimniecības ir Z/S Kalna Dambrāni, Z/S ASSI, Z/S Lejas Palsāni.

 

Sadzīves apstākļi
Viesītes novadā darbojas: Viesītes vidusskola, Rites pamatskola, Bērnu dārzs “Zīlīte”, Sēlijas sporta skola, Mūzikas un mākslas skola.

 

Novadā darbojas Viesītes novada Sociālais dienests, ir ambulatora ārstniecības iestāde, kā arī sniedz īslaicīgo sociālo aprūpi. Elkšņos un Saukā darbojas feldšeru punkti.

 

Novada mājas lapā http://www.viesite.lv iedzīvotāji un viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.