Liepājas filiāle

Priekules novads

Novada mājas lapā:    

www.priekulesnovads.lv 

Priekules novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā. Tajā tika apvienotas sekojošas pašvaldības: Priekules pilsēta (novada administratīvais centrs), Bunkas pagasts, Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts, Priekules pagasts, Virgas pagasts. Novada platība pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem ir 520 km². Tas atrodas Kurzemes reģiona dienvidrietumos, robežojas ar Aizputes, Durbes, Vaiņodes, Rucavas un Grobiņas novadu, kā arī Lietuvas Republiku.

 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Priekules novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide
Priekules novada teritoriju pa zemes lietošanas veidiem lielāko daļu visas platības - 58% aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tai seko meža zeme ar 29%. Pēc juridiskās adreses visvairāk uzņēmumu ir Priekulē. Pārsvarā tie ir SIA vai IU. Pretēji tendencei pilsētā, novadā kopumā visvairāk uzņēmumu – 41% darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, 20% pārstāv vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, auto, moto remontu, 11% ir apstrādes rūpniecība un 28% pārstāv pārējās nozares.

 

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Priekules novadā:

  1. Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana.
  2. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.
  3. Jauktā lauksaimniecība.
  4. Piena lopkopība.
  5. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos.

 

Lielākie uzņēmumi novadā:

SIA “Priekules slimnīca” (medicīnas pakalpojumi), SIA “Silgme”( augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” (gaļas pārstrāde), SIA “Priekules nami” (komunālie pakalpojumi), SIA “Āmuļi”( augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), ZS “Pauguri” (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), AS “LPB” Priekules maizes ceptuve (maizes un kondetorejas izstrādājumu ražošana), SIA”SC Grand ” (pārtikas produktu ražošana) u.c.
Lielākais nodarbināto skaits ir uzņēmumos SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, SIA “Priekules slimnīca”, SIA “Silgme” , SIA”SC Grand” , SIA “Priekules nami”, SIA “Āmuļi”.

 

Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 755 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 760 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 763 (pašvaldību struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Priekules novada pašvaldībā ir septiņas izglītības iestādes ar daudzveidīgu programmu piedāvājumu. Priekules vidusskolā var apgūt pamatizglītības programmas, vispārējo vidējās izglītības programmu un profesionāli orientētu vidējo izglītību ar ievirzi policijas darbā. Priekulē, Kalētos, Virgā un Krotē tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatizglītības programmas. Purmsātu speciālajā internātpamatskolā mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem un pēc pamatizglītības programmas apgūšanas ir iespēja apgūt galdnieka palīga un pavāra palīga profesijas.

 

Priekulē, Kalētos, Virgā un Krotē tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība no pusotra gada vecuma. Visās skolās ir daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums - darbojas ansambļi, tautisko deju kolektīvi, vides izglītības, sporta pulciņi, folkloras kopas, Jaunsargi, Mazpulki. Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē un Kalētu pamatskolā ir iespēja apmeklēt Liepājas rajona Sporta skolas nodarbības vieglatlētikā un futbolā. Profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola, Priekules mūzikas un mākslas skola.

 

Priekules novada teritorijā veselības aprūpi veic SIA “Priekules slimnīca”, trīs ģimenes ārstu prakses un darbojas četri pašvaldības izveidoti feldšerpunkti Gramzdā, Aizvīķos, Bunkā un Kalētos. Visos strādā sertificēti feldšeri, kuri apkalpo savu pagastu iedzīvotājus. Virgas pagastā ģimenes ārstes vadībā darbojas Veselības aprūpes centrs.

 

Darbojas Sociālais dienests, kas ir Priekules novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

 

Ar pašvaldības finansējumu Priekulē darbojas Priekules novada Sociālā atbalsta centrs Ķieģeļu ielā 7, kur notiek dažāda veida lekcijas un praktiskas nodarbības dažādu grupu iedzīvotājiem, ir iespējams izmantot veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus.
Darbojas arī Priekules novada bāriņtiesa.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.