Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros īsteno Atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, kuru mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.

Kas var piedalīties?

Bezdarbnieki, kuriem:

  • atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
  • iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Atbalsta pasākumi:

Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā.

Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā ( ārstēšanās ilgums 30 dienas)
  • VSIA «Slimnīca Ģintermuiža», Jelgavā (ārstēšanās ilgums 28 dienas)

Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju.

Pasākumu īsteno VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs».

Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums vai transporta izmaksu segšana nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.

Infolapa