ESF logo

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

 

Nodokļu jautājums ir viens no būtiskākajiem ikviena cilvēka dzīvē, un jo īpaši aktuāls tas kļūst tad, kad ar nodokli apliekamais ienākums tiek gūts vairākās valstīs. Svarīgi ir nošķirt ienākuma nodokli no sociālajām iemaksām. Šajā rakstā sniedzam vispārīgu informāciju par ienākuma nodokli.

 

Eiropas Savienībā (ES) nepastāv vienoti noteikumi par nodokļu piemērošanu personām, kuras dzīvo vai strādā citā ES valstī. Nodokļu iekasēšanu nosaka attiecīgās valsts nacionālā likumdošana, kā arī tiek ņemtas vērā starpvalstu nodokļu konvencijas nosacījumi, ja uz personu ir attiecināma vairāku valstu nodokļu likumdošana.

 

Starpvalstu nodokļu jautājumā svarīgs ir personas nodokļu rezidences statuss, jo parasti nodokļus par visiem ieņēmumiem iekasē tā valsts, kurā persona ir nodokļu rezidents. Katra valsts rezidenci nodokļu vajadzībām var definēt savādāk, taču viens no faktoriem, kas tiek vērtēts, ir uzturēšanās ilgums valstī.

 

Latvijā fiziska persona tiks uzskatīta par nodokļu rezidentu:

  • ja deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā vai
  • ja uzturēšanās ilgums Latvijā gada laikā ir 183 dienas un ilgāk vai
  • ja tas ir Latvijas pilsonis, kuru ārvalstīs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

 

Noteikti jāmin, ka vispārējā nodarbinātības gadījumā nodoklis par saņemto algu tiek ieturēts valstī, kurā persona tiek nodarbināta, neatkarīgi no rezidences valsts. Piemēram, ja Latvijas nodokļu rezidents dodas strādāt uz Norvēģiju pie Norvēģijas darba devēja, tad ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas no atalgojuma tiks ieturētas Norvēģijā. Taču personas pienākums būs arī Latvijā deklarēt Norvēģijā gūtos darba algas ienākumus, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.

 

Jāņem vērā, ka nodokļu rezidenta statuss Latvijā netiek noņemts automātiski, ja atrodaties ārvalstī ilgāk par pusgadu un esat deklarējis dzīvesvietu ārvalstī. Ja uzskatāt, ka esat citas valsts nodokļu rezidents un maksāsiet ienākuma nodokli tajā (arī par Latvijā un jebkur citur pasaulē gūtajiem ienākumiem), tad Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz iesniegums par Latvijas rezidenta statusa maiņu un otras valsts izsniegtu rezidences apliecību vai tam pielīdzināmu dokumentu.

 

Valsts, kura Jūs uzskata par nodokļu rezidentu var piemērot nodokli arī tiem ienākumiem (alga, pensija, pabalsti, īpašums, dividendes, kapitāla pieaugums u.c.), kurus gūstat citās pasaules valstīs. Ja starp valstīm nebūs noslēgta vienošanās par nodokļu piemērošanu, tad var gadīties, ka nodoklis Jums būs jāmaksā abās valstīs. Mēdz būt arī dubultās rezidences situācijas, kad abas iesaistītās valstis var Jūs uzskatīt par savu nodokļu rezidentu, skaidrību šādā situācijā var ieviest divpusējie nolīgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Šie nolīgumi ir uzskaitīti VID mājaslapas sadaļā “Nodokļu konvencijas” (https://www.vid.gov.lv/lv/starptautiskie-ligumi-un-administrativa-sadarbiba). Lai izlemtu, kuras valsts nodokļu rezidents esat, var tikt ņemta vērā informācija par to, kurā valstī Jums ir pastāvīgā dzīvesvieta, ciešākas sociālās un ekonomiskās saites (ģimene, darbs, sociālās iemaksas, īpašums utt.), kāda ir Jūsu pilsonība.

 

Tas, kādi nodokļu nomaksas noteikumi uz Jums ir attiecināmi, būs atkarīgs arī no Jūsu situācijas, piemēram, dzīvojat vienā valstī, bet strādājat citā (robežšķērsojošs darba ņēmējs), esat norīkots darbinieks (posted worker), esat bezdarbnieks ar U2 dokumentu un meklējat darbu otrā valstī, esat pensionārs vienā valstī, bet pensiju saņemat no citas valsts, esat mākslinieks vai profesionāls sportists, civildienesta ierēdnis citā ES valstī. Lai  precīzi izprastu,  kā jārīkojas tieši Jūsu situācijā, lasiet atbilstošu nodokļu konvenciju un sazinieties ar Valsts nodokļu iestādi, Latvijā tas ir VID.

 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas kārtība dalībvalstīs ir atšķirīga. Dažās valstīs ir paredzēta iespēja iesniegt ar Jūsu laulāto kopīgu nodokļu aprēķinu. Vienmēr precizējiet valsts nodokļu iestādē, kādos gadījumos un termiņos Jums obligāti jāiesniedz deklarācija.

 

Latvijas nodokļu rezidentiem, kuriem algota darba ienākumi ir gūti kādā no ES dalībvalstīm, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Savukārt tiem Latvijas rezidentiem, kuri ienākumus gūst valstīs, kas nav ES dalībvalstis, ir jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija un jādeklarē visi ārvalstīs gūtie ienākumi. Atcerieties, ka Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts, un par 2021.gadā Apvienotajā Karalistē gūtajiem ienākumiem vajadzēs iesniegt gada ienākumu deklarāciju Latvijā.

 

Var būt arī tā, ka gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visās valstīs, ar kurām esat saistīts, bet tas nenozīmē, ka nodokļi būs maksājami visās šajās valstīs. Vienmēr iepazīstieties ar nodokļu konvenciju, kas noslēgta starp iesaistītajām valstīm. Vairumā gadījumu nodoklis būs maksājams vienā valstī, bet otrā – no apliekamā ienākuma atskaitīs pirmajā valstī nomaksātā nodokļa summu un aprēķinās nodokli tikai par atlikumu, ja tāds veidosies, vai piemēros atbrīvojumu no nodokļiem.

 

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī brīvprātīgi, ja vēlaties atgūt pārmaksāto nodokli, kā arī kompensējamos izdevumus par izglītību, veselības aprūpi un citiem attiecināmajiem izdevumiem atkarībā no konkrētās valsts, piemēram, par veiktajām iemaksām dzīvības apdrošināšanā, pensiju fondos. Turklāt parasti nav svarīgi, kurā dalībvalstī ir radušies šie kompensējamie izdevumi. Ja esat Latvijas rezidents, izdevumus par veselības aprūpi vai izglītību ES dalībvalstīs varat iekļaut gada ienākumu deklarācijā Latvijā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

 

Atcerieties, ka nodokļu rezidence ne visās valstīs tiek piešķirta vai noņemta automātiski. Sazinieties ar valsts nodokļu iestādi un precizējiet šo jautājumu. Ja plānojat atgriezties Latvijā un iepriekš esat informējuši VID par rezidences maiņu, Jums vajadzēs atkārtoti vērsties VID ar iesniegumu piešķirt Latvijas nodokļu rezidenta statusu.  Ja Jums ir arī citi jautājumi par nodokļiem Latvijā, noskaidrojiet tos pie VID speciālistiem.

 

Papildu informāciju par ienākuma nodokli ES lasiet Eiropas Komisijas vietnē “Tava Eiropa” (https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_lv.htm) un

VID mājaslapā (https://www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis).

 

Pārliecinieties, ka Jums ir skaidrs, kas notiks ar Jums un ģimenes locekļiem, atgriežoties Latvijā. Meklējiet informāciju patstāvīgi vai sazinieties ar EURES konsultantiem Latvijā:

 

Infografika par nodokļiem