Ko NVA piedāvā bezdarbniekiem?

Aģentūra bezdarbniekus un darba meklētāju informē par viņu tiesībām un pienākumiem.

Aģentūra bez maksas sniedz karjeras konsultācijas.

Tas nozīmē - palīdz bezdarbniekiem saprast, kāda profesija viņiem ir vispiemērotākā.

Aģentūrā ir informācija par to, kur izvēlēto profesiju var apgūt.

Aģentūra organizē apmācību bezdarbniekiem.

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 25 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Rīgā, K.Valdemāra ielā 38 k-1.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv