Statuss:
Īstenošanā
Vizuālo elementu ansamblis

Projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/032 „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ERAF finansējums

Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Īstenotājs

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju (sadarbības partneri).

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

36 mēneši
13.08.2018.-12.08.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem ērtus, mūsdienu prasībām atbilstošus un funkcionāli pilnvērtīgus publiskos pakalpojumus, uzlabot Nodarbinātības valsts aģentūras darbības efektivitāti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, un radīt priekšnosacījumus Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošās informācijas izmantošanai gan citu publiskā sektora iestāžu darbībā, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi Nodarbinātības valsts aģentūras pamatdarbības procesi:

 • Darba tirgus īstermiņa prognožu sagatavošana un īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa prognožu atspoguļošana;
 • Norēķini ar darba devējiem, apmācību pakalpojumu sniedzējiem;
 • Statistikas datu sagatavošana par bezdarbu, apmācību un nodarbinātības pasākumiem un atvērto datu pārvaldība;
 • Vakanču un darba meklētāju prasmju salāgošana;
 • Norēķini ar darba meklētājiem, bezdarbniekiem.

Aktivitātes

Projektā tiek īstenotas šādas darbības:
 • Esošo darbības procesu analīze;
 • Biznesa procesu specifikācijas izstrāde procesu un organizācijas modeļa pilnveidei;
 • Sistēmas piegādātāja iepirkuma “Norēķini, datu analīze, datu atvēršana” un “Darba tirgus prognožu un vakanču salāgošana” tehniskās specifikācijas izstrāde;
 • Sistēmas piegādātāja iepirkums;
 • Projekta vadība un kvalitātes uzraudzība;
 • Norēķinu, datu analīzes un atvēršanas izmaiņu un darba tirgus prognožu un vakanču salāgošanas pilnveidojumu realizācija Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmā “Bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēma” (BURVIS);
 • Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas “Bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēma” (BURVIS), finanšu vadības sistēmas Horizon un labklājības nozares datu noliktavas LabIS novērtēšana (audits).

Mērķa grupas

Pasākuma mērķa grupa ir iedzīvotāji, komersanti, tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi.

Finansējums

Kopējais finansējums ir 1 200 000 EUR, tai skaitā 1 020 000 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 180 000 EUR valsts budžeta finansējums.

Sasniedzamie rādītāji

 • Tiks uzlaboti esošie Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem būtiskākais pakalpojums būs darba tirgus prognožu sistēmas pilnveide, kā arī iespējas precīzāk salāgot vakances ar savām prasmēm. Darba devējiem un apmācību pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja iesniegt norēķinu dokumentus par sniegtajiem pakalpojumiem elektroniski;
 • Tiks automatizēta statistikas datu sagatavošana, un atvērti Nodarbinātības valsts aģentūras dati.

Kontaktpersona:
Edgars Emulis
Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļa
sistēmanalītiķis
Tālrunis: 66222113
E-pasts:
Edgars.Emulis@nva.gov.lv

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi