Statuss:
Īstenošanā

Vizuālo elementu ansamblis

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums

 

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

9.1.1.1. pasākums Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

28.09.2015.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

99 mēneši
02.02.2015.-31.12.2023.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veicināt 27 967 nelabvēlīgā situācijā esoši bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki tiks iesaistīti:

 1. pasākumos noteiktām personu grupām (turpmāk – PNPG), kas ietver Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) un darba devēju visā Latvijā sadarbību subsidēto darbavietu izveidē. PNPG ietvaros papildus atbalstu specifisku pakalpojumu veidā: ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumi (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem), darbavietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam, saņem bezdarbnieki ar invaliditāti. Darba devējiem PNPG īstenošanas laikā ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanai, konsultācijas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai;
 2. PNPG pieejamības uzlabošanai mērķa grupas bezdarbniekiem tiks īstenots atbalsts reģionālajai mobilitātei (turpmāk – mobilitātes pasākums), kas ietver finanšu atlīdzību pirmos četrus mērķa grupas bezdarbnieka, kurš piedalās PNPG, darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā (t.sk., transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ);
 3. tiks nodrošinātas individuālas psihologu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū;
 4. tiks nodrošināta profesionālās piemērotības noteikšana bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti. Profesionālās piemērotības noteikšana tiks īstenota sadarbībā ar projekta iesniedzēja sadarbības partneri – Sociālas integrācijas valsts aģentūru;
 5. tiks nodrošināta motivācijas programma darba meklēšanai un sociāla mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 6. tiks nodrošināti atbalsta pasākumi, kas ietver Minesotas 12 soļu programmu, emocionālo stresa terapiju (kodēšanu) un narkologa atzinuma saņemšanu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.
 7. tiks nodrošināta iespējam strādāt algotu pagaidu sabiedrisku darbu tām personām, kas vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas un nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 8. tiks nodrošināta darbam nepieciešamo iemaņu attīstība personām ar invaliditāti, vecumā no 18 līdz 29 gadiem vai/ un ir uzņemta augstākās izglītības programmā klātienē;
 9. tika nodrošināts pasākums noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai tām personām, kuras nav bijušas nodarbinātas pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (turpmāk – mērķa grupas bezdarbnieki):

 1. persona ar invaliditāti;
 2. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
 3. persona, kura ir vecāka par 55 gadiem;
 4. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 5. persona, kurai atbilstoši narkologa atzinumam, ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
 6. persona, kurai ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.
 7. persona, kas vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēta bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus vai ir reģistrēta bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājusi (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 8. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
 9. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem un ir uzņemta augstākās izglītības programmā klātienē;
 10. persona nav bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms pasākuma noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai.

FINANSĒJUMS

Projektā kopējie attiecināmie izdevumi 97 117 589 EUR:

 • ESF finansējums 80 260 407;
 • Valsts budžeta finansējums 5 624 068;
 • Privātais attiecināmais finansējums 11 233 114  apmērā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Projektā iesaistīti 27 967 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, t.sk., līdz 2018. gada projektā iesaistīti 2 718 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki.

PIELIKUMI

Kontaktpersona:

Elīna Melluma

Projekta vadītāja - Projekta vadīšana
Elina.Melluma [at] nva.gov.lv