Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) dod iespēju Bezdarbniekiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības ieguvi bezdarbniekiem organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu, izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas), bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.
Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķirānas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties mūsu mājas lapā https://www.nva.gov.lv/lv/kvalifikacijas-ieguve

Procesa apraksts

  1. Sadarbības procesa apraksts
    Bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu; NVA reģistrē pieteikumu un aicina saņemt Kuponu; Bezdarbnieks 10 darba dienu laikā patstāvīgi vai no NVA piedāvātā saraksta piesakās dalībai izvēlētajā mācību grupā; Pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar NVA par dalību Profesionālās programmas apguvē.