Statuss:
Īstenošanā

Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru, 2016.gada 9.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstīt brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmējot mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicinot bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.


Projektā plānotās darbības: Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem, pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai, jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem, specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai, jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem, brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā, atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai, projekta informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.


Projekta plānotie rezultāti: 3500 ieslodzītie 7 ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas un pēc atbrīvošanās uzsākuši darba meklējumus, organizēti resocializācijas un atbalsta pasākumi ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī dažādi atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, izveidota sistēma brīvprātīgo darba ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā organizēšanai un apmācīti brīvprātīgie un līdzgaitnieki u.c. Projektā paredzētās darbības un apakšdarbības atbilst Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plāna aktivitātēm.


Projekta plānotais īstenošanas ilgums: 2023.gada 31.decembris

Kopējais attiecināmais finansējums ir 4 486 638 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 813 642 euro un valsts budžeta finansējums – 672 996 euro.

Nodarbinātības valsts aģentūra piedalās projektā atbilstoši 10.08.2016. Nodarbinātības valsts aģentūras un Ieslodzījuma vietu pārvaldes sadarbības līgumam Nr. 1.1-10.3/102 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadam darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” projekta īstenošanu”. Projekta ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno darbību “individuālās un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem pirms ieslodzīto iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā un pirms ieslodzīto atbrīvošanas” 7 ieslodzījuma vietās:

  • Rīgas centrālcietumā, Iļģuciema cietumā (Rīgā);
  • Liepājas cietumā;
  • Valmieras cietumā;
  • Daugavgrīvas cietumā (Daugavpilī);
  • Jēkabpils cietumā;
  • Jelgavas cietumā.