Statuss:
Īstenošanā

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums

 

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

9.1.1.1. pasākums Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

28.09.2015.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

99 mēneši
02.02.2015.-31.12.2023.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veicināt 15 683 nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku un nodarbināto personu ar invaliditāti, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki tiks iesaistīti:

 1. pasākumos noteiktām personu grupām (turpmāk – PNPG), kas ietver Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) un darba devēju visā Latvijā sadarbību subsidēto darbavietu izveidē. PNPG ietvaros papildus atbalstu specifisku pakalpojumu veidā: ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumi (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem), darbavietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam, saņem bezdarbnieki ar invaliditāti. Darba devējiem PNPG īstenošanas laikā ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanai, konsultācijas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai;
 2. PNPG pieejamības uzlabošanai mērķa grupas bezdarbniekiem tiks īstenots atbalsts reģionālajai mobilitātei (turpmāk – mobilitātes pasākums), kas ietver finanšu atlīdzību pirmos četrus mērķa grupas bezdarbnieka, kurš piedalās PNPG, darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā (t.sk., transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ);
 3. tiks nodrošinātas individuālas psihologu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū;
 4. tiks nodrošināta profesionālās piemērotības noteikšana bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti. Profesionālās piemērotības noteikšana tiks īstenota sadarbībā ar projekta iesniedzēja sadarbības partneri – Sociālas integrācijas valsts aģentūru;
 5. tiks nodrošināta motivācijas programma darba meklēšanai un sociāla mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 6. tiks nodrošināti atbalsta pasākumi, kas ietver Minesotas 12 soļu programmu, emocionālo stresa terapiju (kodēšanu) un narkologa atzinuma saņemšanu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.
 7. tiks nodrošināta iespējam strādāt algotu pagaidu sabiedrisku darbu tām personām, kas vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas un nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 8. tiks nodrošināta darbam nepieciešamo iemaņu attīstība personām ar invaliditāti, vecumā no 18 līdz 29 gadiem vai/ un ir uzņemta augstākās izglītības programmā klātienē;
 9. tiks nodrošināts pasākums noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai tām personām, kuras nav bijušas nodarbinātas pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai;
 10. tiks nodrošināti darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti;
 11. tiks nodrošināts komplekss atbalsts personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (turpmāk – mērķa grupas bezdarbnieki):

 1. persona ar invaliditāti;
 2. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
 3. persona, kura ir vecāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk kā divi gadi vai persona, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
 4. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 5. persona, kurai atbilstoši narkologa atzinumam, ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
 6. persona, kurai ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums;
 7. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
 8. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem un ir uzņemta augstākās izglītības programmā klātienē;
 9. persona nav bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms pasākuma noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai vai arī iepriekš nav bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja pasākuma noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai vai pasākumi noteiktām personu grupām ietvaros;
 10. persona vecumā līdz 29 gadiem, kura ir absolvējusi speciālo izglītības programmu;
 11. nodarbināta persona ar invaliditāti.

FINANSĒJUMS

Projektā kopējie attiecināmie izdevumi 81 058 763 EUR:

 • ESF finansējums 66 375 981;
 • Valsts budžeta finansējums 3 449 668;
 • Privātais attiecināmais finansējums 11 233 114 apmērā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Projektā iesaistīti 15 683 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki.

PIELIKUMI

Kontaktpersona:

Elīna Melluma

Projekta vadītāja - Projekta vadīšana
Elina.Melluma [at] nva.gov.lv