NVA direktore Evita Simsone un Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule tiekas ar Balvu novada uzņēmējiem un biedrību pārstāvjiem

26.janvārī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone viesojās Gulbenes un Balvu novados, lai apspriestu situāciju nodarbinātības jomā, NVA piedāvātos nodarbinātības pakalpojumus, vietējo pašvaldību un darba devēju sadarbību ar NVA Balvu filiāli un Klientu apkalpošanas centriem Balvos un Gulbenē.

Vizītes sākumā NVA direktore Evita Simsone un NVA Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule apmeklēja Gulbenes novada Lizuma pagastu, kur tikās ar SIA “Avoti SWF” valdes priekšsēdētāju Uldi Misiņu. Tikšanās uzmanības centrā bija NVA atbalsts darba devējiem darbaspēka piesaistē un NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu piedāvājums. Uzņēmums regulāri reģistrē brīvās darbavietas NVA un aktīvi izmanto personāla atlases pakalpojumu. 2021.gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros “Avoti SWF” nodarbināja 9 jauniešus.  

Gulbenē Evita Simsone un Sandra Kindzule ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andi Caunīti, priekšsēdētāja vietnieci Gunu Šviku un izpilddirektora pienākumu izpildītāju Jāni Barinski apsprieda NVA sadarbību ar vietējiem darba devējiem, pašvaldībām, kā arī ar sociālajiem dienestiem. Apspriedes dalībniekus NVA direktore informēja par darba organizāciju NVA un iestādes struktūras pilnveidi.

Balvu novada pašvaldības portāls par NVA direktores darba vizīti Balvos raksta: “Lai pārrunātu Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātās programmas un citus aktuālus jautājumus, uz tikšanos Balvu Novada muzejā ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktori Evitu Simsoni un Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāju Sandru Kindzuli  bija ieradušies Balvu novada uzņēmēji un biedrību pārstāvji, kuri dalījās pieredzē, kā veicies ar NVA piedāvāto dažādo atbalsta programmu bezdarbniekiem īstenošanu, kādas bija šo programmu priekšrocības un kādi trūkumi, kā arī, ko  viņi sagaida no NVA.

Biedrības ir priecīgas par NVA piedāvātajām programmām, jo šādi, lai arī varbūt tikai uz programmas laiku, piemēram, projekta īstenošanu, ir iespēja nodarbināt kādu cilvēku. Piemēram, Latvijas Sarkanā krusta Balvu nodaļa izmantojusi NVA piedāvāto atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, jo apmierināts ir gan cilvēks, kuram tiek dota šāda iespēja, gan arī pati biedrība, ka viņa var izmantot šādu iespēju. Vienīgais mīnuss ir, ka biedrība tomēr šos cilvēkus nevar nodarbināt pēc programmas beigām, jo biedrības varbūt nav tās, kurām ir regulāri ienākumi, lai patstāvīgi algotu kādu darbinieku.

Jau vairāk nekā 17 gadu pieredze sadarbībā ar NVA Balvu filiāli ir SIA “Senda Dz”. Tās vadītāja Dzintra Sprudzāne atzina, ka šo gadu laikā ir izmantojusi daudzas NVA piedāvātās programmas, pēc kurām daļa iesaistīto bezdarbnieku ir palikuši strādāt arī kā pastāvīgi darbinieki.

Kā atzina klātesošie, tad šīs programmas ir vajadzīgas, jo šādi dažas no sabiedrības grupām, piemēram, jaunieši un cilvēki ar invaliditāti, tiek ieraudzītas, viņiem tiek dota iespēja iegūt darba pieredzi, mācīties strukturēt savu darba dienu, ierasties uz darbu laicīgi jeb apgūt tās iemaņas, kuras vēlāk jau noder, uzsākot patstāvīgas darba attiecības.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra, ka pašvaldībai ļoti lielu atbalstu sniedz NVA programma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, un tā lauku teritorijām ir nepieciešama.

Klātesošie pārrunāja arī jautājumus  par to, vai mūsdienās ir viegli atrast vajadzīgos darbiniekus, kāpēc daļa sabiedrības tomēr izvēlas nestrādāt,  sprieda par profesionālās izglītības programmām gan skolās, gan profesionālās pilnveides kursos, lai darba ņēmēju prasmes atbilstu mūsdienu prasībām. (..)”

Uzziņai:

2022.gada janvāra sākumā NVA Balvu filiāles uzskaitē bija 1 838 reģistrētie bezdarbnieki.

2021.gadā darbā iekārtojās kopumā 985 NVA Balvu filiālē reģistrētie bezdarbnieki:

 • Gulbenes Klientu apkalpošanas centrā – 520,  
 • Balvu Klientu apkalpošanas centrā – 465.

No 985 NVA Balvu filiālē (Balvu KAC un Gulbenes KAC) reģistrētiem bezdarbniekiem, kuri 2021.gadā iekārtojās darbā, 263 bija ilgstošie bezdarbnieki, 109 jaunieši bezdarbnieki (15-24 gadi), 124 bezdarbnieki ar invaliditāti, 326 bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem.

NVA uzskaitē pēc deklarētās dzīvesvietas Gulbenes novadā 2022.gada janvāra sākumā bija 786 reģistrētie bezdarbnieki, bet pēc deklarētās dzīvesvietas Balvu novadā – 1 113.  2022.gada janvāra sākumā pēc deklarētās dzīvesvietas reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars novada darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitā bija:

 • Gulbenes novadā - 6,3% 
 • Balvu novadā - 9,2%

NVA Balvu filiālē 2021.gadā:

 • 99 bezdarbnieki uzsāka profesionālo apmācību,
 • 233 bezdarbnieki un darba meklētāji uzsāka neformālās izglītības programmu apguvi (valsts valoda, svešvalodas, datorapmācība),
 • 101 bezdarbnieks un darba meklētājs uzsāka traktortehnikas vadītāju un transportlīdzekļu vadītāju apmācību,
 • 26 bezdarbnieki uzsāka praktisko apmācību pie darba devējiem,
 • 384 bezdarbnieki uzsāka dalību Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos,
 • 47 bezdarbnieki uzsāka dalību pasākumos noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība),
 • 21 bezdarbnieks uzsāka dalību darba iemaņu attīstības pasākumā,
 • 10 bezdarbnieki uzsāka dalību pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības atbalstam,
 • 3 bezdarbnieki iesaistījās Minesotas atkarību ārstēšanas programmā.

10 NVA Balvu filiālē reģistrētie klienti 2021.gadā pieteicās reģionālās mobilitātes atbalstam: 8 - transporta izdevumu atlīdzībai; 2 – īres izdevumu atlīdzībai.