ES+NAP logo

 ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētās darba vietās, lai palīdzētu izprast darba tirgus prasības, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros.

NVA Pasākumā iesaista klientus, kuriem ir piešķirts bezdarbnieka statuss un ar NVA atbalstu vai patstāvīgi nav izdevies atrast darbu, un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • Personas ar invaliditāti;
 • Personas vecumā virs 55 gadiem, kurām līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk kā 2 gadi;
 • Personas, kuras bijušas bez darba vismaz 12 mēnešus;
 • Personas ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • Personas, kurām līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
 • Personas vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuras absolvējušas speciālo izglītības programmu;
 • Personas vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti.

Pasākumā iesaistītie klienti tiek nodarbināti 6 vai 12 mēnešus.

 • Katram Pasākumā iesaistītajam klientam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz klientam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Klientiem, kuriem invaliditātes funkcionālais veids ir garīga rakstura traucējumi darba vadītājs tiek nodrošināts sešus mēnešus no dienas, kad klients iesaistīts pasākumā.
 • Klientiem, kuriem invaliditātes funkcionālais veids ir garīga rakstura traucējumi ir iespēja saņemt atbalsta personas palīdzību, lai piemēram integrētos darba vietā (līdzdalība pārrunās ar darba devēju, atbalsta sniegšana darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, komunikācijas un saskarsmes veidošana ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem, psiholoģiska un motivējoša atbalsta sniegšana), ievērotu darba kārtības noteikumus un darba pienākumus. Atbalsta persona pakalpojumu klientiem ar garīga rakstura traucējumiem sniedz 12 mēnešus.
 • NVA klientiem kompensē izmaksas par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tās veiktas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, bet ne vairāk kā 50 euro apmērā. Izmaksu kompensāciju pieprasa 10 darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas, Filiālē iesniedzot atbilstošu iesniegumu.
 • Iesniegums par obligātās veselības pārbaudes izmaksu kompensēšanu (izmanto ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros)

Kā klientam iesaistīties Pasākumā?

 • Iepazīties ar Pasākuma īstenošanas nosacījumiem;
 • Filiālē, kurā esat reģistrējies, informējiet savu  nodarbinātības aģentu par profesiju, kurā vēlaties strādāt Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Aģentūras darbinieks izvērtēs Jūsu atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā iekļaus Pasākuma iesaistāmo kandidātu atlasē, kā arī informēs Jūs par nepieciešamību doties uz darba pārrunām ar darba devēju;
 • Jums ir tiesības pašam (-ai)  vienoties ar darba devēju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu Pasākuma ietvaros. Šajā gadījumā, darba devējs Aģentūrā iesniedz Pieteikumu pasākuma īstenošanai vai abpusēji saskaņotu iesniegumu par plānotām darba attiecībām.
 • Pirms iesaistes Pasākumā, Jums tiks izsniegta informācija par Pasākumu, kurā varēsiet iepazīties ar bezdarbnieka un darba devēja tiesībām un Pienākumiem Pasākuma īstenošanas laikā.
 • Jums ir tiesības saņemt kompensāciju ne vairāk kā 50,00 euro apmērā par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja veselības pārbaude veikta pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Izmaksu kompensāciju jāpieprasa 10 darba dienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas iesniedzot Aģentūrā atbilstošu iesniegumu.
 1. Klienti, kuri strādā subsidētajās darba vietās, var pretendēt uz finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.
 2. Nosacījumi finanšu atlīdzības saņemšanai:

  • Darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un klients norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir klienta pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja klienta deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  • Klientam ir noteikts normālais darba laiks, un klienta darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
  • Finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.
 3. Kā klientam saņemt finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros?
  • Nepieciešams iesniegt NVA filiālē Iesniegumu ar Apliecinājumu finanšu atlīdzības piešķiršanai 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma
  • Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no klienta deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km, pretējā gadījumā jāpiesakās uz dzīvojamās telpas īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā izdevumu kompensāciju.
  • Pēc Lēmuma pieņemšanas (Lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc Iesnieguma saņemšanas), NVA filiāle sazināsies ar Tevi, lai informētu par pieņemto Lēmumu finanšu atlīdzības piešķiršanai un turpmākajām rīcībām.
 4. Piešķiramā finanšu atlīdzība nepārsniedz 200 euro dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai, atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 10 euro dienā. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz klienta bankas kontu.

Informācija par finanšu atbalstu darba devējam, kurš Pasākuma ietvaros nodarbina klientu pieejama šeit: