NVA direktore Evita Simsone

2.decembrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone Rīgas pilī piedalījās diskusijā, lai apspriestu STEAM liceja projekta ideju, kas paredz jaunas programmas izveidi Latvijas cilvēkkapitāla attīstībai, sadarbojoties augstskolām, uzņēmējiem un valstij.

E.Simsone: “NVA darbības pamatmērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas cilvēkkapitāla attīstībā, sekmējot iekļaujošu un ilgtspējīgu nodarbinātību. Šāds projekts sniegtu ievērojamu ieguldījumu Latvijas cilvēkkapitāla attīstībā, sniegtu jauniešiem iespēju papildus apgūt eksaktās zināšanas un konkurēt darba tirgū nākotnē, kā arī mazināt prasmju neatbilstību darba tirgū jau strādājošiem.”

NVA ir gatava projektu atbalstīt un ir ieinteresēta, lai izglītības satura piedāvājums būtu mūsdienīgs un kvalitatīvs, it īpaši eksaktajos priekšmetos. NVA darba meklētājiem un nodarbinātajiem jau piedāvā iespējas apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītās prasmes, mācoties starptautiskajās atvērto tiešsaistes kursu platformās, un divos gados uzkrātā pieredze liecina, ka viens no šķēršļiem, kas daudziem cilvēkiem kavē pilnvērtīgāku eksakto zināšanu  apguvi, ir nepietiekamas angļu valodas zināšanas. E.Simsone: “Esam gandarīti par ieceri īstenot STEAM liceja projektu, kas veicinās arī citu mērķa grupu aktīvāku iesaisti darba tirgū pieprasīto prasmju apguvē. Tas veicinās gan darba ņēmēju konkurētspēju un karjeras izaugsmi, gan mazinās bezdarbu un disproporcijas darba tirgū nākotnē.”

Programmas mērķis - kombinējot digitālus un klātienes mācību risinājumus, īstenot eksakto mācību priekšmetu sagatavošanas kursus studijām augstskolā un profesionālās pārkvalifikācijas kursus darbinieku konkurētspējas paaugstināšanai, nodrošinot prasmju atbilstību darba tirgus prasībām.

Plānots, ka projekta vadību veiks Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Digitalizētais mācību saturs būs gan video lekciju formātā, gan masīvo atvērto tiešsaistes kursu (Massive Open Online Courses) veidā, nodrošinot praktiski neierobežotam mācību dalībnieku skaitam iespēju iegūt izglītību neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Klātienes mācību procesu, kas ietvertu klātienes konsultācijas, laboratorijas darbus un pārbaudījumus, paredzēts īstenot, sadarbojoties ar augstskolām un skolu tīklu. Partneru piesaiste paredz arī atbilstošu sertifikāciju, lai nodrošinātu noteiktu kvalitātes līmeni visā Latvijā.